• Změnit jazyk
  Změnit zemi

  Všeobecné obchodní podmínky

  Obchodní podmínky společnosti KYOCERA Document Solutions Czech s.r.o.
  ikona dokumentu a gesto lupy

  Všeobecné obchodní podmínky společnosti KYOCERA Document Solutions Czech s.r.o.,

  IČ: 05324165, se sídlem Českomoravská 2420/15, PRAHA 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 261938 (dále jen „Dodavatel“)

  Úvodní ustanovení, obsah Obchodních podmínek
  1.1. Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti Dodavatele a Odběratele v souvislosti s dodáním Produktů a poskytnutím Služeb.

  1.2. Tyto Obchodní podmínky tvoří součást každé Smlouvy uzavřené mezi Dodavatelem a Odběratelem.

  1.3. Dodavatel tímto vylučuje aplikaci jakýchkoliv obchodních podmínek Odběratele. Jestliže Odběratel v Objednávce nebo jinak při jednání o uzavření Smlouvy odkáže na své obchodní podmínky nebo obchodní podmínky vypracované třetí osobou, tak se k těmto obchodním podmínkám Odběratele nebo jiné třetí osoby nebude při uzavření takové Smlouvy přihlížet. To neplatí, pokud užití jiných, než těchto Obchodních podmínek Dodavatel výslovně písemně akceptuje.

  1.4. Tyto Obchodní podmínky upravují zejména:

  1.4.1. způsob uzavření Smlouvy mezi Dodavatelem a Odběratelem;

  1.4.2. termíny pro dodání Produktu a poskytnutí Služeb;

  1.4.3. způsob dodání Produktu a poskytnutí Služeb;

  1.4.4. způsob balení;

  1.4.5. stornování Objednávky Odběratelem;

  1.4.6. právní režim užití Software;

  1.4.7. platební podmínky;

  1.4.8. odpovědnost za vady a záruku za jakost;

  1.4.9. zvláštní ustanovení pro Smlouvy o poskytnutí Služeb;

  1.4.10. zvláštní práva Odběratele, který je spotřebitelem;

  1.4.11. omezení odpovědnosti Dodavatele za újmu způsobenou Odběrateli;

  1.4.12. jiné otázky smluvního vztahu mezi Dodavatelem a Odběratelem.

  2. Definice

  2.1. Výrazy s velkým počátečním písmenem uvedené v těchto Obchodních podmínkách mají následující význam, pokud ze Smlouvy nevyplývá jinak:

  A) Společné výrazy

  2.1.1. Dodavatel znamená společnost KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o., IČO: 053 24 165, se sídlem Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 261938.

  2.1.2. GDPR znamená nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

  2.1.3. Občanský zákoník znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

  2.1.4. Obchodní podmínky znamenají tento dokument Dodavatele označený jako „Všeobecné obchodní podmínky společnosti KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o.“

  2.1.5. Objednávka znamená návrh na uzavření Smlouvy doručený Odběratelem Dodavateli některým ze způsobů předvídaných těmito Obchodními podmínkami a obsahující alespoň náležitosti předepsané těmito Obchodními podmínkami.

  2.1.6. Odběratel znamená zákazníka Dodavatele, který s Dodavatelem uzavře Smlouvu na základě Objednávky Odběratele přijaté na základě Akceptace Dodavatele.

  2.1.7. Zařízení znamená hmotné věci (zboží), zejména multifunkční zařízení, tiskárny a hardware příslušenství.

  2.1.8. Akceptace znamená písemné oznámení (potvrzení) o přijetí Objednávky ze strany Dodavatele odeslané na emailovou adresu Odběratele, popř. jiným vhodným způsobem. Okamžikem odeslání Akceptace vzniká Smlouva.

  2.1.9. Doplňkové služby znamenají ostatní služby, které úzce souvisí s předmětem Smlouvy (např. instalace Zařízení či Software) a jsou Dodavatelem poskytnuty na základě Smlouvy.

  2.1.10. Software znamená Ovladač, Doplňkový software, Dohledový software a/nebo Tiskový software.

  2.1.11. Smlouva znamená Smlouvu o dodání Produktu a/nebo Smlouvu o poskytnutí Služeb. Nedílnou součástí každé Smlouvy bude jako její příloha také dokument označující „Specifikaci předmětu Smlouvy a ceny“, který bude Odběrateli zaslán spolu s Akceptací Objednávky.

  B) Výrazy související se Smlouvou o dodání Produktu

  2.1.12. Dodací podmínky znamená dokument vydaný Dodavatelem, jenž upravuje zejména termíny dodávky Produktu Odběrateli, způsob přepravy Produktu, přechod nebezpečí škody Produktu a související záležitosti. Aktuální znění Dodacích podmínek je vždy zveřejněno na webových stránkách Dodavatele.

  2.1.13. Doplňkový software znamená software instalovaný přímo do Zařízení nebo software dodaný spolu se Zařízením.

  2.1.14. Ovladač znamená software umožňující tisk na Zařízení.

  2.1.15. Produkt znamená Zařízení a případně též Ovladač a Doplňkový software, které jsou specifikované ve Smlouvě o dodání Produktu. Produkt je předmětem Smlouvy o dodání Produktu.

  2.1.16. Smlouva o dodání Produktu znamená smlouvu o dodání Produktu uzavřenou mezi Dodavatelem a Odběratelem na základě Objednávky učiněné Odběratelem a Akceptace učiněné Dodavatelem.

  C) Výrazy související se Smlouvou o poskytnutí Služeb

  2.1.17. Dohledový software znamená software umožňující zejména monitorování provozních parametrů Zařízení, objednávání Spotřebního materiálu a případně též vedení skladového hospodářství uskutečněných dodávek. Součástí Dohledového software může být také hardware k jeho ovládání.

  2.1.18. Materiálové služby jsou služby poskytované Dodavatelem Odběrateli, jejichž účelem je zajistit zásobení Odběratele Spotřebním materiálem k řádnému provozu Zařízení.

  2.1.19. Servisní služby jsou služby poskytované Dodavatelem Odběrateli, jejichž účelem je zajistit řádnou provozuschopnost Zařízení.

  2.1.20. Služby znamenají Servisní služby, Materiálové služby a/nebo poskytnutí Tiskového software a/nebo Dohledového software, které jsou specifikované ve Smlouvě o poskytnutí Služeb. Služby jsou předmětem Smlouvy o poskytnutí Služeb.

  2.1.21. Smlouva o poskytnutí Služeb znamená smlouvu o poskytnutí Služeb uzavřenou mezi Dodavatelem a Odběratelem na základě Objednávky učiněné Odběratelem a potvrzené Dodavatelem.

  2.1.22. Spotřební materiál znamená zejména materiál potřebný k řádnému provozu Zařízení (například tonerové nebo inkoustové náplně, odpadní nádobky, čistící kapalina apod.) Součástí Spotřebního materiálu naproti tomu není například kancelářský papír, sešívací sponky a další kancelářské potřeby.

  2.1.23. Tiskový software znamená software umožňující zejména podrobné monitorování využití Zařízení. Součástí Tiskového software může být také hardware k jeho ovládání.


