• Změnit jazyk
  Změnit zemi

  Ke stažení

  Získejte přístup ke všem souborům, ovladačům a manuálům, které budete potřebovat pro svoje zařízení.
  ikona USB a gesto překřížených šipek

  TASKalfa 3212i

  • Ovladače
  • Dokumenty
  • Software

  Rozpoznali jsme váš operační systém Systémové informace půjdou sem

  Vyberte operační systém:

  Zvolte jazyk:

  V současné době neexistují žádné další dokumenty související s touto kategorií.
  V současné době neexistují žádné další dokumenty související s touto kategorií.
  V současné době neexistují žádné další dokumenty související s touto kategorií.

  Chcete-li stáhnout tento soubor, nejprve přijměte smluvní podmínky

  Právní text

  Před kliknutím na tlačítko „přijmout a pokračovat“ pro zahájení stahování softwaru („software“) nebo dokumentace („dokumentace“) byste si měli pečlivě přečíst podmínky této licenční smlouvy („smlouva“). Kliknutím na tlačítko „přijmout a pokračovat“ souhlasíte, že budete právně vázáni podmínkami této smlouvy, a souhlasíte, že se stanete držitelem licence. Pokud nesouhlasíte se všemi podmínkami této smlouvy, měli byste kliknout na tlačítko „zrušit“ a software a/nebo dokumentaci nestahovat a/nebo nepoužívat.

  Pokud přijmete podmínky této licenční smlouvy, Kyocera Document Solutions Europe BV („poskytovatel licence“) vám („držitel licence“, označuje jednotlivce nebo jeden subjekt) okamžitě poskytne omezenou nevýhradní a nepřenosnou licenci k používání softwaru a/nebo dokumentace za podmínek smlouvy.

  SOFTWARE

  1 Používání softwaru   

  1.1 Poskytovatel licence uděluje držiteli licence licenci k používání jedné kopie softwaru na jednom nebo více počítačích připojených k originální tiskárně, kopírce nebo multifunkčnímu zařízení „KYOCERA“. Používáním se rozumí jakékoli trvalé nebo dočasné používání softwaru a zahrnuje ukládání, načítání, instalaci, spouštění nebo zobrazování. Software nesmí být používán na žádném jiném hardwaru, pokud takové použití není povoleno na základě samostatné licenční smlouvy.

  2 Práva duševního vlastnictví 

  2.1 Všechna vlastnická práva a práva duševního vlastnictví k softwaru a veškerým odvozeným dílům zůstávají výlučně poskytovateli licence a/nebo jeho poskytovatelům licence. Držitel licence bere na vědomí tato vlastnická práva a nepodnikne žádné kroky, aby ohrozil, omezil nebo jakýmkoli způsobem zasahoval do práv poskytovatele licence v souvislosti se softwarem. Držitel licence dále nesmí odstraňovat nebo měnit žádné ochranné známky, loga, autorská práva nebo jiná vlastnická oznámení, legendy, symboly nebo štítky v softwaru bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele licence. Jakákoli nepovolená odchylka od této podmínky bude mít za následek automatické ukončení smlouvy. Poskytovatel licence si vyhrazuje právo podniknout právní kroky při porušení této podmínky

  3 Práva na kopírování softwaru

   3.1 Držitel licence smí software kopírovat, pouze pokud je to nezbytné pro použití softwaru. To zahrnuje instalaci a načtení softwaru do dočasné paměti (tj. RAM).

  3.2 Držitel licence může vytvořit a uložit jednu záložní kopii, pokud je to nezbytné pro zajištění pozdějšího použití. Kopie musí být takto označená. Pokud je software používán v podnikání a pokud jsou vytvářeny běžné záložní kopie všech dat, včetně softwaru, za účelem zabezpečení dat a zajištění toho, aby počítačový systém mohl být po zhroucení rychle znovu zprovozněn, smí být vytvořeno pouze tolik záložních kopií, kolik je naprosto nezbytné. Tyto kopie smí být používány pouze pro účely archivace.

  3.3 Držitel licence nesmí vytvářet žádné další kopie.

  3.4 Držitel licence nesmí dekompilovat software, kromě případů, kdy je taková činnost výslovně povolena zákonem. Držitel licence nesmí měnit žádné obchodní značky, sériová čísla ani jiné charakteristiky identifikující software ani žádné jiné právní informace.

  4 Převod softwaru 

  4.1 Při jakémkoliv převodu Softwaru na třetí stranu bude platnost licence automaticky ukončena. Nabyvatel bude považován za držitele licence ve smyslu této smlouvy.

  4.2 Software lze převádět, pouze pokud nabyvatel souhlasí s podmínkami této smlouvy. Držitel licence je povinen informovat nabyvatele o těchto podmínkách. Pokud držitel licence nemá kopii této smlouvy, může na vlastní náklady obdržet novou od poskytovatele licence.

  4.3 Po převodu je držitel licence povinen okamžitě zničit všechny kopie softwaru nebo jeho částí, včetně jakýchkoli změněných nebo upravených kopií nebo jejich částí. To platí také pro všechny záložní kopie.

  4.4 Držitel licence nesmí pronajímat ani dále rozdělovat jakákoli práva udělená touto licencí nebo převádět nebo udělovat sublicence, pokud to není ve smlouvě výslovně povoleno.

  5 Omezená záruka

  5.1 S výhradou níže uvedených omezení a vyloučení odpovědnosti poskytovatel licence zaručuje, že software bude v zásadě v souladu s veškerou dokumentací, která jej doprovází, a s jakýmkoli písemným popisem poskytnutým poskytovatelem licence.

  5.2 S výhradou ustanovení odstavce 5.1 je software poskytován „jak je“, bez jakékoli záruky, ať výslovné nebo předpokládané, včetně, ale nikoli výhradně, předpokládaných záruk vztahujících se k obchodovatelnosti, vhodnosti pro určitý účel, titulu a neporušování práv.

  5.3 Poskytovatel licence nezaručuje, že software bude bezchybný nebo že takové chyby budou opraveny, a držitel licence nese výlučnou odpovědnost za veškeré náklady a výdaje spojené s nápravou, opravou nebo škodami způsobenými takovými chybami.

  5.4 Poskytovatel licence neponese odpovědnost, pokud software nefunguje v souladu s omezenou zárukou stanovenou v článku 5.1 v důsledku jakékoli změny, úpravy nebo doplnění softwaru, které neprovedl poskytovatel licence, nebo v důsledku jakéhokoli zneužití, poškození nebo nesprávného používání softwaru, včetně použití softwaru s nekompatibilním vybavením nebo jiným nekompatibilním softwarem.

  6 Povinnost přezkoumání a oznámení

  6.1 Držitel licence je povinen zkontrolovat, zda software nemá zjevné vady. Zjevnou vadou se rozumí vada, která je zjevná průměrnému držiteli licence. Pokud poskytovatel licence není o takových vadách vyrozuměn do 14 dnů od stažení softwaru, záruka zaniká.

