• Změnit jazyk
  Změnit zemi

  Všeobecné obchodní podmínky

  Obchodní podmínky společnosti KYOCERA Document Solutions Czech s.r.o.
  ikona dokumentu a gesto lupy

  Obchodní podmínky společnosti KYOCERA Document Solutions Czech s.r.o.,

  IČ: 05324165, se sídlem Českomoravská 2420/15, PRAHA 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 261938 (dále jen „Dodavatel“)

  1. Úvodní ustanovení, obsah Obchodních podmínek

  1.1.   Tyto Obchodní podmínky upravují vztahy při dodávkách Produktů, tj. Hardware (např. laserových tiskáren, kopírek, multifunkčních strojů) a Software Dodavatelem Odběratelům. Tyto obchodní podmínky jsou závazné pro obchodní vztahy Odběratele a Dodavatele související s dodávkou Produktů, pokud užití některých ustanovení těchto Obchodních podmínek není v písemné formě výslovně vyloučeno.

  1.2.   Tyto Obchodní podmínky tvoří součást každé Smlouvy o dodávce Produktu uzavřené mezi Dodavatelem a Odběratelem. Ustanovení těchto Obchodních podmínek se na právní vztah mezi Odběratelem a Dodavatelem použijí, pokud Smlouva o dodávce výslovně nestanoví něco jiného.

  1.3.   Tyto Obchodní podmínky upravují zejména:
  1.3.1.      způsob uzavření Smlouvy o dodávce mezi Dodavatelem a Odběratelem;
  1.3.2.      právní režim užití Software, pokud je součástí Produktu objednaného Odběratelem;
  1.3.3.      platební podmínky;
  1.3.4.      odpovědnost za vady a záruku za jakost;
  1.3.5.      omezení odpovědnosti Dodavatele za újmu způsobenou Odběrateli;
  1.3.6.      zvláštní práva Odběratele, který je spotřebitelem;
  1.3.7.      jiné otázky smluvního vztahu mezi Dodavatelem a Odběratelem.

  1.4.   Dodavatel tímto vylučuje aplikaci jakýchkoliv obchodních podmínek Odběratele. Jestliže Odběratel v Objednávce nebo jinak při jednání o uzavření Smlouvy o dodávce odkáže na své obchodní podmínky nebo obchodní podmínky vypracované třetí osobou, vylučuje Dodavatel uzavření Smlouvy o dodávce. To neplatí, pokud užití jiných, než těchto Obchodních podmínek Dodavatel výslovně písemně akceptuje.

  2. Definice

  2.1. Výrazy s velkým počátečním písmenem uvedené v těchto Obchodních podmínkách mají následující význam, pokud ze Smlouvy o dodávce nevyplývá jinak:
  2.1.1. Dodací podmínky znamená dokument vydaný Dodavatelem, jenž upravuje zejména podmínky dopravy a předání Produktu Odběrateli, způsob a lhůty přepravy, přechod nebezpečí škody na Hardware a související záležitosti. Aktuální znění Dodacích podmínek je vždy zveřejněno na webových stránkách Dodavatele www.kyoshop.cz.
  2.1.2. Dodavatel znamená společnost KYOCERA Document Solutions Czech s.r.o., IČ: 05324165, se sídlem Českomoravská 2420/15, PRAHA 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 261938.
  2.1.3. Doplňkový software znamená software instalovaný přímo do Hardware nebo software dodaný spolu s Hardware.
  2.1.4. GDPR znamená obecné nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů.
  2.1.5. Hardware znamená hmotné věci (zboží), které jsou předmětem dodávky dle Smlouvy o dodávce.
  2.1.6. Občanský zákoník znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
  2.1.7. Obchodní podmínky znamená tyto Obchodní podmínky Dodavatele.
  2.1.8. Objednávka znamená návrh na uzavření Smlouvy o dodávce doručený Odběratelem Dodavateli některým ze způsobů předvídaných těmito Obchodními podmínkami a obsahující alespoň náležitosti předepsané těmito Obchodními podmínkami.
  2.1.9. Odběratel znamená zákazníka Dodavatele, který Dodavateli doručí Objednávku.
  2.1.10. Ovladač znamená software umožňující tisk na Hardware.
  2.1.11. Produkt znamená Hardware a případně též Software specifikovaný ve Smlouvě o dodávce.
  2.1.12. Smlouva o dodávce znamená smlouvu o dodávce Produktu uzavřenou mezi Dodavatelem a Odběratelem na základě Objednávky učiněné Odběratelem a potvrzené Dodavatelem.
  2.1.13. Software znamená Doplňkový software a/nebo Ovladač

  3. Uzavření Smlouvy o dodávce

  3.1. Katalogy a ceníky Produktů vydávané Dodavatelem mají pouze informativní charakter a nepředstavují závazný návrh na uzavření jakékoliv smlouvy ze strany Dodavatele.