  3. Uzavření Smlouvy

  3.1. Katalogy a ceníky Produktů a Služeb vydávané Dodavatelem mají pouze informativní charakter a nepředstavují závazný návrh na uzavření jakékoliv Smlouvy ze strany Dodavatele. Obrázky, výkresy nebo jiné údaje týkající se Produktů a Služeb Dodavatele v katalozích, prospektech, seznamech a jiných reklamních a informačních materiálech a údaje v nich obsažené, např. o výkonnosti, rozměrech, hmotnosti, barvě, se stanou závazným obsahem Smlouvy až po výslovném písemném souhlasu Dodavatele uvedeném v Akceptaci.

  3.2. Odběratel je oprávněn požádat Dodavatele o vystavení písemné závazné cenové nabídky, jejíž platnost bude Dodavatelem stanovena v závazné cenové nabídce. 

  3.3. Ceny Produktů a Služeb uváděné v katalozích a cenících Produktů a Služeb a závazné cenové nabídce nezahrnují daň z přidané hodnoty, recyklační poplatky ani žádné Doplňkové služby, pokud není výslovně uvedeno jinak. Požadavek na poskytnutí Doplňkových služeb je třeba výslovně uvést v Objednávce.

  3.4. Odběratel je oprávněn učinit Objednávku na základě:

  3.4.1. nezávazných katalogů a ceníků Produktů a Služeb podle odst. 3.1 Obchodních podmínek; nebo

  3.4.2. závazné cenové nabídky Dodavatele podle odst. 3.2 Obchodních podmínek.

  3.5. Objednávka je považována za přijatou až k okamžiku písemné Akceptace dle odst.

  3.12 Obchodních podmínek. V případě okamžitého dodání Produktů a/nebo poskytnutí Služeb se za Akceptaci považuje vystavení faktury.

  3.6. Odběratel je oprávněn zaslat Dodavateli Objednávku kterýmkoliv z následujících způsobů:

  3.6.1. vyplněním a odesláním elektronického formuláře na www.kyoshop.cz;

  3.6.2. odesláním Objednávky na emailovou adresu: info.cz@dcz.kyocera.com;

  3.6.3. odesláním Objednávky písemně na adresu KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o., Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9;

  3.6.4. případně jiným písemným způsobem dle dohody s oprávněným pracovníkem Dodavatele.

  3.7. Objednávka musí obsahovat alespoň následující údaje:

  3.7.1. obchodní firmu (název, nebo jméno a příjmení) a sídlo (místo podnikání, nebo adresu trvalého pobytu) Odběratele včetně telefonického a emailového spojení, IČO Odběratele (má-li jej přiděleno) a DIČ Odběratele (je-li registrován jako plátce DPH);

  3.7.2. určení osoby oprávněné v dané věci jednat za Odběratele; nebude-li Objednávka obsahovat takové určení, platí, že oprávněnou osobou je (i) Odběratel sám, je-li fyzickou osobou, nebo (ii) každý člen statutárního orgánu Odběratele, který je právnickou osobou, a (iii) osoba, která Objednávku za Odběratele učinila;

  3.7.3. jednoznačné určení objednávaného Produktu a jeho množství a/nebo konkrétní Služby, včetně případného požadavku na poskytnutí Doplňkových služeb;

  3.7.4. požadované dodací podmínky (místo a termín dodání), které nesmějí být v rozporu s těmito Obchodními podmínkami;

  3.7.5. jednoznačný odkaz na závaznou cenovou nabídku vystavenou Dodavatelem, jinak se má za to, že Odběratel má zájem o dodání Produktu či poskytnutí Služeb za cenu uvedenou v nezávazném katalogu nebo ceníku Produktů a Služeb Dodavatele platném ke dni doručení Objednávky Dodavateli;

  3.7.6. určení osoby oprávněné k převzetí Produktu či poskytnuté Služby; a

  3.7.7. případně další specifické požadavky Odběratele.

  3.8. Odběratel odesláním Objednávky výslovně prohlašuje, že na něj nebyl prohlášen úpadek a ani nebylo proti němu zahájeno insolvenční řízení. V případě, že Odběratel po uzavření Smlouvy zjistí, že proti němu je nebo mohlo by být zahájeno insolvenční řízení, je Odběratel povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit Dodavateli. Dodavatel je v takovém případě oprávněn odstoupit od Smlouvy.

  3.9. Dodavatel je oprávněn požádat Odběratele o upřesnění či doplnění Objednávky, popř. navrhnout změny Objednávky (s výjimkou ceny po dobu platnosti závazné cenové nabídky).

  3.10. Všechna ujednání a ostatní právně relevantní prohlášení Odběratele vyžadují písemnou formu nebo následné písemné potvrzení ze strany Dodavatele. Zaměstnanci Dodavatele nejsou oprávněni přijímat ústní úmluvy.

  3.11. Dodavatel není povinen Objednávku přijmout (akceptovat). Jestliže Dodavatel na Objednávku nijak nezareaguje ve lhůtě tří (3) pracovních dnů od doručení Objednávky, má se za to, že Objednávku nepřijal (neakceptoval).

  3.12. Dodavatel je oprávněn Objednávku přijmout písemnou Akceptací. Teprve přijetím Akceptace (tj. odesláním Akceptace Odběrateli) vzniká mezi Dodavatelem a Odběratelem Smlouva, a to v rozsahu uvedeném v Akceptaci Objednávky.

  3.13. Dodavatel předpokládá použití Produktu a/nebo Služeb v souladu s podmínkami uvedenými ve Smlouvě či jinak stanovené v návodu k obsluze. Jakékoliv specifické požadavky na Produkt a/nebo Služby je třeba výslovně uvést v Objednávce.

  3.14. Jakékoliv dodání Produktu a/nebo poskytnutí Služeb nad rámec specifikovaný ve Smlouvě podléhá úhradě dle platného ceníku Dodavatele v období provedení vyúčtování.

  3.15. Smluvní vztahy založené na základě těchto Obchodních podmínek a jakoukoliv individuální Smlouvou mohou mít povahu smluvního vztahu s dlouhodobými opakovanými dodávkami. Cena uvedená ve Smlouvě je v takovém případě spočítána dle úrovně cen základních surovin a materiálů potřebných k výrobě a dodání Produktu k datu uzavření této individuální Smlouvy a může být smluvně upravena s přihlédnutím k produkci Dodavatele a pořizovacím nákladům za následujících podmínek. Pokud se po uzavření Smlouvy zvýší ceny jakýchkoliv hlavních surovin a materiálu potřebných k výrobě a dodání Produktu o více než 3%, má Dodavatel právo navrhnout Odběrateli zvýšení ceny za dodání Produktu, a to úměrně ke změnám cen základních surovin a materiálů potřebných k výrobě a dodání Produktu nastalým v období ode dne uzavření Smlouvy do dne dodání Produktu Odběrateli. Navýšení ceny za dodání Produktu dle tohoto článku 3.15 Obchodních podmínek bude sjednáno v příslušné Smlouvě anebo jejím dodatku.


  4. Termíny pro dodání Produktu a/nebo poskytnutí Služeb

  4.1. Jestliže není ve Smlouvě o dodání Produktu výslovně sjednáno jinak, Dodavatel obvykle dodá Produkt Odběrateli (v rámci České republiky) v nezávazných lhůtách dle Dodacích podmínek.

