Změnit jazyk
Změnit zemi

Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti KYOCERA Document Solutions Czech s.r.o.
ikona dokumentu a gesto lupy

VOP pro Slovenskou republiku najdete níže, pod VOP pro ČR.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KYOCERA Document Solutions Czech s.r.o.,

IČ: 05324165, se sídlem Českomoravská 2420/15, PRAHA 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 261938 (dále jen „Dodavatel“)

Úvodní ustanovení, obsah Obchodních podmínek
1.1. Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti Dodavatele a Odběratele v souvislosti s dodáním Produktů a poskytnutím Služeb.

1.2. Tyto Obchodní podmínky tvoří součást každé Smlouvy uzavřené mezi Dodavatelem a Odběratelem.

1.3. Dodavatel tímto vylučuje aplikaci jakýchkoliv obchodních podmínek Odběratele. Jestliže Odběratel v Objednávce nebo jinak při jednání o uzavření Smlouvy odkáže na své obchodní podmínky nebo obchodní podmínky vypracované třetí osobou, tak se k těmto obchodním podmínkám Odběratele nebo jiné třetí osoby nebude při uzavření takové Smlouvy přihlížet. To neplatí, pokud užití jiných, než těchto Obchodních podmínek Dodavatel výslovně písemně akceptuje.

1.4. Tyto Obchodní podmínky upravují zejména:

1.4.1. způsob uzavření Smlouvy mezi Dodavatelem a Odběratelem;

1.4.2. termíny pro dodání Produktu a poskytnutí Služeb;

1.4.3. způsob dodání Produktu a poskytnutí Služeb;

1.4.4. způsob balení;

1.4.5. stornování Objednávky Odběratelem;

1.4.6. právní režim užití Software;

1.4.7. platební podmínky;

1.4.8. odpovědnost za vady a záruku za jakost;

1.4.9. zvláštní ustanovení pro Smlouvy o poskytnutí Služeb;

1.4.10. zvláštní práva Odběratele, který je spotřebitelem;

1.4.11. omezení odpovědnosti Dodavatele za újmu způsobenou Odběrateli;

1.4.12. jiné otázky smluvního vztahu mezi Dodavatelem a Odběratelem.

2. Definice

2.1. Výrazy s velkým počátečním písmenem uvedené v těchto Obchodních podmínkách mají následující význam, pokud ze Smlouvy nevyplývá jinak:

A) Společné výrazy

2.1.1. Dodavatel znamená společnost KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o., IČO: 053 24 165, se sídlem Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 261938.

2.1.2. GDPR znamená nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

2.1.3. Občanský zákoník znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

2.1.4. Obchodní podmínky znamenají tento dokument Dodavatele označený jako „Všeobecné obchodní podmínky společnosti KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o.“

2.1.5. Objednávka znamená návrh na uzavření Smlouvy doručený Odběratelem Dodavateli některým ze způsobů předvídaných těmito Obchodními podmínkami a obsahující alespoň náležitosti předepsané těmito Obchodními podmínkami.

2.1.6. Odběratel znamená zákazníka Dodavatele, který s Dodavatelem uzavře Smlouvu na základě Objednávky Odběratele přijaté na základě Akceptace Dodavatele.

2.1.7. Zařízení znamená hmotné věci (zboží), zejména multifunkční zařízení, tiskárny a hardware příslušenství.

2.1.8. Akceptace znamená písemné oznámení (potvrzení) o přijetí Objednávky ze strany Dodavatele odeslané na emailovou adresu Odběratele, popř. jiným vhodným způsobem. Okamžikem odeslání Akceptace vzniká Smlouva.

2.1.9. Doplňkové služby znamenají ostatní služby, které úzce souvisí s předmětem Smlouvy (např. instalace Zařízení či Software) a jsou Dodavatelem poskytnuty na základě Smlouvy.