  3.2. Odběratel je oprávněn požádat Dodavatele o vystavení závazné cenové nabídky, jejíž platnost je sedm (7) kalendářních dnů, není-li výslovně uvedeno jinak. Ceny Produktů uváděné v cenové nabídce nezahrnují daň z přidané hodnoty ani žádné související služby, pokud není výslovně uvedeno jinak. Požadavek na poskytnutí souvisejících služeb je třeba výslovně uvést v Objednávce.

  3.3. Odběratel je oprávněn zaslat Dodavateli Objednávku kterýmkoliv z následujících způsobů:
  3.3.1. vyplněním a odesláním elektronického formuláře na www.kyoshop.cz;
  3.3.2. odesláním Objednávky na emailovou adresu: info.cz@dcz.kyocera.com;
  3.3.3. odesláním Objednávky písemně na adresu KYOCERA Document Solutions Czech s.r.o., Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9;
  3.3.4. případně jiným způsobem dle dohody s oprávněným pracovníkem Dodavatele.

  3.4. Objednávka musí obsahovat alespoň následující údaje:
  3.4.1. obchodní firmu (název, jméno a příjmení) a sídlo (místo podnikání a adresu trvalého pobytu) Odběratele včetně telefonického a emailového spojení, IČO a DIČ Odběratele (je-li registrován jako plátce DPH);
  3.4.2. určení osoby oprávněné v dané věci jednat za Odběratele, nebude-li Objednávka obsahovat takové určení, platí, že oprávněnou osobou je (i) Odběratel sám, je-li fyzickou osobou, nebo (ii) každý člen statutárního orgánu Odběratele, který je právnickou osobou, a osoba, která Objednávku za Odběratele učinila;
  3.4.3. jednoznačné určení objednávaného Produktu a jeho množství, včetně případného požadavku na poskytnutí souvisejících služeb;
  3.4.4. požadované dodací podmínky (místo a termín dodání);
  3.4.5. jednoznačný odkaz na závaznou cenovou nabídku vystavenou Dodavatelem, jinak se má za to, že Odběratel má zájem o dodávku Produktu za cenu uvedenou v ceníku nebo v katalogu Dodavatele platném ke dni doručení Objednávky Dodavateli;
  3.4.6. určení osoby oprávněné k převzetí Produktu;
  3.4.7. případně další specifické požadavky Odběratele.

  3.5. Dodavatel je oprávněn požádat Odběratele o upřesnění či doplnění Objednávky, popř. navrhnout změny Objednávky.

  3.6. Dodavatel není povinen Objednávku přijmout. Jestliže Dodavatel na Objednávku ve lhůtě 2 pracovních dnů od doručení Objednávky nijak nezareaguje, má se za to, že Objednávku nepřijal.

  3.7. Dodavatel je oprávněn Objednávku přijmout oznámením (potvrzením) odeslaným na emailovou adresu Odběratele, popř. jiným vhodným způsobem. Teprve přijetím (potvrzením) Objednávky vzniká mezi Dodavatelem a Odběratelem Smlouva o dodávce, a to v rozsahu přijetí (potvrzení) Objednávky.

  3.8. Dodavatel předpokládá obvyklé použití Produktu. Jakékoliv specifické požadavky na Produkt (např. požadavky informačního systému, operačního systému, síťového připojení) je třeba výslovně uvést v Objednávce.

  4. Stornování Objednávky Odběratelem

  4.1. Odběratel je oprávněn závazek ze Smlouvy o dodávce zrušit zaplacením odstupného. Dodavatel je oprávněn požadovat zaplacení odstupného ve výši 50% z ceny Produktu, o jehož dodávku Odběratel ztratil zájem, nedohodnou-li se Odběratel a Dodavatel v písemné formě jinak.