  4.2. Nezávazné lhůty pro poskytnutí Služeb budou uvedeny ve Smlouvě o poskytnutí Služeb. 

  4.3. Pokud nebude dodání Produktu a/nebo poskytnutí Služby ve stanoveném termínu možné z důvodů, za které neodpovídá Dodavatel, zavazuje se Dodavatel bez zbytečného prodlení informovat Odběratele o existenci takových důvodů. V takovém případě se stanovený termín dodání Produktu a/nebo poskytnutí Služeb odpovídajícím způsobem prodlužuje.

  4.4. Případy vyšší moci nebo jiné rušivé události, které Dodavateli zabrání v plnění jeho povinností, ho po dobu trvání a v rozsahu jejich dopadů zprošťují plnění jeho povinnosti. Za takové případy se považují zejména dopady války, vnitřní nepokoje, přírodní katastrofy, stávka, výluky a jiná opatření zaměstnaneckého boje, nemožnost nebo neúnosnost dostatečného zásobování surovinami a pomocným materiálem včetně energie, nemožnost nebo neúnosnost opatřování přepravních prostředků a/nebo prodlení subdodavatele Dodavatele s dodáním Produktu a/nebo poskytnutím Služeb vůči Dodavateli. Pro vyloučení všech pochybností Odběratel souhlasí s tím, že pandemie/epidemie a s ní související krizová, mimořádná a jiná opatření, omezení, příkazy a zákazy jsou a budou považovány za událost vyšší moci podle tohoto odst. 4.4 Obchodních podmínek. Pokud pro Odběratele není v důsledku prodlení Dodavatele v souvislosti se vznikem události vyšší moci únosné převzetí Produktu nebo přijetí Služby, může Odběratel od Smlouvy písemně odstoupit způsobem uvedeným v odst. 4.5 těchto Obchodních podmínek. V této souvislosti jsou vyloučeny nároky Odběratele na náhradu škody.

  4.5. V případě prodlení Dodavatele může Odběratel zcela nebo částečně od Smlouvy odstoupit, a to písemnou formou. Odběratel je oprávněn odstoupit od Smlouvy podle předchozí věty pouze za předpokladu, pokud po uplynutí termínů uvedených v Dodacích podmínkách a/nebo Smlouvě o poskytnutí Služeb Odběratel písemně vyzve Dodavatele k dodání Produktu a/nebo poskytnutí Služeb a stanoví mu dodatečnou přiměřenou lhůtu k splnění svých povinností, která marně uplynula.

  5. Způsob dodání Produktů a poskytnutí Služeb

  5.1. Osobní odběr Produktů a/nebo Služeb není možný.

  5.2. Jestliže ve Smlouvě není výslovně sjednáno jinak, zavazuje se Dodavatel dodat Produkt a/nebo poskytnout Služby Odběrateli:

  5.2.1. sám; nebo

  5.2.2. s využitím služeb třetí osoby (dopravce);a to dle volby Dodavatele. Informaci o způsobu a druhu dodání Produktu a/nebo poskytnutí Služeb uvede Dodavatel v Akceptaci, pokud s Odběratelem nebylo písemně sjednáno něco jiného.

  5.3. Odběratel se zavazuje zaplatit Dodavateli vedle ceny za dodání Produktu a/nebo poskytnutí Služeb také samostatnou cenu přepravy dle ceníku zveřejněného Dodavatelem na webové stránce Dodavatele.

  5.4. Pokud je součástí Produktu a/nebo Služeb také Software, předá Dodavatel Odběrateli Software některým z následujících způsobů:

  5.4.1. Software bude předán nainstalovaný v Zařízení;

  5.4.2. Software bude předán na instalačním paměťovém médiu;

  5.4.3. Dodavatel umožní Odběrateli stažení Software z webové stránky;

  5.4.4. Software bude předán e-mailem na adresu zadanou Odběratelem; nebo

  5.4.5. Instalací ze strany Dodavatele na místě dodání, je-li taková instalace objednána jako Doplňková služba nebo bude-li to výslovně uvedeno Dodavatelem v Akceptaci Objednávky.

  5.5. Odběratel se zavazuje poskytnout Dodavateli při dodání Produktu a/nebo poskytování Služeb dle Smlouvy nezbytnou součinnost. Odběratel je zejména povinen Produkty vždy při dodání převzít a v případě poskytování Služeb vpustit zaměstnance Dodavatele a/nebo subdodavatele Dodavatele v nezbytném rozsahu do svých prostor. Pokud Odběratel odmítne poskytnout Dodavateli nezbytnou součinnost dle tohoto odst. 5.5 Obchodních podmínek, není Dodavatel v prodlení s plněním svých smluvních povinností. Dodavatel má zároveň právo s okamžitou účinností od Smlouvy odstoupit a/nebo právo na náhradu vzniklé škody.

  5.6. V případě, že je z jakéhokoliv důvodu na straně Odběratele nutné Produkty dodávat opakovaně, je Odběratel povinen uhradit Dodavateli náklady spojené s opakovaným dodáním Produktu.


  6. Způsob balení

  6.1. Pokud nebude sjednáno písemně jinak, bude Zařízení, hardware a/nebo Spotřební materiál zabalen obvyklým způsobem.

  6.2. Zpětný odběr obalů se nebude realizovat, pokud není ve Smlouvě dohodnuto jinak. Pokud bude na přání Odběratele provedeno balení, které se odchyluje od standardu (zvláštní balení), je Odběratel povinen informovat Dodavatele a zprostit ho povinnosti odběru. Pokud zvláštní obaly vezme Dodavatel zpět a recykluje je, ponese náklady na likvidaci a přepravu, které takto vzniknou, Odběratel.


  7. Stornování Objednávky Odběratelem

  7.1. Odběratel je oprávněn poté, co Dodavatel provede Akceptaci Objednávky, zrušit závazek ze Smlouvy zaplacením veškerých nákladů, které Dodavatel do té doby vynaložil v souvislosti s přípravou a realizací Objednávky a které Dodavatel pro tyto účely písemně vyčíslí, nedohodnou-li se Odběratel a Dodavatel v písemné formě jinak.

  7.2. Odběratel není oprávněn závazek ze Smlouvy zrušit poté, co od Dodavatele přijal jakékoliv plnění.


  8. Právní režim užití Software

  8.1. Součástí Produktu a/nebo Služeb může být Software, a to i v případě, pokud Software nebyl výslovně uveden v Objednávce a Software je nezbytný pro řádnou funkčnost Zařízení.

  8.2. Není-li ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak, Dodavatel není autorem Software a neposkytuje žádnou záruku za jeho funkci a za důsledky jeho užívání. Odpovědnost autora Software, popř. osoby vykonávající majetková autorská práva, se řídí obecně závaznými právními předpisy a příslušnými licenčními podmínkami. 

  8.3. Odběratel je povinen seznámit se s příslušnými licenčními podmínkami Software a dodržovat je.


  9. Platební podmínky

  9.1. Není-li ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak, je Odběratel povinen zaplatit cenu za dodání Produktu a/nebo poskytnutí Služby (i) před dodáním Produktu a/nebo poskytnutím Služby, nebo (ii) v hotovosti, při dodání Produktu a/nebo poskytnutí Služby, dohodne-li se tak Dodavatel s Odběratelem. Nezaplatí-li Odběratel cenu řádně a včas, je Dodavatel oprávněn dodání Produktu nebo poskytnutí Služby odepřít, a to až do řádného zaplacení ceny, aniž by se tím dostal do prodlení.