2.1.10. Software znamená Ovladač, Doplňkový software, Dohledový software a/nebo Tiskový software.

2.1.11. Smlouva znamená Smlouvu o dodání Produktu a/nebo Smlouvu o poskytnutí Služeb. Nedílnou součástí každé Smlouvy bude jako její příloha také dokument označující „Specifikaci předmětu Smlouvy a ceny“, který bude Odběrateli zaslán spolu s Akceptací Objednávky.

B) Výrazy související se Smlouvou o dodání Produktu

2.1.12. Dodací podmínky znamená dokument vydaný Dodavatelem, jenž upravuje zejména termíny dodávky Produktu Odběrateli, způsob přepravy Produktu, přechod nebezpečí škody Produktu a související záležitosti. Aktuální znění Dodacích podmínek je vždy zveřejněno na webových stránkách Dodavatele.

2.1.13. Doplňkový software znamená software instalovaný přímo do Zařízení nebo software dodaný spolu se Zařízením.

2.1.14. Ovladač znamená software umožňující tisk na Zařízení.

2.1.15. Produkt znamená Zařízení a případně též Ovladač a Doplňkový software, které jsou specifikované ve Smlouvě o dodání Produktu. Produkt je předmětem Smlouvy o dodání Produktu.

2.1.16. Smlouva o dodání Produktu znamená smlouvu o dodání Produktu uzavřenou mezi Dodavatelem a Odběratelem na základě Objednávky učiněné Odběratelem a Akceptace učiněné Dodavatelem.

C) Výrazy související se Smlouvou o poskytnutí Služeb

2.1.17. Dohledový software znamená software umožňující zejména monitorování provozních parametrů Zařízení, objednávání Spotřebního materiálu a případně též vedení skladového hospodářství uskutečněných dodávek. Součástí Dohledového software může být také hardware k jeho ovládání.

2.1.18. Materiálové služby jsou služby poskytované Dodavatelem Odběrateli, jejichž účelem je zajistit zásobení Odběratele Spotřebním materiálem k řádnému provozu Zařízení.

2.1.19. Servisní služby jsou služby poskytované Dodavatelem Odběrateli, jejichž účelem je zajistit řádnou provozuschopnost Zařízení.

2.1.20. Služby znamenají Servisní služby, Materiálové služby a/nebo poskytnutí Tiskového software a/nebo Dohledového software, které jsou specifikované ve Smlouvě o poskytnutí Služeb. Služby jsou předmětem Smlouvy o poskytnutí Služeb.

2.1.21. Smlouva o poskytnutí Služeb znamená smlouvu o poskytnutí Služeb uzavřenou mezi Dodavatelem a Odběratelem na základě Objednávky učiněné Odběratelem a potvrzené Dodavatelem.

2.1.22. Spotřební materiál znamená zejména materiál potřebný k řádnému provozu Zařízení (například tonerové nebo inkoustové náplně, odpadní nádobky, čistící kapalina apod.) Součástí Spotřebního materiálu naproti tomu není například kancelářský papír, sešívací sponky a další kancelářské potřeby.

2.1.23. Tiskový software znamená software umožňující zejména podrobné monitorování využití Zařízení. Součástí Tiskového software může být také hardware k jeho ovládání.


3. Uzavření Smlouvy

3.1. Katalogy a ceníky Produktů a Služeb vydávané Dodavatelem mají pouze informativní charakter a nepředstavují závazný návrh na uzavření jakékoliv Smlouvy ze strany Dodavatele. Obrázky, výkresy nebo jiné údaje týkající se Produktů a Služeb Dodavatele v katalozích, prospektech, seznamech a jiných reklamních a informačních materiálech a údaje v nich obsažené, např. o výkonnosti, rozměrech, hmotnosti, barvě, se stanou závazným obsahem Smlouvy až po výslovném písemném souhlasu Dodavatele uvedeném v Akceptaci.

3.2. Odběratel je oprávněn požádat Dodavatele o vystavení písemné závazné cenové nabídky, jejíž platnost bude Dodavatelem stanovena v závazné cenové nabídce. 