  4.2. Odběratel není oprávněn závazek ze Smlouvy o dodávce zrušit poté, kdy od Dodavatele přijal jakékoliv plnění.

  5. Právní režim užití Software, pokud je součástí Produktu

  5.1. Součástí Produktu může být Software, a to i v případě, pokud Software nebyl výslovně uveden v Objednávce a Software je nezbytný pro řádnou funkčnost Hardware. Součástí Produktu může být dle okolností zejména následující Software:
  5.1.1. Ovladače. Jsou-li součástí Produktu Ovladače, je Odběratel oprávněn je užívat v souladu s jejich licenčními podmínkami.¨
  5.1.2. Doplňkový software. Je-li součástí Produktu Doplňkový software od KYOCERA, je Odběratel oprávněn jej užívat v souladu s jeho licenčními podmínkami. V takovém případě bude ve Smlouvě o dodávce sjednána samostatná odměna vztahující se k doplňkovému Software od KYOCERA.

  5.2. Není-li ve Smlouvě o dodávce výslovně sjednáno jinak, Dodavatel není autorem Software a neposkytuje žádnou záruku za jeho funkci a za důsledky jeho užívání. Odpovědnost autora Software, popř. osoby vykonávající majetková autorská práva, se řídí obecně závaznými právními předpisy a příslušnými licenčními podmínkami.

  5.3. Odběratel je povinen seznámit se s příslušnými licenčními podmínkami Software a dodržovat je.

  6. Platební podmínky

  6.1. Není-li ve Smlouvě o dodávce nebo v jiné smlouvě výslovně sjednáno jinak, je Odběratel povinen zaplatit cenu za dodávku Produktu předem nebo v hotovosti při předání Produktu. Nezaplatí-li Odběratel cenu za dodávku Produktu řádně a včas, je Dodavatel oprávněn dodávku Produktu odepřít až do řádného zaplacení ceny, aniž by se tím dostal do prodlení.

  6.2. Jestliže Odběratel objednává nestandardní Produkt (např. zakázkové konfigurace Produktu, nestandardní komponenty, periferie, volitelná či další zařízení, popř. Software), může být Objednávka přijata Dodavatelem až po složení zálohy ve výši minimálně 50% z ceny.

  6.3. Dodavatel se zavazuje předat Odběrateli fakturu obsahující všechny zákonné náležitosti daňového dokladu ve lhůtě do 15 dnů po dni uskutečněného zdanitelného plnění.

  6.4. Dostane-li se Odběratel do prodlení se zaplacením ceny Produktu, zavazuje se zaplatit Dodavateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky včetně DPH za každý den prodlení.

  6.5. Povinnost Odběratele zaplatit cenu Dodavateli řádně a včas je splněna datem připsání příslušné částky na účet Dodavatele uvedený na faktuře, případně předáním příslušné částky v hotovosti Dodavateli nebo dopravci, pokud Dodavatel pověřil dopravce k převzetí ceny.

  6.6. Až do úplného zaplacení ceny Hardware je Hardware ve vlastnictví Dodavatele, a to i v případě začlenění do systému, který je majetkem Odběratele, resp. systému, který Odběratel užívá. Odběratel se zavazuje až do úplného zaplacení ceny Hardware s ním nijak právně nenakládat, zejména nepřevést na třetí osobu ani nezatížit, a dále se zavazuje písemně informovat každou třetí osobu (a současně Dodavatele), která k Hardware uplatní jakákoliv práva, že Odběratel není vlastníkem Hardware.

  6.7. Nezaplatí-li Odběratel cenu řádně a včas, je Dodavatel oprávněn přerušit poskytování veškerých plnění Odběrateli (např. dodávky dalších Produktů, odstraňování vad v důsledku odpovědnosti za vady či záruky za jakost) až do zaplacení dlužné částky včetně příslušenství v plné výši.

  6.8. Jestliže Dodavateli vznikne škoda nesplněním peněžitého dluhu Odběratelem, je Odběratel povinen k náhradě takové škody v plné výši bez ohledu na to, zda je kryta úrokem z prodlení.

  7. Odpovědnost za vady

  7.1. Dodavatel odpovídá Odběrateli za vady Hardware, které má Hardware při přechodu nebezpečí škody na Odběratele, a to i v případě, že se vada projeví později.