  6.2 O jakýchkoliv dalších vadách musí být poskytovatel informován do čtrnácti dnů od jejich objevení.

  6.3 Tato licence nemá vliv na žádné další povinnosti držitele licence, které jsou běžné v rámci podnikání.

  6.4 Pokud je tato povinnost porušena, má se za to, že držitel licence přijal software jako bezchybný.

  DOKUMENTACE

  7 Záruka

  7.1 S výjimkou případů, které jsou v tomto dokumentu výslovně stanoveny, poskytovatel licence vylučuje veškeré záruky, prohlášení, podmínky nebo jiné závazky jakéhokoli druhu, ať už výslovné nebo vyplývající, zákonné nebo jiné, a zvláště odmítá veškeré předpokládané záruky, včetně (mimo jiné) jakýchkoli záruk, prohlášení, podmínek nebo jiných závazků obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro určitý účel nebo uspokojivé kvality nebo přiměřené dovednosti a péče, v každém případě v maximální míře povolené platnými zákony. Aniž by bylo dotčeno výše uvedené, dokumentace je poskytována „jak je“, jak je dostupná a bez záruky jakéhokoliv druhu.

  7.2 Informace a názory vyjádřené v dokumentaci, včetně URL a dalších odkazů na webové stránky, se mohou bez předchozího upozornění změnit.

  7.3 Některé příklady zobrazené v dokumentaci jsou uvedeny pouze pro ilustraci a jsou fiktivní. Není zamýšleno ani by nemělo být odvozováno žádné spojení se skutečnými osobami nebo událostmi.

  8 Práva duševního vlastnictví

  8.1 Všechna vlastnická práva a práva duševního vlastnictví v dokumentaci a jakákoli odvozená díla zůstávají výhradně poskytovateli licence a/nebo jeho poskytovatelům licence. Držitel licence bere na vědomí tato vlastnická práva a nepodnikne žádné kroky, aby ohrozil, omezil nebo jakýmkoli způsobem zasahoval do práv poskytovatele licence v souvislosti s dokumentací. Držitel licence dále nesmí odstraňovat nebo měnit žádné ochranné známky, loga, autorská práva nebo jiná vlastnická oznámení, legendy,  symboly nebo štítky v dokumentaci bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele licence. Jakákoli nepovolená odchylka od této podmínky bude mít za následek automatické ukončení smlouvy. Poskytovatel licence si vyhrazuje právo podniknout právní kroky při porušení této podmínky.

  9 Práva na kopírování a používání dokumentace

  9.1 Držitel licence může tuto dokumentaci kopírovat a používat pro své interní, referenční účely. Dokumentace je poskytována držiteli licence pro vlastní použití a nikoliv pro další prodej.

  SOFTWARE A DOKUMENTACE

  10 Odpovědnost 

  10.1 Celková odpovědnost poskytovatele licence vůči držiteli licence za porušení této smlouvy nebo delikt je omezena na licenční poplatek zaplacený držitelem licence za software a/nebo dokumentaci. Strany se dohodly, že poskytovatel licence nenese žádnou odpovědnost za náhodné nebo následné škody, tj. ušlý zisk, ztrátu úspor nebo ztrátu způsobené přerušením provozu.

  10.2 Poskytovatel licence nenese vůči držiteli licence odpovědnost, na základě smlouvy, deliktu ani jinak, za jakýkoli:

  a) ušlý zisk; nebo 
  b) ztrátu dobrého jména; nebo 
  c) ztrátu podnikání; nebo 
  d) ztrátu obchodní příležitosti; nebo 
  e) ztrátu očekávaných úspor; nebo 
  f) ztrátu nebo poškození dat nebo informací; nebo 
  g) jiné zvláštní, nepřímé nebo následné škody.

  10.3 Omezení odpovědnosti stanovené v tomto článku neplatí, pokud jsou škody důsledkem záměrného úmyslného jednání nebo neúmyslné nedbalosti poskytovatele licence.

  11 Doba trvání a ukončení smlouvy 

  11.1 Tato Smlouva nabývá účinnosti v okamžiku, kdy držitel licence přijme podmínky této smlouvy kliknutím na tlačítko „přijmout a pokračovat“.

  11.2 Platnost této licence a právo držitele licence na používání softwaru a/nebo dokumentace končí automaticky, pokud držitel licence poruší některou z podmínek této smlouvy.

  11.3 Poskytovatel i držitel licence mohou ukončit tuto smlouvu prostřednictvím výpovědi s čtrnáctidenní (14) výpovědní lhůtou.

  11.4 V případě ukončení smlouvy musí držitel licence originál a veškeré kopie softwaru a/nebo dokumentace zničit a toto zničení potvrdit poskytovateli licence.

  12 Žádné další platné smlouvy, písemná forma 

  12.1 Tato smlouva upravuje smluvní vztah mezi poskytovatelem licence a držitelem licence s ohledem na smluvní závazek stanovený touto licencí. Žádné další smlouvy neexistují. Jakékoli předchozí smlouvy nebo dohody jsou po přijetí této smlouvy neplatné.

  12.2 Jakákoliv změna této smlouvy musí být provedena
  písemně.

  13 Oznámení 

  13.1 Jakékoliv oznámení pro poskytovatele licence musí být provedeno písemně a zasláno na následující adresu:

  KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS EUROPE B.V.

  Bloemlaan 4

  2132 NP Hoofddorp, Nizozemsko

  14 Rozhodné právo a příslušnost soudů 

  14.1 Veškeré vztahy mezi poskytovatelem licence a držitelem licence se považují za plně se řídící a vykládané v souladu s nizozemskými zákony, přičemž je vyloučeno použití Vídeňské úmluvy o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG).

   