  9.2. Jestliže Odběratel objednává nestandardní Produkt nebo Službu (např. zakázkové konfigurace Produktu, nestandardní komponenty, periferie, volitelná či další zařízení, popř. nestandardní Software), může Dodavatel před Akceptací Objednávky požadovat složení zálohy až do výše 100 % z celkové ceny nestandardního Produktu nebo Služby.

  9.3. V případě, že se smluvní strany dohodnou ve Smlouvě odchylně od odst. 9.1 těchto Obchodních podmínek a Dodavatel bude mít po uzavření Smlouvy důvodné podezření o tom, že Odběratel nebude své povinnosti ze Smlouvy plnit řádně a včas, má Dodavatel právo (i) vyzvat Odběratele k zaplacení ceny za Produkty a/nebo Služby ještě před jejím dodáním/poskytnutím a (ii) dodat dosud nedodané Produkty a/nebo poskytnout dosud neposkytnuté Služby dle Smlouvy až poté, co Odběratel řádně zaplatí cenu za tyto Produkty a/nebo Služby. Pokud Odběratel výzvě Dodavatele k zaplacení ceny dle předchozí věty nevyhoví, není Dodavatel v prodlení se splněním svých smluvních povinností. Dodavatel má zároveň právo s okamžitou účinností od Smlouvy odstoupit a/nebo právo na náhradu vzniklé škody. 

  9.4. Dodavatel se zavazuje předat Odběrateli fakturu obsahující všechny zákonné náležitosti daňového dokladu bez zbytečného odkladu po Akceptaci Objednávky. Nebude-li dohodnuto ve Smlouvě jinak, splatnost faktury bude sedm (7) dnů ode dne vystavení faktury, nejpozději však při dodání Produktu a/nebo poskytnutí Služby.

  9.5. Dostane-li se Odběratel do prodlení se zaplacením ceny Produktu a/nebo Služby, zavazuje se zaplatit Dodavateli zákonný úrok z prodlení.

  9.6. Povinnost Odběratele zaplatit cenu Dodavateli řádně a včas je splněna datem připsání příslušné částky na účet Dodavatele uvedený na faktuře, případně předáním příslušné částky v hotovosti Dodavateli nebo dopravci, pokud Dodavatel pověřil dopravce k převzetí ceny.

  9.7. Až do úplného zaplacení ceny Produktu a/nebo Služeb je dané Zařízení, Software a/nebo Spotřební materiál ve vlastnictví Dodavatele, a to i v případě začlenění do systému, který je majetkem Odběratele, resp. systému, který Odběratel užívá (výhrada vlastnictví). Odběratel se zavazuje až do úplného zaplacení ceny Produktu a/nebo Služeb nijak právně ani jinak fakticky nenakládat se Zařízením, Software a/nebo Spotřebním materiálem, zejména nepřevést je na třetí osobu ani je nezatížit, a dále se zavazuje písemně informovat každou třetí osobu (a současně Dodavatele), která k Zařízení, Software a/nebo Spotřebnímu materiálu uplatní jakákoliv práva, že Odběratel není vlastníkem Zařízení, Software a/nebo Spotřebního materiálu.

  9.8. Nezaplatí-li Odběratel cenu řádně a včas, je Dodavatel oprávněn přerušit poskytnutí veškerých plnění Odběrateli (např. dodávky dalších Produktů, poskytnutí Služeb, odstraňování vad v důsledku odpovědnosti za vady či záruky za jakost), a to až do úplného zaplacení dlužné částky včetně příslušenství v plné výši, aniž by se tím dostal do prodlení. 

  9.9. Nedojde-li k řádnému a včasnému uhrazení ceny dle její splatnosti, považuje se takové prodlení s uhrazením ceny za podstatné porušení smluvních povinností a zakládá to právo Dodavatele odstoupit od příslušných Smluv.

  9.10. Jestliže Dodavateli vznikne škoda nesplněním peněžitého dluhu Odběratelem, je Odběratel povinen k náhradě takové škody v plné výši bez ohledu na to, zda je kryta úrokem z prodlení.


  10. Odpovědnost za vady Zařízení, Software a Spotřebního materiálu

  10.1. Dodavatel odpovídá Odběrateli za vady Zařízení, Software a Spotřebního materiálu, které má Zařízení, Software a Spotřební materiál při přechodu nebezpečí škody na Odběratele, a to i v případě, že se vada projeví později.

  10.2. Odběratel je povinen při převzetí Zařízení, Software a Spotřebního materiálu zkontrolovat soulad množství a typu Zařízení, Software a Spotřebního materiálu s dodacím listem nebo výdejkou a zkontrolovat zjevná poškození přepravních obalů a Zařízení, Software a Spotřebního materiálu. V případě zjištění poškození obalu, poškození Zařízení, Software a Spotřebního materiálu nebo zjištění rozdílu v množství nebo typu dodaného nebo poskytnutého Zařízení, Software a Spotřebního materiálu je odběratel povinen toto neprodleně vyznačit na přepravní list (dopravci) a prokazatelně nahlásit Dodavateli.

  10.3. Odběratel je povinen při převzetí Zařízení, Software a Spotřebního materiálu, jeho prohlídce a následném uvedení do provozu provést rovněž kontrolu sériových čísel Zařízení, Software a Spotřebního materiálu (je-li sériové číslo přiřazeno) se záznamem uvedeným na dodacím listě nebo výdejce. Na zjištěný rozdíl je povinen upozornit Dodavatele nejpozději do tří (3) pracovních dnů od převzetí Zařízení, Software a Spotřebního materiálu. Dodavatel poté zajistí opravu a zaslání nového dodacího listu nebo výdejky v co nejkratším možném termínu. Neupozorní-li Odběratel na rozdíl včas, pak rozdílnost sériového čísla Zařízení, Software a Spotřebního materiálu a sériového čísla uvedeného v dodacím listě nebo výdejce, je důvodem, pro který Dodavatel může odmítnout jakékoliv budoucí oznámení vady předmětného Zařízení, Software a Spotřebního materiálu, ať už vyplývající z odpovědnosti za vady nebo ze záruky za jakost.

  10.4. Odběratel je oprávněn oznámit Dodavateli vady Zařízení, Software a Spotřebního materiálu nejpozději do tří (3) pracovních dnů od jeho převzetí, jinak je Dodavatel oprávněn vyřízení reklamace takové vady odmítnout a nebude za takovou vadu odpovědný – tj. Odběratel nebude mít v takovém případě práva vyplývající z odpovědnosti za vady nebo ze záruky za jakost.

  10.5. Na uplatňování odpovědnosti za vady se obdobně aplikují odst. 11.7 až odst. 11.11 těchto Obchodních podmínek.


  11. Záruka za jakost Zařízení

  11.1. Není-li smluvně výslovně stanoveno jinak, Dodavatel poskytuje Odběrateli záruku za jakost nových tiskových Zařízení včetně příslušenství v délce dvou (2) let. Trvání záruky za jakost je omezeno též dosažením stanoveného počtu vytištěných stran; záruční doba skončí vytištěním stanoveného počtu stran, pokud nastane před uplynutím záruční doby. 