  7.2. Odběratel je povinen při převzetí Hardware zkontrolovat soulad množství a typu Hardware s dodacím listem nebo výdejkou a zkontrolovat zjevná poškození přepravních obalů a Hardware. V případě zjištění poškození obalu, poškození Hardware nebo zjištění rozdílu v množství nebo typu dodaného zboží je odběratel povinen toto ihned vyznačit na přepravní list a prokazatelně nahlásit Dodavateli.

  7.3. Odběratel je povinen při převzetí Hardware, jeho prohlídce a následném uvedení do provozu provést rovněž kontrolu sériových čísel Hardware se záznamem uvedeným na dodacím listě nebo výdejce. Na zjištěný rozdíl je povinen upozornit Dodavatele, a to nejpozději do tří (3) pracovních dnů od převzetí Hardware. Dodavatel poté zajistí opravu a zaslání nového dodacího listu nebo výdejky do deseti (10) pracovních dnů. Neupozorní-li Odběratel na rozdíl včas, pak rozdílnost sériového čísla Hardware a sériového čísla uvedeného v dodacím listě nebo výdejce, je důvodem, pro který Dodavatel může odmítnout jakékoliv budoucí oznámení vady předmětného Hardware, ať už vyplývající z odpovědnosti za vady nebo ze záruky za jakost.

  7.4. Odběratel je oprávněn oznámit Dodavateli vady Hardware nejpozději do tří (3) pracovních dnů od jeho převzetí, jinak Dodavatel není povinen oznámení vady přijmout.

  8. Záruka za jakost Hardware

  8.1. Dodavatel poskytuje Odběrateli záruku za jakost nových tiskových zařízení včetně příslušenství v délce dva (2) roky. Trvání záruky za jakost je omezeno též dosažením stanoveného počtu vytištěných stran; záruční doba skončí vytištěním stanoveného počtu stran, pokud nastane před uplynutím záruční doby. Stanovené počty vytištěných stran pro jednotlivé typy nových tiskových zařízení jsou uvedeny na www.kyoshop.cz.

  8.2. V případě dodávky jiného Hardware než nových tiskových zařízení dle odst. 8.1 poskytuje Dodavatel Odběrateli záruku za jakost v délce specifikované ve Smlouvě o dodávce, případně v dodacím listě či záručním listě. V případě rozporů mezi uvedenými dokumenty, se použijí v následujícím pořadí: (i) záruční list, (ii) dodací list, (iii) Smlouva o dodávce, (iv) tyto Obchodní podmínky.

  8.3. Délka záruční doby může být pro jednotlivé části Hardware nebo pro zachování určitých vlastností Hardware stanovena rozdílně.

  8.4. Záruční doba počíná běžet dnem, kdy Odběratel převzal Hardware od Dodavatele nebo od dopravce. Objednal-li Odběratel od Dodavatele též službu uvedení Hardware do provozu, běží záruční doba ode dne, kdy Dodavatel uvedl Hardware do provozu.

  8.5. Zárukou za jakost se Dodavatel zavazuje, že Hardware nebo jeho část, na kterou se záruka za jakost vztahuje, bude po dobu trvání záruky za jakost způsobilý k použití pro obvyklý účel, případně pro sjednaný účel, je-li takový účel výslovně sjednán ve Smlouvě o dodávce.

  8.6. Záruka za jakost se nevztahuje na:
  8.6.1. opotřebení Hardware způsobené jeho obvyklým užíváním;
  8.6.2. vady, pro které byla sjednána nižší cena;
  8.6.3. vady způsobené použitím nebo instalací Hardware v rozporu s návodem k obsluze, popř. v dalších dokumentech dodaných spolu s Hardware;
  8.6.4. vady vzniklé nedodržením pokynů pro údržbu, provoz nebo obsluhu Hardware a vady vzniklé nadměrným mechanickým opotřebením nebo neodborným nebo nepřiměřeným zacházením;
  8.6.5. vady vzniklé nesprávnou přepravou (to neplatí v případě, že si Odběratel objednal dodávku Hardware včetně dopravy);
  8.6.6. vady vzniklé fyzickým poškozením Hardware nebo neodvratnou událostí mimo kontrolu Dodavatele (např. požár, živelní katastrofa, poškození bleskem nebo elektrostatickým výbojem);
  8.6.7. vady vzniklé počítačovými viry zanesenými osobou odlišnou od Dodavatele, instalací softwaru nedodaného Dodavatelem, neodbornou instalací softwaru nebo přídavných zařízení;
  8.6.8. vady vzniklé použitím jiného než výrobcem Hardware či Dodavatelem výslovně doporučeného spotřebního materiálu (např. neoriginálních tonerů do tiskových zařízení);
  8.6.9. běžnou údržbu, čištění a podobné úkony předepsané výrobcem v návodu k obsluze.