  Všechny
  JSON[{"sortDate":{"year":2021,"month":8,"dayOfMonth":1,"hourOfDay":9,"minute":49,"second":7},"title":"TuV-GS certificates-TASKalfa4012i_3212i (Ver. 1)","extension":"PDF","size":"892 KB","osList":[],"languagesList":["en","de"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/cz/documents/certificate/TuV_GS_certificates_TASKalfa4012i_3212i_pdf.download.pdf","fileName":"TuV-GS certificates-TASKalfa4012i_3212i.pdf","folderName":"Certificate","dcId":"/content/download-center/cz/documents/certificate/TuV_GS_certificates_TASKalfa4012i_3212i_pdf","dcPageTitle":"TuV-GS certificates-TASKalfa4012i_3212i"},{"description":"[Recommended] Linux printer driver packages","sortDate":{"year":2021,"month":4,"dayOfMonth":7,"hourOfDay":13,"minute":44,"second":19},"title":"Linux Universal Driver (Phase9_20210527)","extension":"ZIP","size":"447 MB","osList":["linux"],"languagesList":[],"category":"driver","dcLink":"/content/download-center/cz/drivers/all/Linux_Universal_Driver_zip.download.zip","fileName":"Linux_Universal_Driver.zip","folderName":"All","dcId":"/content/download-center/cz/drivers/all/Linux_Universal_Driver_zip","dcPageTitle":"Linux Universal Driver"},{"description":"Printer driver for Mac OS","sortDate":{"year":2021,"month":4,"dayOfMonth":7,"hourOfDay":12,"minute":14,"second":38},"title":"Mac Universal Driver (5.3_2021.10.06)","extension":"ZIP","size":"59 MB","osList":["mac"],"languagesList":[],"category":"driver","dcLink":"/content/download-center/cz/drivers/all/Mac_Universal_Driver_zip.download.zip","fileName":"Mac_Universal_Driver.zip","folderName":"All","dcId":"/content/download-center/cz/drivers/all/Mac_Universal_Driver_zip","dcPageTitle":"Mac Universal Driver"},{"description":"[Recommended] Printer drivers with advanced features","sortDate":{"year":2020,"month":10,"dayOfMonth":17,"hourOfDay":14,"minute":40,"second":0},"title":"KX Universal Printer Driver (v.8.2.0623)","extension":"ZIP","size":"312 MB","osList":["win10","win8","win7","winserver2019","winserver2016","winserver2012"],"languagesList":[],"category":"driver","dcLink":"/content/download-center/cz/drivers/all/KX_Universal_Printer_Driver_zip.download.zip","fileName":"KX_Universal_Printer_Driver.zip","folderName":"All","dcId":"/content/download-center/cz/drivers/all/KX_Universal_Printer_Driver_zip","dcPageTitle":"KX Universal Printer Driver"},{"description":"Microsoft architecture v4 driver","sortDate":{"year":2020,"month":7,"dayOfMonth":31,"hourOfDay":9,"minute":52,"second":3},"title":"KX v4 Printer Driver (v.6.0.1527)","extension":"ZIP","size":"111 MB","osList":["win10","winserver2019","winserver2016"],"languagesList":[],"category":"driver","dcLink":"/content/download-center/cz/drivers/all/Kxv4Driver_signed_zip.download.zip","fileName":"Kxv4Driver_signed.zip","folderName":"All","dcId":"/content/download-center/cz/drivers/all/Kxv4Driver_signed_zip","dcPageTitle":"KX v4 Printer Driver"},{"description":"Scanner driver for Linux OS","sortDate":{"year":2020,"month":7,"dayOfMonth":19,"hourOfDay":13,"minute":27,"second":0},"title":"SANE Driver (2.0.0326)","extension":"ZIP","size":"15 MB","osList":["linux"],"languagesList":[],"category":"driver","dcLink":"/content/download-center/cz/drivers/all/SANE_Driver_zip.download.zip","fileName":"SANE_Driver.zip","folderName":"All","dcId":"/content/download-center/cz/drivers/all/SANE_Driver_zip","dcPageTitle":"SANE Driver"},{"sortDate":{"year":2020,"month":7,"dayOfMonth":14,"hourOfDay":13,"minute":23,"second":25},"title":"EC Declaration RoHS TASKalfa3212i (Oct. 21)","extension":"PDF","size":"233 KB","osList":[],"languagesList":["en"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/cz/documents/certificate/RoHS_TASKalfa3212i_pdf.download.pdf","fileName":"RoHS_TASKalfa3212i.pdf","folderName":"Certificate","dcId":"/content/download-center/cz/documents/certificate/RoHS_TASKalfa3212i_pdf","dcPageTitle":"EC Declaration RoHS TASKalfa3212i"},{"sortDate":{"year":2020,"month":4,"dayOfMonth":30,"hourOfDay":19,"minute":5,"second":34},"title":"OS X 10.6 - 10.12 (MacOSX_8.1706_TASKalfa_3212_4012i.zip)","extension":"ZIP","size":"30 MB","osList":["mac"],"languagesList":["de","no","fi","ru","pt","bg","lt","hr","fr","hu","sk","sl","ca","sr","sv","el","en","it","es","cs","pl","da","ro","nl","tr"],"category":"driver","dcLink":"/content/download-center/cz/drivers/all/MacOSX_8_1706_TASKalfa_3212_4012i_zip.download.zip","fileName":"MacOSX_8.1706_TASKalfa_3212_4012i.zip","folderName":"All","dcId":"/content/download-center/cz/drivers/all/MacOSX_8_1706_TASKalfa_3212_4012i_zip","dcPageTitle":"OS X 10.6 - 10.12"},{"sortDate":{"year":2020,"month":4,"dayOfMonth":30,"hourOfDay":19,"minute":5,"second":32},"title":"FAX driver (FAX_6.3.2922_TASKalfa_3212_4012.zip)","extension":"ZIP","size":"41 MB","osList":["winserver2016","win10","winserver2008","winserver200864r2","win8","win7","winserver2012","winvista"],"languagesList":["de","no","fi","ru","pt","bg","lt","hr","fr","hu","sk","sl","ca","sr","sv","el","en","it","es","cs","pl","da","ro","nl","tr"],"category":"driver","dcLink":"/content/download-center/cz/drivers/all/FAX_6_3_2922_TASKalfa_3212_4012_zip.download.zip","fileName":"FAX_6.3.2922_TASKalfa_3212_4012.zip","folderName":"All","dcId":"/content/download-center/cz/drivers/all/FAX_6_3_2922_TASKalfa_3212_4012_zip","dcPageTitle":"FAX driver"},{"sortDate":{"year":2020,"month":4,"dayOfMonth":30,"hourOfDay":19,"minute":5,"second":30},"title":"Classic KPDL / PCL5e driver\n(certified und signed by Kyocera Corporation) (ClassicDrv_TASKalfa_3212_4012.zip)","extension":"ZIP","size":"753 KB","osList":["winserver2016","win10","winserver2008","winserver200864r2","win8","win7","winserver2012","winvista"],"languagesList":["de","no","fi","ru","pt","bg","lt","hr","fr","hu","sk","sl","ca","sr","sv","el","en","it","es","cs","pl","da","ro","nl","tr"],"category":"driver","dcLink":"/content/download-center/cz/drivers/all/ClassicDrv_TASKalfa_3212_4012_zip.download.zip","fileName":"ClassicDrv_TASKalfa_3212_4012.zip","folderName":"All","dcId":"/content/download-center/cz/drivers/all/ClassicDrv_TASKalfa_3212_4012_zip","dcPageTitle":"Classic KPDL / PCL5e driver\n(certified und signed by Kyocera Corporation)"},{"sortDate":{"year":2020,"month":4,"dayOfMonth":30,"hourOfDay":19,"minute":5,"second":29},"title":"Linux printer driver (Linux_TASKalfa_3212_4012.zip)","extension":"ZIP","size":"905 KB","osList":["linux"],"languagesList":["de","no","fi","ru","pt","bg","lt","hr","fr","hu","sk","sl","ca","sr","sv","el","en","it","es","cs","pl","da","ro","nl","tr"],"category":"driver","dcLink":"/content/download-center/cz/drivers/all/Linux_TASKalfa_3212_4012_zip.download.zip","fileName":"Linux_TASKalfa_3212_4012.zip","folderName":"All","dcId":"/content/download-center/cz/drivers/all/Linux_TASKalfa_3212_4012_zip","dcPageTitle":"Linux printer