  11.2. V případě dodání jiného Zařízení než nových tiskových Zařízení dle odst. 11.1 Obchodních podmínek poskytuje Dodavatel Odběrateli záruku za jakost v délce specifikované ve Smlouvě, případně v dodacím listě či záručním listě. V případě rozporů mezi uvedenými dokumenty se tyto dokumenty použijí v následujícím pořadí: (i) záruční list, (ii) dodací list, (iii) Smlouva a (iv) tyto Obchodní podmínky.

  11.3. Délka záruční doby může být pro jednotlivé části Zařízení nebo pro zachování určitých vlastností Zařízení stanovena ve Smlouvě rozdílně oproti těmto Obchodním podmínkám.

  11.4. Záruční doba počíná běžet dnem, kdy Odběratel převzal Zařízení od Dodavatele nebo od dopravce. Objednal-li Odběratel od Dodavatele též službu uvedení Zařízení do provozu, běží záruční doba ode dne, kdy Dodavatel uvedl Zařízení do provozu.

  11.5. Zárukou za jakost se Dodavatel zavazuje, že Zařízení nebo jeho část, na kterou se záruka za jakost vztahuje, budou po dobu trvání záruky za jakost způsobilé k použití pro obvyklý účel, případně pro sjednaný účel, je-li takový účel výslovně sjednán ve Smlouvě.

  11.6. Záruka za jakost se nevztahuje na:

  11.6.1. opotřebení Zařízení způsobené jeho obvyklým užíváním;

  11.6.2. vady, pro které byla sjednána nižší cena, např. z důvodu poškozeného obalu, použitého Zařízení apod.;

  11.6.3. vady způsobené použitím nebo instalací Zařízení v rozporu s návodem k obsluze, popř. v dalších dokumentech dodaných spolu se Zařízením;

  11.6.4. vady vzniklé nedodržením pokynů pro údržbu, provoz nebo obsluhu Zařízení a vady vzniklé nadměrným mechanickým opotřebením nebo neodborným nebo nepřiměřeným zacházením;

  11.6.5. vady vzniklé nesprávnou přepravou Odběratelem (to neplatí v případě, že si Odběratel objednal dodání Zařízení včetně dopravy);

  11.6.6. vady vzniklé fyzickým poškozením Zařízení nebo neodvratnou událostí mimo kontrolu Dodavatele (např. požár, živelní katastrofa, poškození bleskem nebo elektrostatickým výbojem);

  11.6.7. vady vzniklé počítačovými viry zanesenými osobou odlišnou od Dodavatele, instalací softwaru nedodaného Dodavatelem, neodbornou instalací softwaru nebo přídavných zařízení;

  11.6.8. vady vzniklé použitím jiného než výrobcem Zařízení či Dodavatelem výslovně určeného nebo definovaného Spotřebního materiálu (např. neoriginálních tonerů, válců, vývojnic apod.do tiskových zařízení);

  11.6.9. vady vzniklé zanedbanou běžnou údržbou, čištěním a podobnými úkony předepsanými výrobcem v návodu k obsluze.

  11.7. Pokud se během záruční doby projeví vada Zařízení, Odběratel je povinen vadu bez zbytečného prodlení písemně oznámit (reklamovat) Dodavateli prostřednictvím servisního portálu uvedeného na webových stránkách Dodavatele. Oznámení vady musí obsahovat zejména následující údaje:

  11.7.1. výrobní/sériové číslo Zařízení;

  11.7.2. popis vady a jejích projevů;

  11.7.3. kontaktní osobu na straně Odběratele pro řešení reklamace;

  11.7.4. kopie dokladů o nabytí Zařízení (faktura a dodací list, předávací protokol či jiné doklady).

  11.8. Po oznámení vady Odběratelem Dodavatel rozhodne, zda (i) posouzení a případné odstranění vady provede u Odběratele v místě, kde se Zařízení nachází, nebo zda (ii) vyzve Odběratele, aby předmětný Zařízení doručil Dodavateli nebo Dodavatelem určenému servisnímu středisku. Odběratel je dle rozhodnutí Dodavatele povinen (i) umožnit Dodavateli prohlídku předmětného Zařízení v předem dohodnutém termínu a místě, nebo (ii) doručit Zařízení Dodavateli nebo Dodavatelem určenému servisnímu středisku.

  11.9. Dodavatel se zavazuje posoudit vytčené vady Zařízení bez zbytečného prodlení a o výsledku informovat Odběratele sjednaným způsobem, a to bez zbytečného odkladu od prohlídky Zařízení.

  11.10. Jestliže Dodavatel shledá na řádně reklamovaném Zařízení vadu, která je kryta zárukou za jakost, uzná Dodavatel reklamaci za oprávněnou. V případě oprávněné reklamace má Dodavatel výhradní právo rozhodnout o způsobu odstranění vady. V případě oprávněné reklamace odstraní Dodavatel vadu na vlastní náklady, obvykle formou opravy Zařízení, případně výměny Zařízení v případě, kdy Zařízení nelze opravit nebo by jeho oprava byla neekonomická.

  11.11. V případě neoprávněné reklamace je Dodavatel oprávněn vyčíslit náklady, které na řešení neoprávněné reklamace účelně vynaložil; takto vyčíslené náklady se Odběratel zavazuje zaplatit Dodavateli na základě jeho výzvy. Zjistí-li Dodavatel existenci vady Zařízení, která není kryta zárukou za jakost, odstraní takovou vadu po předchozí dohodě s Odběratelem o způsobu a termínu jejího odstranění a o výši odměny Dodavatele za její odstranění.

  11.12. Pokud Dodavatel odstraní vadu Zařízení opravou Zařízení, výměnou části Zařízení či dodáním nového Zařízení, pak záruční doba opraveného / vyměněného / nově dodaného Zařízení skončí v den, kdy by skončila původní záruční doba, prodloužená o dobu dle bodu 11.13, pokud by k výskytu vady nedošlo, nebude-li výslovně ujednáno jinak.

  11.13. Do záruční doby se nepočítá doba od uplatnění oprávněné reklamace až do doby, kdy Odběratel byl povinen opravené / vyměněné / nově dodané Zařízení převzít.

  11.14. Je-li součástí dodávaného Zařízení také Software, záruka Dodavatele se vztahuje výhradně na fyzickou čitelnost médií, na kterých je Software dodáván.


  12. Zvláštní ustanovení pro Smlouvy o poskytnutí Služeb

  12.1. Je-li předmětem uzavřené Smlouvy poskytnutí Služeb také poskytnutí Servisních služeb a/nebo Materiálových služeb Odběrateli, není Odběratel oprávněn odebírat Servisní služby ani Materiálové služby od jakékoliv třetí osoby odlišné od Dodavatele. Poruší-li Odběratel tuto povinnost, zakládá takové porušení Dodavateli právo na uhrazení smluvní pokuty ve výši 1000,- Kč za každé dílčí porušení takové povinnosti, a to za každý den trvání porušení a za každé Zařízení. Takové porušení dále rovněž zakládá Dodavateli právo na odstoupení Dodavatele od Smlouvy o poskytnutí Služeb. 