3.3. Ceny Produktů a Služeb uváděné v katalozích a cenících Produktů a Služeb a závazné cenové nabídce nezahrnují daň z přidané hodnoty, recyklační poplatky ani žádné Doplňkové služby, pokud není výslovně uvedeno jinak. Požadavek na poskytnutí Doplňkových služeb je třeba výslovně uvést v Objednávce.

3.4. Odběratel je oprávněn učinit Objednávku na základě:

3.4.1. nezávazných katalogů a ceníků Produktů a Služeb podle odst. 3.1 Obchodních podmínek; nebo

3.4.2. závazné cenové nabídky Dodavatele podle odst. 3.2 Obchodních podmínek.

3.5. Objednávka je považována za přijatou až k okamžiku písemné Akceptace dle odst.

3.12 Obchodních podmínek. V případě okamžitého dodání Produktů a/nebo poskytnutí Služeb se za Akceptaci považuje vystavení faktury.

3.6. Odběratel je oprávněn zaslat Dodavateli Objednávku kterýmkoliv z následujících způsobů:

3.6.1. vyplněním a odesláním elektronického formuláře na www.kyoshop.cz;

3.6.2. odesláním Objednávky na emailovou adresu: info.cz@dcz.kyocera.com;

3.6.3. odesláním Objednávky písemně na adresu KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o., Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9;

3.6.4. případně jiným písemným způsobem dle dohody s oprávněným pracovníkem Dodavatele.

3.7. Objednávka musí obsahovat alespoň následující údaje:

3.7.1. obchodní firmu (název, nebo jméno a příjmení) a sídlo (místo podnikání, nebo adresu trvalého pobytu) Odběratele včetně telefonického a emailového spojení, IČO Odběratele (má-li jej přiděleno) a DIČ Odběratele (je-li registrován jako plátce DPH);

3.7.2. určení osoby oprávněné v dané věci jednat za Odběratele; nebude-li Objednávka obsahovat takové určení, platí, že oprávněnou osobou je (i) Odběratel sám, je-li fyzickou osobou, nebo (ii) každý člen statutárního orgánu Odběratele, který je právnickou osobou, a (iii) osoba, která Objednávku za Odběratele učinila;

3.7.3. jednoznačné určení objednávaného Produktu a jeho množství a/nebo konkrétní Služby, včetně případného požadavku na poskytnutí Doplňkových služeb;

3.7.4. požadované dodací podmínky (místo a termín dodání), které nesmějí být v rozporu s těmito Obchodními podmínkami;

3.7.5. jednoznačný odkaz na závaznou cenovou nabídku vystavenou Dodavatelem, jinak se má za to, že Odběratel má zájem o dodání Produktu či poskytnutí Služeb za cenu uvedenou v nezávazném katalogu nebo ceníku Produktů a Služeb Dodavatele platném ke dni doručení Objednávky Dodavateli;

3.7.6. určení osoby oprávněné k převzetí Produktu či poskytnuté Služby; a

3.7.7. případně další specifické požadavky Odběratele.

3.8. Odběratel odesláním Objednávky výslovně prohlašuje, že na něj nebyl prohlášen úpadek a ani nebylo proti němu zahájeno insolvenční řízení. V případě, že Odběratel po uzavření Smlouvy zjistí, že proti němu je nebo mohlo by být zahájeno insolvenční řízení, je Odběratel povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit Dodavateli. Dodavatel je v takovém případě oprávněn odstoupit od Smlouvy.

3.9. Dodavatel je oprávněn požádat Odběratele o upřesnění či doplnění Objednávky, popř. navrhnout změny Objednávky (s výjimkou ceny po dobu platnosti závazné cenové nabídky).

3.10. Všechna ujednání a ostatní právně relevantní prohlášení Odběratele vyžadují písemnou formu nebo následné písemné potvrzení ze strany Dodavatele. Zaměstnanci Dodavatele nejsou oprávněni přijímat ústní úmluvy.