driver"},{"sortDate":{"year":2020,"month":4,"dayOfMonth":30,"hourOfDay":19,"minute":5,"second":29},"title":"KX driver (certified and signed by Microsoft) (KXDriver_7.1.1117_TASKalfa_3212_4012.zip)","extension":"ZIP","size":"38 MB","osList":["winserver2016","win10","winserver2008","winserver200864r2","win8","win7","winserver2012","winvista"],"languagesList":["de","no","fi","ru","pt","bg","lt","hr","fr","hu","sk","sl","ca","sr","sv","el","en","it","es","cs","pl","da","ro","nl","tr"],"category":"driver","dcLink":"/content/download-center/cz/drivers/all/KXDriver_7_1_1117_TASKalfa_3212_4012_zip.download.zip","fileName":"KXDriver_7.1.1117_TASKalfa_3212_4012.zip","folderName":"All","dcId":"/content/download-center/cz/drivers/all/KXDriver_7_1_1117_TASKalfa_3212_4012_zip","dcPageTitle":"KX driver (certified and signed by Microsoft)"},{"sortDate":{"year":2020,"month":4,"dayOfMonth":30,"hourOfDay":19,"minute":5,"second":28},"title":"KX XPS driver (certified and signed by Microsoft) (KXPSDrv_2.1.0801_TASKalfa_3212_4012.zip)","extension":"ZIP","size":"26 MB","osList":["winserver2016","win10","winserver200864r2","win8","win7","winserver2012"],"languagesList":["de","no","fi","ru","pt","bg","lt","hr","fr","hu","sk","sl","ca","sr","sv","el","en","it","es","cs","pl","da","ro","nl","tr"],"category":"driver","dcLink":"/content/download-center/cz/drivers/all/KXPSDrv_2_1_0801_TASKalfa_3212_4012_zip.download.zip","fileName":"KXPSDrv_2.1.0801_TASKalfa_3212_4012.zip","folderName":"All","dcId":"/content/download-center/cz/drivers/all/KXPSDrv_2_1_0801_TASKalfa_3212_4012_zip","dcPageTitle":"KX XPS driver (certified and signed by Microsoft)"},{"sortDate":{"year":2020,"month":4,"dayOfMonth":30,"hourOfDay":19,"minute":5,"second":27},"title":"Scanner driver (TWAIN / WIA) (Scanner_2.x.x_TASKalfa_3212_4012.zip)","extension":"ZIP","size":"20 MB","osList":["winserver2016","win10","winserver2008","winserver200864r2","win8","win7","winserver2012","winvista"],"languagesList":["de","no","fi","ru","pt","bg","lt","hr","fr","hu","sk","sl","ca","sr","sv","el","en","it","es","cs","pl","da","ro","nl","tr"],"category":"driver","dcLink":"/content/download-center/cz/drivers/all/Scanner_2_x_x_TASKalfa_3212_4012_zip.download.zip","fileName":"Scanner_2.x.x_TASKalfa_3212_4012.zip","folderName":"All","dcId":"/content/download-center/cz/drivers/all/Scanner_2_x_x_TASKalfa_3212_4012_zip","dcPageTitle":"Scanner driver (TWAIN / WIA)"},{"sortDate":{"year":2020,"month":4,"dayOfMonth":30,"hourOfDay":18,"minute":23,"second":15},"title":"ÇALIŞTIRMA KILAVUZU\n (TASKalfa4012i_TR.pdf)","extension":"PDF","size":"19 MB","osList":[],"languagesList":["tr"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/cz/documents/usermanual/TASKalfa4012i_TR_pdf.download.pdf","fileName":"TASKalfa4012i_TR.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/cz/documents/usermanual/TASKalfa4012i_TR_pdf","dcPageTitle":"ÇALIŞTIRMA KILAVUZU\n"},{"sortDate":{"year":2020,"month":4,"dayOfMonth":30,"hourOfDay":18,"minute":23,"second":14},"title":"GUIA DE USO\n (TASKalfa4012i_PT.pdf)","extension":"PDF","size":"19 MB","osList":[],"languagesList":["pt"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/cz/documents/usermanual/TASKalfa4012i_PT_pdf.download.pdf","fileName":"TASKalfa4012i_PT.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/cz/documents/usermanual/TASKalfa4012i_PT_pdf","dcPageTitle":"GUIA DE USO\n"},{"sortDate":{"year":2020,"month":4,"dayOfMonth":30,"hourOfDay":18,"minute":23,"second":13},"title":"РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ\n (TASKalfa4012i_RU.pdf)","extension":"PDF","size":"29 MB","osList":[],"languagesList":["ru"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/cz/documents/usermanual/TASKalfa4012i_RU_pdf.download.pdf","fileName":"TASKalfa4012i_RU.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/cz/documents/usermanual/TASKalfa4012i_RU_pdf","dcPageTitle":"РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ\n"},{"sortDate":{"year":2020,"month":4,"dayOfMonth":30,"hourOfDay":18,"minute":23,"second":12},"title":"GHID DE OPERARE\n (TASKalfa4012i_RO.pdf)","extension":"PDF","size":"19 MB","osList":[],"languagesList":["ro"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/cz/documents/usermanual/TASKalfa4012i_RO_pdf.download.pdf","fileName":"TASKalfa4012i_RO.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/cz/documents/usermanual/TASKalfa4012i_RO_pdf","dcPageTitle":"GHID DE OPERARE\n"},{"sortDate":{"year":2020,"month":4,"dayOfMonth":30,"hourOfDay":18,"minute":23,"second":12},"title":"BRUKSANVISNING\n (TASKalfa4012i_SV.pdf)","extension":"PDF","size":"18 MB","osList":[],"languagesList":["sv"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/cz/documents/usermanual/TASKalfa4012i_SV_pdf.download.pdf","fileName":"TASKalfa4012i_SV.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/cz/documents/usermanual/TASKalfa4012i_SV_pdf","dcPageTitle":"BRUKSANVISNING\n"},{"sortDate":{"year":2020,"month":4,"dayOfMonth":30,"hourOfDay":18,"minute":23,"second":11},"title":" מדריך הפעלה\n (TASKalfa4012i_HE.pdf)","extension":"PDF","size":"20 MB","osList":[],"languagesList":["he"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/cz/documents/usermanual/TASKalfa4012i_HE_pdf.download.pdf","fileName":"TASKalfa4012i_HE.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/cz/documents/usermanual/TASKalfa4012i_HE_pdf","dcPageTitle":" מדריך הפעלה\n"},{"sortDate":{"year":2020,"month":4,"dayOfMonth":30,"hourOfDay":18,"minute":23,"second":11},"title":"HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ\n (TASKalfa4012i_HU.pdf)","extension":"PDF","size":"18 MB","osList":[],"languagesList":["hu"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/cz/documents/usermanual/TASKalfa4012i_HU_pdf.download.pdf","fileName":"TASKalfa4012i_HU.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/cz/documents/usermanual/TASKalfa4012i_HU_pdf","dcPageTitle":"HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ\n"},{"sortDate":{"year":2020,"month":4,"dayOfMonth":30,"hourOfDay":18,"minute":23,"second":10},"title":"GEBRUIKERSHANDLEIDING\n (TASKalfa4012i_NL.pdf)","extension":"PDF","size":"19 MB","osList":[],"languagesList":["nl"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/cz/documents/usermanual/TASKalfa4012i_NL_pdf.download.pdf","fileName":"TASKalfa4012i_NL.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/cz/documents/usermanual/TASKalfa4012i_NL_pdf","dcPageTitle":"GEBRUIKERSHANDLEIDING\n"},{"sortDate":{"year":2020,"month":4,"dayOfMonth":30,"hourOfDay":18,"minute":23,"second":9},"title":"GUIDA ALLE FUNZIONI\n (TASKalfa4012i_IT.pdf)","extension":"PDF","size":"27 MB","osList":[],"languagesList":["it"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/cz/documents/usermanual/TASKalfa4012i_IT_pdf.download.pdf","fileName":"TASKalfa4012i_IT.