  8.7. Pokud se během záruční doby projeví vada Hardware, Odběratel je povinen vadu bez zbytečného prodlení písemně (postačí emailem) oznámit (reklamovat) Dodavateli, Oznámení vady musí obsahovat zejména následující údaje:
  8.7.1. výrobní/sériové číslo Hardware;
  8.7.2. co nejpřesnější popis vady a jejích projevů;
  8.7.3. kontaktní osobu na straně Odběratele pro řešení reklamace;
  8.7.4. kopie dokladů o nabytí Hardware (faktura a dodací list, předávací protokol či jiné doklady).

  8.8. Po oznámení vady Odběratelem Dodavatel rozhodne, zda (i) posouzení a případné odstranění vady provede u Odběratele v místě, kde se Hardware nachází, nebo zda (ii) vyzve Odběratele, aby předmětný Hardware doručil Dodavateli nebo Dodavatelem určenému servisnímu středisku. Odběratel je dle rozhodnutí Dodavatele povinen (i) umožnit Dodavateli prohlídku předmětného Hardware v předem dohodnutém termínu, nebo (ii) doručit Hardware Dodavateli nebo Dodavatelem určenému servisnímu středisku.

  8.9. Dodavatel se zavazuje posoudit vytčené vady Hardware bez zbytečného prodlení a o výsledku informovat Odběratele sjednaným způsobem, a to zpravidla do jednoho (1) týdne od prohlídky Hardware a v případě nutnosti posouzení vad Hardware autorizovaným zástupcem výrobce zpravidla do dvou (2) týdnů od prohlídky Hardware.

  8.10. Jestliže Dodavatel shledá na řádně reklamovaném Hardware vadu, která je kryta zárukou za jakost, uzná Dodavatel reklamaci za oprávněnou. V případě oprávněné reklamace má Dodavatel výhradní právo rozhodnout o způsobu odstranění vady. V případě oprávněné reklamace odstraní Dodavatel vadu na vlastní náklady, obvykle formou opravy Hardware, případně výměny Hardware v případě, kdy Hardware nelze opravit nebo by jeho oprava byla neekonomická.

  8.11. V případě neoprávněné reklamace Dodavatel vyčíslí náklady, které na řešení neoprávněné reklamace účelně vynaložil; takto vyčíslené náklady se Odběratel zavazuje zaplatit Dodavateli na základě jeho výzvy. Zjistí-li Dodavatel existenci vady Hardware, která není kryta zárukou za jakost, odstraní takovou vadu po předchozí dohodě s Odběratelem o způsobu a termínu jejího odstranění a o výši odměny Dodavatele za její odstranění.

  8.12. Pokud Dodavatel odstraní vadu Hardware opravou Hardware, výměnou části Hardware či dodáním nového Hardware, pak záruční doba opraveného / vyměněného / nově dodaného Hardware skončí v den, kdy by skončila původní záruční doba, pokud by k výskytu vady nedošlo, nebude-li výslovně ujednáno jinak.

  8.13. Do záruční doby se nepočítá doba od uplatnění oprávněné reklamace až do doby, kdy Odběratel byl povinen opravený / vyměněný / nově dodaný Hardware převzít.

  8.14. Je-li součástí dodávaného Produktu Software, záruka Dodavatele se vztahuje výhradně na fyzickou čitelnost médií, na kterých je Software dodáván.

  9. Zvláštní ustanovení pro spotřebitele

  9.1. Je-li Odběratel spotřebitelem ve smyslu příslušných ustanovení Občanského zákoníku, a některá ustanovení těchto Obchodních podmínek se odchylují od příslušných ustanovení Občanského zákoníku na ochranu spotřebitele v neprospěch Odběratele jako spotřebitele, taková ustanovení Obchodních podmínek se nepoužijí a místo nich se použijí příslušná ustanovení Občanského zákoníku.