  12.2. Je-li předmětem uzavřené Smlouvy poskytnutí Služeb také poskytnutí Materiálových služeb, není Odběratel oprávněn užít Spotřební materiál poskytnutý Dodavatelem jiným způsobem než pro provoz Zařízení. Poruší-li Odběratel tuto povinnost, zakládá takové porušení Dodavateli právo na uhrazení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každé dílčí porušení této povinnosti. Takové porušení dále rovněž zakládá Dodavateli právo na odstoupení Dodavatele od Smlouvy o poskytnutí Služeb. 

  12.3. Veškerý Spotřební materiál dodaný Odběrateli, který nebude spotřebován v rámci provozu Zařízení po dobu trvání Smlouvy o poskytnutí Služeb, je ve vlastnictví Dodavatele a pokud nedojde k jeho vrácení Dodavateli v neporušeném stavu, je Odběratel povinen takový Spotřební materiál Dodavateli zcela uhradit, a to v cenách dle platného ceníku Dodavatele v období provedení vyúčtování. 

  12.4. Je-li předmětem uzavřené Smlouvy poskytnutí Služeb také poskytnutí Tiskového software a/nebo Dohledového software, je Odběratel oprávněn takový Tiskový software a Dohledový software užívat pouze nevýhradním a omezeným způsobem v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, s příslušnou právní úpravou upravující práva z duševního vlastnictví a v souladu s licenčními podmínkami takového Software, a to výhradně pouze po dobu trvání Smlouvy o poskytnutí Služeb.

  12.5. Právo omezeného a nevýhradního užívání Tiskového software a/nebo Dohledového software (vč. souvisejícího hardware k jejich ovládání) dle odst. 12.4 Obchodních podmínek je omezeno pouze na období trvání Smlouvy o poskytnutí Služeb. Po ukončení Smlouvy o poskytnutí Služeb musí být uvedený Tiskový software a Dohledový software u Odběratele zcela odinstalován (a související hardware k jejich ovládání vrácen Dodavateli).

  12.6. Bude-li Odběratel v prodlení s odinstalováním Tiskového software a/nebo Dohledového software a/nebo vrácením souvisejícího hardware k jejich ovládání, je povinen platit Dodavateli úplatu sjednanou ve Smlouvě o poskytnutí Služeb, a to až do okamžiku splnění poslední z uvedených povinností.

  12.7. Odběratel je povinen v rámci pracovní doby Odběratele umožnit Dodavateli přístup k předmětným Zařízením, a to zejména za účelem servisních zásahů, prověření stavu Zařízení či kontroly statusu Zařízení. Pokud Dodavatel shledá jakékoli zásah do Tiskového software či Dohledového software či jakýkoli zásah do souvisejícího hardware k jejich ovládání či jeho poškození, používání jiného než Dodavatelem dodaného Spotřebního materiálu (vyjma papíru), je Dodavatel oprávněn od Smlouvy o poskytnutí Služeb odstoupit. Dodavatel je oprávněn od Smlouvy o poskytnutí Služeb odstoupit rovněž v případě, pokud mu Odběratel k předmětným Zařízením přístup neumožní.

  12.8. Odběratel je dále povinen zajistit obsluhu předmětných Zařízení pouze vyškolenými pracovníky a je povinen dodržovat povinnosti obsluhy dle návodu k předmětnému Zařízení.

  12.9. Odběratel je povinen vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce sdělit Dodavateli status každého Zařízení (tzn. ke každému Zařízení identifikovanému výrobním číslem uvést stav počítadla, ze kterého je patrný počet kopií/tisků/skenů, které byly za daný měsíc na Zařízení provedeny). Poruší-li Odběratel uvedenou povinnost a nesdělí-li Dodavateli statusy všech Zařízení v souladu s uvedenými pravidly, je Dodavatel oprávněn tento status zjistit vlastními prostředky a požadovat náhradu s tím spojených nákladů. Opakované porušení uvedené povinnosti Odběratelem zakládá rovněž právo Dodavatele od Smlouvy o poskytnutí Služeb odstoupit.

  12.10. V úplatě za poskytnutí Služeb nejsou zahrnuty zejména náklady na Servisní služby a náhradní díly na opravu závad vzniklých nesprávnou obsluhou předmětných Zařízení (zejména obsluhou v rozporu s návodem k obsluze), svévolným zásahem do předmětného Zařízení jinou osobou než servisním pracovníkem Dodavatele, provozem, který je v rozporu s dokumentací k předmětnému Zařízení, neodborným přemísťováním či přepravou Zařízení, použitím Spotřebního materiálu – zejména tonerů, se kterými bylo nakládáno v rozporu s technickými podmínkami, použitím jiného Spotřebního materiálu, než dodaného Dodavatelem apod. Takové Servisní služby a náhradní díly je Odběratel povinen Dodavateli zcela uhradit, a to v cenách dle platného ceníku Dodavatele v období provedení vyúčtování.

  12.11. Odběratel je povinen v rámci Materiálových služeb poskytnout Dodavateli úplatu za nadměrnou spotřebu tonerových náplní (zejména pokud bude zjištěno, že bylo spotřebováno vyšší množství tonerových náplní, než odpovídá počtu výstupů formátu A4 realizovaných na Zařízení). Formáty A3 se počítají pro účely stanovení výše úplaty jako dva výtisky A4, oboustranný tisk se počítá jako dva samostatné jednostranné výtisky A4.

  12.12. V případě ukončení Smlouvy o poskytnutí Služeb před uplynutím doby, na níž byla sjednána, vzniká Dodavateli nárok na uhrazení nákladů, které s předčasným ukončením Smlouvy o poskytnutí Služeb vznikly (zejména náklady na dopravu, na práci technika, na vlastní deinstalaci, na licenci k Software, kterou nelze z důvodu jedinečnosti vygenerovaného kódu jinak využít, jiné související náklady). Odběratel je povinen takové náklady Dodavateli uhradit, a to v cenách dle platného ceníku Dodavatele v období provedení vyúčtování. 


  13. Zvláštní ustanovení pro spotřebitele

  13.1. Je-li Odběratel spotřebitelem ve smyslu příslušných ustanovení Občanského zákoníku, a některá ustanovení těchto Obchodních podmínek se odchylují od příslušných ustanovení Občanského zákoníku na ochranu spotřebitele v neprospěch Odběratele jako spotřebitele, taková ustanovení Obchodních podmínek se nepoužijí a místo nich se použijí příslušná ustanovení Občanského zákoníku.

  13.2. Dodavatel informuje Odběratele, který je spotřebitelem, že vyžaduje zaplacení zálohy ve výši 100 % z ceny příslušného Produktu nebo Služby.