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/cz/documents/usermanual/TASKalfa4012i_IT_pdf","dcPageTitle":"GUIDA ALLE FUNZIONI\n"},{"sortDate":{"year":2020,"month":4,"dayOfMonth":30,"hourOfDay":18,"minute":23,"second":9},"title":"OPERATØRHÅNDBOK\n (TASKalfa4012i_NO.pdf)","extension":"PDF","size":"18 MB","osList":[],"languagesList":["no"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/cz/documents/usermanual/TASKalfa4012i_NO_pdf.download.pdf","fileName":"TASKalfa4012i_NO.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/cz/documents/usermanual/TASKalfa4012i_NO_pdf","dcPageTitle":"OPERATØRHÅNDBOK\n"},{"sortDate":{"year":2020,"month":4,"dayOfMonth":30,"hourOfDay":18,"minute":23,"second":6},"title":"ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ\n (TASKalfa4012i_EL.pdf)","extension":"PDF","size":"19 MB","osList":[],"languagesList":["el"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/cz/documents/usermanual/TASKalfa4012i_EL_pdf.download.pdf","fileName":"TASKalfa4012i_EL.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/cz/documents/usermanual/TASKalfa4012i_EL_pdf","dcPageTitle":"ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ\n"},{"sortDate":{"year":2020,"month":4,"dayOfMonth":30,"hourOfDay":18,"minute":23,"second":6},"title":"OPERATION GUIDE\n (TASKalfa4012i_EN.pdf)","extension":"PDF","size":"24 MB","osList":[],"languagesList":["en"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/cz/documents/usermanual/TASKalfa4012i_EN_pdf.download.pdf","fileName":"TASKalfa4012i_EN.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/cz/documents/usermanual/TASKalfa4012i_EN_pdf","dcPageTitle":"OPERATION GUIDE\n"},{"sortDate":{"year":2020,"month":4,"dayOfMonth":30,"hourOfDay":18,"minute":23,"second":5},"title":"KÄYTTÖOPAS\n (TASKalfa4012i_FI.pdf)","extension":"PDF","size":"18 MB","osList":[],"languagesList":["fi"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/cz/documents/usermanual/TASKalfa4012i_FI_pdf.download.pdf","fileName":"TASKalfa4012i_FI.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/cz/documents/usermanual/TASKalfa4012i_FI_pdf","dcPageTitle":"KÄYTTÖOPAS\n"},{"sortDate":{"year":2020,"month":4,"dayOfMonth":30,"hourOfDay":18,"minute":23,"second":4},"title":"GUÍA DE USO\n (TASKalfa4012i_ES.pdf)","extension":"PDF","size":"28 MB","osList":[],"languagesList":["es"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/cz/documents/usermanual/TASKalfa4012i_ES_pdf.download.pdf","fileName":"TASKalfa4012i_ES.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/cz/documents/usermanual/TASKalfa4012i_ES_pdf","dcPageTitle":"GUÍA DE USO\n"},{"sortDate":{"year":2020,"month":4,"dayOfMonth":30,"hourOfDay":18,"minute":23,"second":2},"title":"MANUEL D’UTILISATION\n (TASKalfa4012i_FR.pdf)","extension":"PDF","size":"27 MB","osList":[],"languagesList":["fr"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/cz/documents/usermanual/TASKalfa4012i_FR_pdf.download.pdf","fileName":"TASKalfa4012i_FR.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/cz/documents/usermanual/TASKalfa4012i_FR_pdf","dcPageTitle":"MANUEL D’UTILISATION\n"},{"sortDate":{"year":2020,"month":4,"dayOfMonth":30,"hourOfDay":18,"minute":23,"second":1},"title":" دليل التشغيل\n (TASKalfa4012i_AR.pdf)","extension":"PDF","size":"21 MB","osList":[],"languagesList":["ar"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/cz/documents/usermanual/TASKalfa4012i_AR_pdf.download.pdf","fileName":"TASKalfa4012i_AR.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/cz/documents/usermanual/TASKalfa4012i_AR_pdf","dcPageTitle":" دليل التشغيل\n"},{"sortDate":{"year":2020,"month":4,"dayOfMonth":30,"hourOfDay":18,"minute":23,"second":0},"title":"MANUAL D’INSTRUCCIONS (TASKalfa4012i_CA.pdf)","extension":"PDF","size":"19 MB","osList":[],"languagesList":["ca"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/cz/documents/usermanual/TASKalfa4012i_CA_pdf.download.pdf","fileName":"TASKalfa4012i_CA.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/cz/documents/usermanual/TASKalfa4012i_CA_pdf","dcPageTitle":"MANUAL D’INSTRUCCIONS"},{"sortDate":{"year":2020,"month":4,"dayOfMonth":30,"hourOfDay":18,"minute":22,"second":59},"title":"BETJENINGSVEJLEDNING\n (TASKalfa4012i_DA.pdf)","extension":"PDF","size":"18 MB","osList":[],"languagesList":["da"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/cz/documents/usermanual/TASKalfa4012i_DA_pdf.download.pdf","fileName":"TASKalfa4012i_DA.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/cz/documents/usermanual/TASKalfa4012i_DA_pdf","dcPageTitle":"BETJENINGSVEJLEDNING\n"},{"sortDate":{"year":2020,"month":4,"dayOfMonth":30,"hourOfDay":18,"minute":22,"second":59},"title":"NÁVOD K OBSLUZE\n (TASKalfa4012i_CS.pdf)","extension":"PDF","size":"19 MB","osList":[],"languagesList":["cs"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/cz/documents/usermanual/TASKalfa4012i_CS_pdf.download.pdf","fileName":"TASKalfa4012i_CS.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/cz/documents/usermanual/TASKalfa4012i_CS_pdf","dcPageTitle":"NÁVOD K OBSLUZE\n"},{"sortDate":{"year":2020,"month":4,"dayOfMonth":30,"hourOfDay":18,"minute":22,"second":58},"title":"Bedienungsanleitung (TASKalfa4012i_DE.pdf)","extension":"PDF","size":"27 MB","osList":[],"languagesList":["de"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/cz/documents/usermanual/TASKalfa4012i_DE_pdf.download.pdf","fileName":"TASKalfa4012i_DE.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/cz/documents/usermanual/TASKalfa4012i_DE_pdf","dcPageTitle":"Bedienungsanleitung"},{"sortDate":{"year":2020,"month":4,"dayOfMonth":30,"hourOfDay":18,"minute":22,"second":58},"title":"FIRST STEPS - QUICK GUIDE (QG_TASKalfa_4012i.pdf)","extension":"PDF","size":"4 MB","osList":[],"languagesList":["de","no","fi","ru","sv","pt","el","en","it","fr","hu","es","cs","ar","pl","da","ro","ca","nl","tr"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/cz/documents/usermanual/QG_TASKalfa_4012i_pdf.download.pdf","fileName":"QG_TASKalfa_4012i.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/cz/documents/usermanual/QG_TASKalfa_4012i_pdf","dcPageTitle":"FIRST STEPS - QUICK GUIDE"},{"sortDate":{"year":2020,"month":4,"dayOfMonth":30,"hourOfDay":18,"minute":22,"second":57},"title":"Safety Guide (SG_TASKalfa_4012i.pdf)","extension":"PDF","size":"1 MB","osList":[],"languagesList":["de","ru","pt","en","it","fr","es"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/cz/documents/usermanual/SG_TASKalfa_4012i_pdf.download.pdf","fileName":"SG_TASKalfa_4012i.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/cz/documents/usermanual/SG_TASKalfa_4012i_pdf","dcPageTitle":"Safety Guide"},{"sortDate":{"year":2020,"month":4,"dayOfMonth":30,"hourOfDay":18,"minute":22,"second":51},"title":"File Management Utility (FileManagement_KD_EN.pdf)","extension":"PDF","size":"167 KB","osList":[],"languagesList":["en"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/cz/documents/usermanual/FileManagement_KD_EN_pdf.download.pdf","fileName":"FileManagement_KD_EN.