  9.2. Dodavatel informuje Odběratele, který je spotřebitelem, že vyžaduje zaplacení zálohy ve výši 100% z ceny příslušného Produktu.

  9.3. Dodavatel poskytuje Odběrateli, který je spotřebitelem, toto vzorové poučení o právu na odstoupení od smlouvy:
  9.3.1. Právo odstoupit od smlouvy„Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.“„Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.“„Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat KYOCERA Document Solutions Czech s.r.o., IČ: 05324165, se sídlem Českomoravská 2420/15, PRAHA 9, tel. (222562246), email (info.cz@dcz.kyocera.com), formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.“„Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.“
  9.3.2. Důsledky odstoupení od smlouvy„Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.“„Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.“„Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na KYOCERA Document Solutions Czech s.r.o., se sídlem Českomoravská 2420/15, PRAHA 9. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.“„Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.“„Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.“

  9.4. Dodavatel poskytuje Odběrateli, který je spotřebitelem, tento vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy):
  Oznámení o odstoupení od smlouvy:
  Adresát: KYOCERA Document Solutions Czech s.r.o., IČ: 05324165, se sídlem Českomoravská 2420/15, PRAHA 9
  Oznamuji/oznamujeme(*), že tímto odstupuji/odstupujeme(*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží(*)/ o poskytnutí těchto služeb (*)
  Datum objednání (*) /datum obdržení (*)
  Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů
  Adresa spotřebitele/spotřebitelů
  Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)
  Datum
  (*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

  9.5. V případě, že dojde mezi Dodavatelem a Odběratelem, který je spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu v souvislosti s koupí zboží či poskytnutím služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Odběratel, který je spotřebitelem, podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:
  Česká obchodní inspekce
  Ústřední inspektorát - oddělení ADR
  Štěpánská 15120 00 Praha 2
  Email: adr@coi.czWeb: adr.coi.cz

  10. Osobní údaje

  10.1. Pokud je Odběratelem fyzická osoba (subjekt údajů), Dodavatel při dodávání Produktů bude zpracovávat její osobní údaje. Subjekty údajů mohou v otázkách zpracování svých osobních údajů písemně kontaktovat Dodavatele na e-mailové adrese info.cz@dcz.kyocera.com.

  10.2. Dodavatel zpracovává osobní údaje subjektu údajů pro účely:
  10.2.1. plnění Smlouvy o dodávce na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR;
  10.2.2. dodržení právní povinnosti Dodavatele stanovené obecně závaz¬ným právním předpisem na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR (např. povinnost Dodavatele uchovávat účetní a da¬ňové doklady)
  10.2.3. určení, výkon nebo obhajobu právních nároků Dodavatele na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR; a
  10.2.4. zasílání obchodních sdělení na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR z důvodu existence oprávněného zájmu Dodavatele spočívajícího v přímém marketingu.

  10.3. Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování. S ohledem na výše uvedené:
  10.3.1. k účelu podle čl. 10.2.1 budou osobní údaje zpracovávány do zániku závazků z příslušné Smlouvy o dodávce uzavřené se subjektem údajů. Tím není dotčena možnost Dodavatele tyto osobní údaje následně dále zpracovávat (v nezbytném rozsahu) k účelu podle čl. 10.2.2, 10.2.3 a/nebo 10.2.4;
  10.3.2. k účelu podle čl. 10.2.2 budou osobní údaje zpracovávány po dobu trvání příslušné právní povinnosti Dodavatele;
  10.3.3. k účelu podle čl. 10.2.3 budou osobní údaje zpracovávány do uplynutí 5. kalendářního roku následujícího po skončení závazků ze Smlouvy o dodávce. V případě zahájení a trvání soudního, správního nebo jiného řízení, ve kterém jsou řešeny práva či povinnosti Dodavatele ve vztahu k příslušnému subjektu údajů, neskončí doba zpracování osobních údajů k účelu podle čl. 10.2.3 před skončením takového řízení;
  10.3.4. k účelu zasílání obchodních sdělení podle čl. 10.2.4 budou osobní údaje zpracovávány do doby, než subjekt údajů vyjádří svůj nesouhlas s takovým zpracováním.