  13.3. Dodavatel poskytuje Odběrateli, který je spotřebitelem, toto vzorové poučení o právu na odstoupení od Smlouvy:

  13.3.1. Právo odstoupit od Smlouvy
  „Do 14 dnů máte právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu.“
  „Máte právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží (Produkt a/nebo Službu).“
  „Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy musíte o svém odstoupení od Smlouvy informovat společnost KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o., IČO: 053 24 165, se sídlem Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9, tel. (222562246), email (info.cz@dcz.kyocera.com), formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy, není to však Vaší povinností.“
  „Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od Smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.“

  13.3.2. Důsledky odstoupení od Smlouvy
  „Pokud odstoupíte od Smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od Smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.“
  „Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.“
  „Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od Smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte v sídle společnosti KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o., IČO: 053 24 165, se sídlem Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.“
  „Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.“
  „Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.“

  13.4. Dodavatel poskytuje Odběrateli, který je spotřebitelem, tento vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy (vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od Smlouvy):
  „Oznámení o odstoupení od Smlouvy:
  Adresát: KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o., IČO: 053 24 165, se sídlem Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9 
  Oznamuji/oznamujeme(*), že tímto odstupuji/odstupujeme(*) od Smlouvy o dodání Produktu(*)/o poskytnutí Služeb (*): _________________________
  Datum objednání (*) /datum obdržení (*): _________________________
  Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů: _________________________
  Adresa spotřebitele/spotřebitelů: _________________________
  Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě): _________________________
  Datum: _________________________
  (*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.“

  13.5. Práva a povinnosti Dodavatele a Odběratele, který je spotřebitelem, ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

  13.6. V případě, že dojde mezi Dodavatelem a Odběratelem, který je spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu v souvislosti s dodáním Produktu či poskytnutím Služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Odběratel, který je spotřebitelem, podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:
  Česká obchodní inspekce
  Ústřední inspektorát - oddělení ADR
  Štěpánská 15
  120 00 Praha 2 Email: adr@coi.cz
  Web: adr.coi.cz


  14. Osobní údaje

  14.1. Pokud je Odběratelem fyzická osoba (subjekt údajů), Dodavatel při dodání Produktu a/nebo poskytnutí Služeb bude zpracovávat její osobní údaje. Subjekty údajů mohou v otázkách zpracování svých osobních údajů písemně kontaktovat Dodavatele na e-mailové adrese info.cz@dcz.kyocera.com

  14.2. Dodavatel zpracovává osobní údaje subjektu údajů pro účely:

  14.2.1. plnění Smlouvy na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR;

  14.2.2. dodržení právní povinnosti Dodavatele stanovené obecně závazným právním předpisem na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR (např. povinnost Dodavatele uchovávat účetní a daňové doklady);

  14.2.3. určení, výkon nebo obhajobu právních nároků Dodavatele na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR; a

  14.2.4. zasílání obchodních sdělení na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR z důvodu existence oprávněného zájmu Dodavatele spočívajícího v přímém marketingu.

  14.3. Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování. S ohledem na výše uvedené:

  14.3.1. k účelu podle odst. 14.2.1 budou osobní údaje zpracovávány do zániku závazků z příslušné Smlouvy uzavřené se subjektem údajů. Tím není dotčena možnost Dodavatele tyto osobní údaje následně dále zpracovávat (v nezbytném rozsahu) k účelu podle odst. 14.2.2, 14.2.3 a/nebo 14.2.4;

  14.3.2. k účelu podle odst. 14.2.2 budou osobní údaje zpracovávány po dobu trvání příslušné právní povinnosti Dodavatele;

  14.3.3. k účelu podle odst. 14.2.3 budou osobní údaje zpracovávány do uplynutí 5. kalendářního roku následujícího po skončení závazků ze Smlouvy. V případě zahájení a trvání soudního, správního nebo jiného řízení, ve kterém jsou řešeny práva či povinnosti Dodavatele ve vztahu k příslušnému subjektu údajů, neskončí doba zpracování osobních údajů k účelu podle odst. 14.2.3 před skončením takového řízení;

  14.3.4. k účelu zasílání obchodních sdělení podle odst. 14.2.4 budou osobní údaje zpracovávány do doby, než subjekt údajů vyjádří svůj nesouhlas s takovým zpracováním.

  14.4. Dodavatel je oprávněn předat osobní údaje příjemcům, se kterými uzavřel smlouvu o zpracování osobních údajů a kteří budou pro Dodavatele zpracovávat osobní údaje jako jeho zpracovatelé. Aktuální seznam zpracovatelů Dodavatele je dostupný na adrese na konci tohoto odstavce. Subjekt údajů bere na vědomí, že seznam zpracovatelů Dodavatele se může v čase měnit a doplňovat. Dodavatel může na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR předat osobní údaje subjektu údajů pro vnitřní administrativní účely dalším společnostem ve skupině Dodavatele z důvodu existence oprávněného zájmu Dodavatele na předávání ve skupině dle recitálu 48 GDPR. Seznam členů skupiny Dodavatele je dostupný na konci tohoto odstavce. Subjekt údajů bere na vědomí, že seznam členů skupiny Dodavatele se může v čase měnit a doplňovat.
  Seznam zpracovatelů osobních údajů:
  - COMPRAG, s.r.o., IČO: 264 44 631
  - MyQ, spol. s r.o., IČO: 615 06 133
  - Ing. Martin Šolc, IČO: 872 59 451
  - iBetty s.r.o., IČO: 284 75 305
  - Ing. Radek Tetík, IČO: 683 99 022


  14.5. Nejpozději do konce kalendářního čtvrtletí následujícího po uplynutí doby zpracování podle odst. 14.3 budou příslušné osobní údaje, u kterých pominul účel jejich zpracování, zlikvidovány (skartací nebo jiným způsobem, který zajistí, že se s osobními údaji nebudou moci seznámit neoprávněné osoby) či anonymizovány.

  14.6. V souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají subjekty údajů řadu práv, včetně práva požadovat od Dodavatele přístup ke svým osobním údajům (za podmínek čl. 15 GDPR), jejich opravu nebo výmaz (za podmínek čl. 16 nebo čl. 17 GDPR), popřípadě omezení zpracování (za podmínek čl. 18 GDPR), a vznést námitku proti zpracování (za podmínek čl. 21 GDPR), jakož i práva na přenositelnost údajů (za podmínek čl. 20 GDPR).

  14.7. Pokud se subjekt údajů domnívá, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány v rozporu s právními předpisy, má právo obrátit se na Dodavatele s žádostí o zjednání nápravy. Jestliže bude žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, Dodavatel neprodleně odstraní závadný stav. Tím není dotčena možnost subjektu údajů podat stížnost přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

  14.8. Poskytnutí osobních údajů ze strany subjektu údajů je smluvním požadavkem. Subjekt údajů nemá zákonem uloženou povinnost osobní údaje poskytnout, ale tyto údaje Dodavatel potřebuje k uzavření a plnění Smlouvy.

  14.9. Učiněním Objednávky subjekt údajů stvrzuje, že se seznámil s informacemi o zpracování osobních údajů uvedenými v tomto článku Obchodních podmínek.


  15. Zvláštní případy zpracování osobních údajů

  15.1. Pokud bude Dodavatel při plnění Smlouvy zpracovávat osobní údaje pro Odběratele (např. v souvislosti s poskytnutím služeb vzdálené či lokální podpory), použije se tento čl. 15, který má povahu smlouvy o zpracování osobních údajů dle čl. 28 GDPR.

  15.2. Při zpracování osobních údajů je Odběratel v postavení správce osobních údajů a Dodavatel v postavení jeho zpracovatele. Ke zpracování osobních údajů ze strany Dodavatele může docházet výlučně za účelem splnění jeho povinností podle Smlouvy, a to po dobu trvání závazků Dodavatele ze Smlouvy. Pokud byla Dodavatelem vytvořena kopie zpracovávaných osobních údajů, po skončení závazků ze Smlouvy Dodavatel takovou kopii zlikviduje.