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/cz/documents/usermanual/FileManagement_KD_EN_pdf","dcPageTitle":"File Management Utility"},{"sortDate":{"year":2020,"month":4,"dayOfMonth":30,"hourOfDay":18,"minute":22,"second":51},"title":"KYOCERA Net Viewer (NetViewer_KD_EN.pdf)","extension":"PDF","size":"657 KB","osList":[],"languagesList":["en"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/cz/documents/usermanual/NetViewer_KD_EN_pdf.download.pdf","fileName":"NetViewer_KD_EN.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/cz/documents/usermanual/NetViewer_KD_EN_pdf","dcPageTitle":"KYOCERA Net Viewer"},{"sortDate":{"year":2020,"month":4,"dayOfMonth":30,"hourOfDay":18,"minute":22,"second":50},"title":"KX Printer Driver User Guide 7.1 (TASKalfa4012i_BW_KX_Printer_Driver_EN_7.1.pdf)","extension":"PDF","size":"1 MB","osList":[],"languagesList":["en"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/cz/documents/usermanual/TASKalfa4012i_BW_KX_Printer_Driver_EN_7_1_pdf.download.pdf","fileName":"TASKalfa4012i_BW_KX_Printer_Driver_EN_7.1.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/cz/documents/usermanual/TASKalfa4012i_BW_KX_Printer_Driver_EN_7_1_pdf","dcPageTitle":"KX Printer Driver User Guide 7.1"},{"sortDate":{"year":2020,"month":4,"dayOfMonth":30,"hourOfDay":18,"minute":22,"second":50},"title":"PRESCRIBE Commands Technical Reference (PrescribeTech_KD_EN.pdf)","extension":"PDF","size":"11 MB","osList":[],"languagesList":["en"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/cz/documents/usermanual/PrescribeTech_KD_EN_pdf.download.pdf","fileName":"PrescribeTech_KD_EN.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/cz/documents/usermanual/PrescribeTech_KD_EN_pdf","dcPageTitle":"PRESCRIBE Commands Technical Reference"},{"sortDate":{"year":2020,"month":4,"dayOfMonth":30,"hourOfDay":18,"minute":22,"second":48},"title":"FAX-System Bedienungsanleitung (Fax_12_4012i_DE.pdf)","extension":"PDF","size":"4 MB","osList":[],"languagesList":["de"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/cz/documents/usermanual/Fax_12_4012i_DE_pdf.download.pdf","fileName":"Fax_12_4012i_DE.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/cz/documents/usermanual/Fax_12_4012i_DE_pdf","dcPageTitle":"FAX-System Bedienungsanleitung"},{"sortDate":{"year":2020,"month":4,"dayOfMonth":30,"hourOfDay":18,"minute":22,"second":47},"title":"FAX-System Operation Guide (Fax_12_4012i_EN.pdf)","extension":"PDF","size":"4 MB","osList":[],"languagesList":["en"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/cz/documents/usermanual/Fax_12_4012i_EN_pdf.download.pdf","fileName":"Fax_12_4012i_EN.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/cz/documents/usermanual/Fax_12_4012i_EN_pdf","dcPageTitle":"FAX-System Operation Guide"},{"sortDate":{"year":2020,"month":4,"dayOfMonth":30,"hourOfDay":18,"minute":22,"second":46},"title":"MANUEL D’UTILISATION DU FAX\n (Fax_12_4012i_FR.pdf)","extension":"PDF","size":"5 MB","osList":[],"languagesList":["fr"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/cz/documents/usermanual/Fax_12_4012i_FR_pdf.download.pdf","fileName":"Fax_12_4012i_FR.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/cz/documents/usermanual/Fax_12_4012i_FR_pdf","dcPageTitle":"MANUEL D’UTILISATION DU FAX\n"},{"sortDate":{"year":2020,"month":4,"dayOfMonth":30,"hourOfDay":18,"minute":22,"second":45},"title":"GUÍA DE USO DE FAX\n (Fax_12_4012i_ES.pdf)","extension":"PDF","size":"5 MB","osList":[],"languagesList":["es"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/cz/documents/usermanual/Fax_12_4012i_ES_pdf.download.pdf","fileName":"Fax_12_4012i_ES.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/cz/documents/usermanual/Fax_12_4012i_ES_pdf","dcPageTitle":"GUÍA DE USO DE FAX\n"},{"sortDate":{"year":2020,"month":4,"dayOfMonth":30,"hourOfDay":18,"minute":22,"second":45},"title":"GUIDA ALLE FUNZIONI FAX\n (Fax_12_4012i_IT.pdf)","extension":"PDF","size":"5 MB","osList":[],"languagesList":["it"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/cz/documents/usermanual/Fax_12_4012i_IT_pdf.download.pdf","fileName":"Fax_12_4012i_IT.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/cz/documents/usermanual/Fax_12_4012i_IT_pdf","dcPageTitle":"GUIDA ALLE FUNZIONI FAX\n"},{"sortDate":{"year":2020,"month":4,"dayOfMonth":30,"hourOfDay":18,"minute":22,"second":44},"title":"Card Authentication Kit(B) - Operation Guide (CardAuth_B_3511i_EN.pdf)","extension":"PDF","size":"126 KB","osList":[],"languagesList":["en"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/cz/documents/usermanual/CardAuth_B_3511i_EN_pdf.download.pdf","fileName":"CardAuth_B_3511i_EN.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/cz/documents/usermanual/CardAuth_B_3511i_EN_pdf","dcPageTitle":"Card Authentication Kit(B) - Operation Guide"},{"sortDate":{"year":2020,"month":4,"dayOfMonth":30,"hourOfDay":18,"minute":22,"second":44},"title":"KYOCERA Net Direct Print - User Guide (DirectPrint_KD_EN.pdf)","extension":"PDF","size":"275 KB","osList":[],"languagesList":["en"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/cz/documents/usermanual/DirectPrint_KD_EN_pdf.download.pdf","fileName":"DirectPrint_KD_EN.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/cz/documents/usermanual/DirectPrint_KD_EN_pdf","dcPageTitle":"KYOCERA Net Direct Print - User Guide"},{"sortDate":{"year":2020,"month":4,"dayOfMonth":30,"hourOfDay":18,"minute":22,"second":43},"title":"Data Security Kit(E) - User Guide (DataSecurity_E_6052ci_EN.pdf)","extension":"PDF","size":"369 KB","osList":[],"languagesList":["en"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/cz/documents/usermanual/DataSecurity_E_6052ci_EN_pdf.download.pdf","fileName":"DataSecurity_E_6052ci_EN.