  10.4. Dodavatel je oprávněn předat osobní údaje příjemcům, se kterými uzavřel smlouvu o zpracování osobních údajů a kteří budou pro Dodavatele zpracovávat osobní údaje jako jeho zpracovatelé. Aktuální seznam zpracovatelů Dodavatele je dostupný na adrese na konci tohoto dokumentu. Subjekt údajů bere na vědomí, že seznam zpracovatelů Dodavatele se může v čase měnit a doplňovat. Dodavatel může na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR předat osobní údaje subjektu údajů pro vnitřní administrativní účely dalším společnostem ve skupině Dodavatele z důvodu existence oprávněného zájmu Dodavatele na předávání ve skupině dle recitálu 48 GDPR. Seznam členů skupiny Dodavatele je dostupný na konci tohoto dokumentu. Subjekt údajů bere na vědomí, že seznam členů skupiny Dodavatele se může v čase měnit a doplňovat.

  10.5. Nejpozději do konce kalendářního čtvrtletí následujícího po uplynutí doby zpracování podle čl. 10.3 budou příslušné osobní údaje, u kterých pominul účel jejich zpracování, zlikvidovány (skartací nebo jiným způsobem, který zajistí, že se s osobními údaji nebudou moci seznámit neoprávněné osoby) či anonymizovány.

  10.6. V souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají subjekty údajů řadu práv, včetně práva požadovat od Dodavatele přístup ke svým osobním údajům (za podmínek čl. 15 GDPR), jejich opravu nebo výmaz (za podmínek čl. 16 nebo čl. 17 GDPR), popřípadě omezení zpracování (za podmínek čl. 18 GDPR), a vznést námitku proti zpracování (za podmínek čl. 21 GDPR), jakož i práva na přenositelnost údajů (za podmínek čl. 20 GDPR).

  10.7. Pokud se subjekt údajů domnívá, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány v rozporu s právními předpisy, má právo obrátit se na Dodavatele s žádostí o zjednání nápravy. Jestliže bude žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, Dodavatel neprodleně odstraní závadný stav. Tím není dotčena možnost subjektu údajů podat stížnost přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

  10.8. Poskytnutí osobních údajů ze strany subjektu údajů je smluvním požadavkem. Subjekt údajů nemá zákonem uloženou povinnost osobní údaje poskytnout, ale tyto údaje Dodavatel potřebuje k uzavření a plnění Smlouvy o dodávce.

  10.9. Učiněním Objednávky subjekt údajů stvrzuje, že se seznámil s informacemi o zpracování osobních údajů uvedenými v tomto článku Obchodních podmínek.

  11. Zvláštní případy zpracování osobních údajů

  11.1. Pokud bude Dodavatel při plnění Smlouvy o dodávce zpracovávat osobní údaje pro Odběratele (např. v souvislosti s poskytováním služeb vzdálené či lokální podpory), použije se tento čl. 11, který má povahu smlouvy o zpracování osobních údajů dle čl. 28 GDPR.

  11.2. Při zpracování osobních údajů je Odběratel v postavení správce osobních údajů a Dodavatel v postavení jeho zpracovatele. Ke zpracování osobních údajů ze strany Dodavatele může docházet výlučně za účelem splnění jeho povinností podle Smlouvy o dodávce, a to po dobu trvání závazků Dodavatele ze Smlouvy o dodávce. Pokud byla Dodavatelem vytvořena kopie zpracovávaných osobních údajů, po skončení závazků ze Smlouvy o dodávce Dodavatel takovou kopii zlikviduje.

  11.3. Dodavatel je povinen provádět zpracování osobních údajů pouze na základě pokynů Odběratele v souladu se Smlouvou o dodávce. Odběratel odpovídá za pokyny udělené Dodavateli ve vztahu ke zpracování osobních údajů. Dodavatel bude zpracovávat ty osobní údaje, které jsou Odběratelem zpracovávány v rámci Software.

  11.4. Dodavatel bude osobní údaje zpracovávat v souladu s GDPR. Dodavatel přijme technická a organizační opatření, aby nedošlo k neoprávněnému či nahodilému přístupu k zpracovávaným osobním údajům. Dodavatel zejména zajistí zachování mlčenlivosti ze strany osob podílejících se na zpracování osobních údajů.