  15.3. Dodavatel je povinen provádět zpracování osobních údajů pouze na základě pokynů Odběratele v souladu se Smlouvou. Odběratel odpovídá za pokyny udělené Dodavateli ve vztahu ke zpracování osobních údajů. Dodavatel bude zpracovávat ty osobní údaje, které jsou Odběratelem zpracovávány v rámci Software.

  15.4. Dodavatel bude osobní údaje zpracovávat v souladu s GDPR. Dodavatel přijme technická a organizační opatření, aby nedošlo k neoprávněnému či nahodilému přístupu k zpracovávaným osobním údajům. Dodavatel zejména zajistí zachování mlčenlivosti ze strany osob podílejících se na zpracování osobních údajů.

  15.5. Dodavatel je oprávněn zapojit do prováděného zpracování vedle svých zaměstnanců i své dodavatele (tzv. další zpracovatele). Na žádost Odběratele jej Dodavatel bude informovat o dalších zpracovatelích, které zapojil do prováděného zpracování, jakož i o veškerých změnách v osobách těchto dalších zpracovatelů, a umožní Odběrateli vyslovit vůči těmto změnám námitky.

  15.6. Na žádost Odběratele mu Dodavatel bude nápomocen v případě uplatnění práv subjektů údajů podle kapitoly III GDPR. Dodavatel má právo na náhradu nákladů, které účelně vynaloží při poskytování součinnosti Odběrateli podle tohoto odst. 15.6 Obchodních podmínek.


  16. Omezení odpovědnosti Dodavatele, odpovědnost Odběratele

  16.1. Dodavatel odpovídá Odběrateli pouze za skutečnou škodu způsobenou mu Dodavatelem v souvislosti s dodáním Produktu a/nebo poskytnutím Služby. Odpovědnost Dodavatele za ušlý zisk či jakoukoliv jinou formu nepřímé škody je vyloučena.

  16.2. Dodavatel předem omezuje svou odpovědnost za újmu způsobenou Odběrateli v souvislosti s dodáním Produktu a/nebo poskytnutím Služby na částku odpovídající sjednané ceně za dodání Produktu a/nebo poskytnutí Služby. To neplatí v případě újmy způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti a v případě újmy způsobené člověku na jeho přirozených právech.

  16.3. Při ztrátě dat odpovídá Dodavatel jen za takové škody, které odpovídají nákladům potřebným pro obnovení dat při jejich řádném zálohování smluvním partnerem.

  16.4. Způsobí-li Odběratel škodu, je povinen k náhradě takové škody v plné výši, a to bez ohledu na to, zda je kryta smluvní pokutou či úrokem z prodlení.


  17. Závěrečná ustanovení, řešení sporů

  17.1. Nebezpečí škody (tj. zejména riziko náhodné ztráty, zničení nebo poškození) na dodávaných Produktech a/nebo poskytovaných Službách přechází na Odběratele:

  17.1.1. dodáním Produktu a/nebo poskytnutím Služeb osobě provádějící přepravu (dopravci) v případě, že přepravu zajišťuje Odběratel; 

  17.1.2. dodáním Produktu a/nebo poskytnutím Služeb Odběrateli v případě, že přepravu zajišťuje Dodavatel;

  17.1.3. instalací Zařízení nebo Software, je-li předmětem Smlouvy;

  17.1.4. odmítnutím ze strany Odběratele převzít Produkt a/nebo Služby či neposkytnutím součinnosti potřebné k převzetí Produktu a/nebo Služby;podle toho, která z výše uvedených skutečností nastane jako první.

  17.2. Odběratel souhlasí s doručováním v souvislosti s realizací práv a povinností plynoucích ze Smlouvy na elektronickou adresu formou prostého emailu.

  17.3. Dodavatel je oprávněn provádět technické optimalizace, změny v provedení a vybavení Produktu a Služeb, které se staly v důsledku tržních požadavků nebo na základě právních předpisů potřebnými, pokud jsou příslušné změny pro Odběratele únosné, zejména negativně neovlivňují použitelnost ke smluvně zamýšlenému účelu, a nedotýkají se výslovně přislíbených vlastností.

  17.4. Promlčecí lhůta trvá jeden (1) rok.

  17.5. Odběratel není oprávněn postoupit své pohledávky ze Smlouvy (včetně zajišťovacího postoupení pohledávky), zastavit své pohledávky ze Smlouvy nebo převést své povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Dodavatele.

  17.6. Odběratel není oprávněn k jednostrannému započtení jakýchkoliv svých pohledávek proti jakýmkoli pohledávkám Dodavatele.

  17.7. Práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy a z těchto Obchodních podmínek se řídí právním řádem České republiky.

  17.8. Jakékoliv spory vyplývající ze Smlouvy a z těchto Obchodních podmínek bude řešit věcně a místně příslušný soud podle aktuálního sídla Dodavatele. To neplatí v případě, že Odběratel je spotřebitelem.

  17.9. Pokud by jednotlivá ustanovení těchto Obchodních podmínek byla zcela nebo zčásti neplatná, neúčinná či nevymahatelná, či se zcela nebo zčásti neplatnými, neúčinnými či nevymahatelnými stala, nebude tím dotčena účinnost zbývajících ustanovení. Namísto ustanovení, které se stalo neplatným, neúčinným či nevymahatelným, bude platit taková právně účinná úprava, která se co nejvíce přibližuje účelu sledovanému neúčinným ustanovení.

  17.10. Dodavatel je oprávněn tyto Obchodní podmínky upravit a nové znění Obchodních podmínek zveřejnit na webových stránkách. Každá Smlouva se vždy řídí Obchodními podmínkami platnými ke dni odeslání Objednávky, není-li výslovně uvedeno jinak.

  17.11. Tyto Obchodní podmínky vstupují v účinnost dnem 1.1.2022.

  Soubory cookie a Vaše soukromí

  Používáme esenciální soubory cookie, abychom usnadnili a zefektivnili interakce s naším webem, statistické soubory cookie, abychom lépe porozuměli tomu, jak se náš web používá, a marketingové soubory cookie, které vám přizpůsobují reklamu. Předvolby cookie můžete vybrat pomocí níže uvedeného tlačítka „Předvolby“ nebo vybrat „Souhlasím“ a pokračovat se všemi soubory cookie.

  Předvolby souborů cookie

  Používáme cookies, abychom se ujistili, že naše webové stránky fungují správně, nebo příležitostně poskytujeme službu na Vaši žádost (například správu Vašich preferencí cookies). Tyto cookies jsou vždy aktivní, pokud nenastavíte v prohlížeči, aby je blokoval. To může bránit některým částem webu, aby pracovali správně.

  Tyto soubory cookie nám umožňují měřit a zlepšovat výkon našich webových stránek.

  Tyto cookies se ukládají pouze v případě, že s tím souhlasíte. Pomocí marketingových cookies sledujeme, jak kliknete a navštívíte naše webové stránky, abychom Vám ukázali obsah na základě Vašich zájmů a taky personalizovanou reklamu. V současné době tyto cookies nepřijímáte. Pokud je chcete přijímat, zaškrtněte toto políčko.