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/cz/documents/usermanual/DataSecurity_E_6052ci_EN_pdf","dcPageTitle":"Data Security Kit(E) - User Guide"},{"sortDate":{"year":2020,"month":4,"dayOfMonth":30,"hourOfDay":17,"minute":38,"second":20},"title":"Safety Data Sheet - TK-7125 (TK7125-KDE-01-EN.pdf)","extension":"PDF","size":"93 KB","osList":[],"languagesList":["en"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/cz/documents/securitydatasheet/TK7125_KDE_01_EN_pdf.download.pdf","fileName":"TK7125-KDE-01-EN.pdf","folderName":"Safety Datasheet","dcId":"/content/download-center/cz/documents/securitydatasheet/TK7125_KDE_01_EN_pdf","dcPageTitle":"Safety Data Sheet - TK-7125"},{"sortDate":{"year":2020,"month":4,"dayOfMonth":30,"hourOfDay":17,"minute":38,"second":19},"title":"Safety Data Sheet TK-7125 Multi Language (TK7125-KDE-01-Multi.zip)","extension":"ZIP","size":"4 MB","osList":[],"languagesList":["de","no","fi","sv","pt","bg","el","lt","en","hr","it","fr","hu","es","cs","sk","sl","pl","da","ro","nl"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/cz/documents/securitydatasheet/TK7125_KDE_01_Multi_zip.download.zip","fileName":"TK7125-KDE-01-Multi.zip","folderName":"Safety Datasheet","dcId":"/content/download-center/cz/documents/securitydatasheet/TK7125_KDE_01_Multi_zip","dcPageTitle":"Safety Data Sheet TK-7125 Multi Language"},{"sortDate":{"year":2020,"month":4,"dayOfMonth":30,"hourOfDay":17,"minute":28,"second":35},"title":"Scan to folder setup tool for SMB V1.0 (Scan to Folder Setup Tool for SMB_Software Information_1106_EN.PDF)","extension":"PDF","size":"536 KB","osList":[],"languagesList":["en"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/cz/documents/installationmanual/Scan_to_Folder_Setup_Tool_for_SMB_Software_Information_1106_EN_PDF.download.pdf","fileName":"Scan to Folder Setup Tool for SMB_Software Information_1106_EN.PDF","folderName":"Installation Manual","dcId":"/content/download-center/cz/documents/installationmanual/Scan_to_Folder_Setup_Tool_for_SMB_Software_Information_1106_EN_PDF","dcPageTitle":"Scan to folder setup tool for SMB V1.0"},{"sortDate":{"year":2020,"month":4,"dayOfMonth":30,"hourOfDay":17,"minute":25,"second":13},"title":"Kyocera has developed a countermeasure against the Vulnerability of the Command Center by releasing Firmware updates for\nthe effected machines (FAQ_XSS_Fix.pdf)","extension":"PDF","size":"65 KB","osList":[],"languagesList":["en"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/cz/documents/faq/FAQ_XSS_Fix_pdf.download.pdf","fileName":"FAQ_XSS_Fix.pdf","folderName":"FAQ","dcId":"/content/download-center/cz/documents/faq/FAQ_XSS_Fix_pdf","dcPageTitle":"Kyocera has developed a countermeasure against the Vulnerability of the Command Center by releasing Firmware updates for\nthe effected machines"},{"sortDate":{"year":2020,"month":4,"dayOfMonth":30,"hourOfDay":17,"minute":24,"second":54},"title":"Environmental Datasheet TASKalfa 3212i (Environment_DS_TASKalfa_3212i.pdf)","extension":"PDF","size":"197 KB","osList":[],"languagesList":["en"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/cz/documents/environmentdatasheet/Environment_DS_TASKalfa_3212i_pdf.download.pdf","fileName":"Environment_DS_TASKalfa_3212i.pdf","folderName":"Environmental Datasheet","dcId":"/content/download-center/cz/documents/environmentdatasheet/Environment_DS_TASKalfa_3212i_pdf","dcPageTitle":"Environmental Datasheet TASKalfa 3212i"},{"sortDate":{"year":2020,"month":4,"dayOfMonth":30,"hourOfDay":17,"minute":21,"second":23},"title":"TASKalfa 3212i Datasheet PDF (DS_TASKalfa_3212i_VIEW.pdf)","extension":"PDF","size":"942 KB","osList":[],"languagesList":["en"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/cz/documents/datasheet/DS_TASKalfa_3212i_VIEW_pdf.download.pdf","fileName":"DS_TASKalfa_3212i_VIEW.pdf","folderName":"Datasheet","dcId":"/content/download-center/cz/documents/datasheet/DS_TASKalfa_3212i_VIEW_pdf","dcPageTitle":"TASKalfa 3212i Datasheet PDF"},{"sortDate":{"year":2020,"month":4,"dayOfMonth":30,"hourOfDay":17,"minute":18,"second":58},"title":"CE Declaration (CE_TASKalfa_3212i_4012i.pdf)","extension":"PDF","size":"416 KB","osList":[],"languagesList":["de","en"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/cz/documents/certificate/CE_TASKalfa_3212i_4012i_pdf.download.pdf","fileName":"CE_TASKalfa_3212i_4012i.pdf","folderName":"Certificate","dcId":"/content/download-center/cz/documents/certificate/CE_TASKalfa_3212i_4012i_pdf","dcPageTitle":"CE Declaration"},{"sortDate":{"year":2020,"month":4,"dayOfMonth":25,"hourOfDay":10,"minute":19,"second":28},"title":"Operation Guide TASKalfa_3212-4012i_PL (TASKalfa_3212-4012i_PL.pdf)","extension":"PDF","size":"19 MB","osList":[],"languagesList":["pl"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/cz/documents/usermanual/TASKalfa_3212_4012i_PL_pdf.download.pdf","fileName":"TASKalfa_3212-4012i_PL.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/cz/documents/usermanual/TASKalfa_3212_4012i_PL_pdf","dcPageTitle":"Operation Guide TASKalfa_3212-4012i_PL"},{"sortDate":{"year":2020,"month":1,"dayOfMonth":11,"hourOfDay":13,"minute":15,"second":0},"title":"Kyocera Classic Universal Printer Driver (3.3)","extension":"ZIP","size":"15 MB","osList":["win10","win8","win7","winvista","winserver2016","winserver2012","winserver200864r2","winserver2008","winxp"],"languagesList":["ca","nl","en","fr","de","it","pt","es","sv"],"category":"driver","dcLink":"/content/download-center/cz/drivers/all/KyoClassicUniversal_v3_3_zip.download.zip","fileName":"KyoClassicUniversal_v3.3.zip","folderName":"All","dcId":"/content/download-center/cz/drivers/all/KyoClassicUniversal_v3_3_zip","dcPageTitle":"Kyocera Classic Universal Printer Driver"},{"description":"Driver for sending FAX from PC","sortDate":{"year":2019,"month":9,"dayOfMonth":17,"hourOfDay":15,"minute":42,"second":0},"title":"FAX Driver (v.7.0.1002 )","extension":"ZIP","size":"49 MB","osList":["win10","win8","win7","winserver2019","winserver2016","winserver2012","winserver200864r2","winserver2008"],"languagesList":[],"category":"driver","dcLink":"/content/download-center/cz/drivers/all/FAX_Driver_zip.download.zip","fileName":"FAX_Driver.zip","folderName":"All","dcId":"/content/download-center/cz/drivers/all/FAX_Driver_zip","dcPageTitle":"FAX Driver"},{"sortDate":{"year":2018,"month":6,"dayOfMonth":6,"hourOfDay":15,"minute":33,"second":12},"title":"The port numbers used for NW-FAX were not documented in the fax manuals.When fax communication is not possible using the Network fax card it can be because of blocked ports in the firewall. (FAQ_NW-FAX_blocked_ports-UK.pdf)","extension":"PDF","size":"137 KB","osList":[],"languagesList":["en"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/cz/documents/faq/FAQ_NW_FAX_blocked_ports_UK_pdf.download.pdf","fileName":"FAQ_NW-FAX_blocked_ports-UK.pdf","folderName":"FAQ","dcId":"/content/download-center/cz/documents/faq/FAQ_NW_FAX_blocked_ports_UK_pdf","dcPageTitle":"The port numbers used for NW-FAX were not documented in the fax manuals.When fax communication is not possible using the Network fax card it can be because of blocked ports in the firewall."},{"sortDate":{"year":2018,"month":2,"dayOfMonth":19,"hourOfDay":15,"minute":58,"second":51},"title":"Scan to Folder Setup Tool for SMB (ScanToSMB_v1.0.zip)","extension":"ZIP","size":"492 KB","osList":[],"languagesList":["en"],"category":"application","dcLink":"/content/download-center/cz/applications/all/ScanToSMB_v1_0_zip.download.zip","fileName":"ScanToSMB_v1.0.zip","folderName":"All","dcId":"/content/download-center/cz/applications/all/ScanToSMB_v1_0_zip","dcPageTitle":"Scan to Folder Setup Tool for SMB"}]