  11.5. Dodavatel je oprávněn zapojit do prováděného zpracování vedle svých zaměstnanců i své dodavatele (tzv. další zpracovatele). Na žádost Odběratele jej Dodavatel bude informovat o dalších zpracovatelích, které zapojil do prováděného zpracování, jakož i o veškerých změnách v osobách těchto dalších zpracovatelů, a umožní Odběrateli vyslovit vůči těmto změnám námitky.

  11.6. Na žádost Odběratele mu Dodavatel bude nápomocen v případě uplatnění práv subjektů údajů podle kapitoly III GDPR. Dodavatel má právo na náhradu nákladů, které účelně vynaloží při poskytování součinnosti Odběrateli podle tohoto čl. 11.6.

  12. Omezení odpovědnosti Dodavatele

  12.1. Dodavatel odpovídá Odběrateli pouze za skutečnou škodu způsobenou mu Dodavatelem v souvislosti s dodávkou Produktu. Odpovědnost Dodavatele za ušlý zisk či jakoukoliv jinou formu nepřímé škody je vyloučena

  12.2. Dodavatel předem omezuje svou odpovědnost za újmu způsobenou Odběrateli v souvislosti s dodávkou Produktu na částku odpovídající sjednané odměně za dodávku Produktu. To neplatí v případě újmy způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti a v případě újmy způsobené člověku na jeho přirozených právech.

  13. Závěrečná ustanovení, řešení sporů

  13.1. Odběratel není oprávněn postoupit své pohledávky ze Smlouvy o dodávce (včetně zajišťovacího postoupení pohledávky), zastavit své pohledávky ze Smlouvy o dodávce nebo převést své povinnosti ze Smlouvy o dodávce na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Dodavatele.

  13.2. Odběratel není oprávněn k jednostrannému započtení jakýchkoliv svých pohledávek proti jakýmkoli pohledávkám Dodavatele.

  13.3. Práva a povinnosti vyplývající ze Smluv o dodávce a z těchto Obchodních podmínek se řídí právním řádem České republiky.

  13.4. Jakékoliv spory vyplývající ze Smluv o dodávce a z těchto Obchodních podmínek bude řešit věcně příslušný soud s místní příslušností určenou dle aktuálního sídla Dodavatele. To neplatí v případě, že Odběratel je spotřebitelem.

  13.5. Tyto Obchodní podmínky vstupují v účinnost dnem 1.1.2020. Dodavatel je oprávněn tyto Obchodní podmínky upravit a nové znění Obchodních podmínek zveřejnit na webových stránkách www.kyoshop.cz. Každá Smlouva o dodávce se vždy řídí Obchodními podmínkami platnými ke dni odeslání Objednávky, není-li výslovně uvedeno jinak.

  Seznam zpracovatelů osobních údajů:
  - COMPRAG, s.r.o., IČO: 26444631
  - MyQ, spol. s r.o., IČO: 61506133
  - Ing. Martin Šolc, IČO: 87259451
  -  iBetty s.r.o., IČO: 28475305
  - Ing. Radek Tetík, IČO: 68399022

  Soubory cookie a Vaše soukromí

  Používáme esenciální soubory cookie, abychom usnadnili a zefektivnili interakce s naším webem, statistické soubory cookie, abychom lépe porozuměli tomu, jak se náš web používá, a marketingové soubory cookie, které vám přizpůsobují reklamu. Předvolby cookie můžete vybrat pomocí níže uvedeného tlačítka „Předvolby“ nebo vybrat „Souhlasím“ a pokračovat se všemi soubory cookie.

  Předvolby souborů cookie

  Používáme cookies, abychom se ujistili, že naše webové stránky fungují správně, nebo příležitostně poskytujeme službu na Vaši žádost (například správu Vašich preferencí cookies). Tyto cookies jsou vždy aktivní, pokud nenastavíte v prohlížeči, aby je blokoval. To může bránit některým částem webu, aby pracovali správně.

  Tyto soubory cookie nám umožňují měřit a zlepšovat výkon našich webových stránek.

  Tyto cookies se ukládají pouze v případě, že s tím souhlasíte. Pomocí marketingových cookies sledujeme, jak kliknete a navštívíte naše webové stránky, abychom Vám ukázali obsah na základě Vašich zájmů a taky personalizovanou reklamu. V současné době tyto cookies nepřijímáte. Pokud je chcete přijímat, zaškrtněte toto políčko.