  Servis Kyocera

  Prozkoumejte, jakým jiným způsobem Vám můžeme nabídnout podporu pro váš produkt KYOCERA.

  • Rozšíření záruky

   Chraňte své investice rozšířením záruky.

  • Originální toner Kyocera

   Pouze originální toner KYOCERA zaručuje kvalitu tisku, ekologické standardy a životnost produktů.

  • Ke stažení - Globální centrum

   Stáhněte si instalační soubory (obsažené na instalačním DVD), jako jsou ovladače tiskáren, nástroje a příručky z Globálního centra Kyocera.

  Potřebujete další podporu pro váš produkt?

  Spojte se s námi a náš tým Vám pomůže vyřešit jakoukoli výzvu.

  Soubory cookie a Vaše soukromí

  Používáme esenciální soubory cookie, abychom usnadnili a zefektivnili interakce s naším webem, statistické soubory cookie, abychom lépe porozuměli tomu, jak se náš web používá, a marketingové soubory cookie, které vám přizpůsobují reklamu. Předvolby cookie můžete vybrat pomocí níže uvedeného tlačítka „Předvolby“ nebo vybrat „Souhlasím“ a pokračovat se všemi soubory cookie.

  Předvolby souborů cookie

  Používáme cookies, abychom se ujistili, že naše webové stránky fungují správně, nebo příležitostně poskytujeme službu na Vaši žádost (například správu Vašich preferencí cookies). Tyto cookies jsou vždy aktivní, pokud nenastavíte v prohlížeči, aby je blokoval. To může bránit některým částem webu, aby pracovali správně.

  Tyto soubory cookie nám umožňují měřit a zlepšovat výkon našich webových stránek.

  Tyto cookies se ukládají pouze v případě, že s tím souhlasíte. Pomocí marketingových cookies sledujeme, jak kliknete a navštívíte naše webové stránky, abychom Vám ukázali obsah na základě Vašich zájmů a taky personalizovanou reklamu. V současné době tyto cookies nepřijímáte. Pokud je chcete přijímat, zaškrtněte toto políčko.