3.11. Dodavatel není povinen Objednávku přijmout (akceptovat). Jestliže Dodavatel na Objednávku nijak nezareaguje ve lhůtě tří (3) pracovních dnů od doručení Objednávky, má se za to, že Objednávku nepřijal (neakceptoval).

3.12. Dodavatel je oprávněn Objednávku přijmout písemnou Akceptací. Teprve přijetím Akceptace (tj. odesláním Akceptace Odběrateli) vzniká mezi Dodavatelem a Odběratelem Smlouva, a to v rozsahu uvedeném v Akceptaci Objednávky.

3.13. Dodavatel předpokládá použití Produktu a/nebo Služeb v souladu s podmínkami uvedenými ve Smlouvě či jinak stanovené v návodu k obsluze. Jakékoliv specifické požadavky na Produkt a/nebo Služby je třeba výslovně uvést v Objednávce.

3.14. Jakékoliv dodání Produktu a/nebo poskytnutí Služeb nad rámec specifikovaný ve Smlouvě podléhá úhradě dle platného ceníku Dodavatele v období provedení vyúčtování.

3.15. Smluvní vztahy založené na základě těchto Obchodních podmínek a jakoukoliv individuální Smlouvou mohou mít povahu smluvního vztahu s dlouhodobými opakovanými dodávkami. Cena uvedená ve Smlouvě je v takovém případě spočítána dle úrovně cen základních surovin a materiálů potřebných k výrobě a dodání Produktu k datu uzavření této individuální Smlouvy a může být smluvně upravena s přihlédnutím k produkci Dodavatele a pořizovacím nákladům za následujících podmínek. Pokud se po uzavření Smlouvy zvýší ceny jakýchkoliv hlavních surovin a materiálu potřebných k výrobě a dodání Produktu o více než 3%, má Dodavatel právo navrhnout Odběrateli zvýšení ceny za dodání Produktu, a to úměrně ke změnám cen základních surovin a materiálů potřebných k výrobě a dodání Produktu nastalým v období ode dne uzavření Smlouvy do dne dodání Produktu Odběrateli. Navýšení ceny za dodání Produktu dle tohoto článku 3.15 Obchodních podmínek bude sjednáno v příslušné Smlouvě anebo jejím dodatku.


4. Termíny pro dodání Produktu a/nebo poskytnutí Služeb

4.1. Jestliže není ve Smlouvě o dodání Produktu výslovně sjednáno jinak, Dodavatel obvykle dodá Produkt Odběrateli (v rámci České republiky) v nezávazných lhůtách dle Dodacích podmínek.

4.2. Nezávazné lhůty pro poskytnutí Služeb budou uvedeny ve Smlouvě o poskytnutí Služeb. 

4.3. Pokud nebude dodání Produktu a/nebo poskytnutí Služby ve stanoveném termínu možné z důvodů, za které neodpovídá Dodavatel, zavazuje se Dodavatel bez zbytečného prodlení informovat Odběratele o existenci takových důvodů. V takovém případě se stanovený termín dodání Produktu a/nebo poskytnutí Služeb odpovídajícím způsobem prodlužuje.

4.4. Případy vyšší moci nebo jiné rušivé události, které Dodavateli zabrání v plnění jeho povinností, ho po dobu trvání a v rozsahu jejich dopadů zprošťují plnění jeho povinnosti. Za takové případy se považují zejména dopady války, vnitřní nepokoje, přírodní katastrofy, stávka, výluky a jiná opatření zaměstnaneckého boje, nemožnost nebo neúnosnost dostatečného zásobování surovinami a pomocným materiálem včetně energie, nemožnost nebo neúnosnost opatřování přepravních prostředků a/nebo prodlení subdodavatele Dodavatele s dodáním Produktu a/nebo poskytnutím Služeb vůči Dodavateli. Pro vyloučení všech pochybností Odběratel souhlasí s tím, že pandemie/epidemie a s ní související krizová, mimořádná a jiná opatření, omezení, příkazy a zákazy jsou a budou považovány za událost vyšší moci podle tohoto odst. 4.4 Obchodních podmínek. Pokud pro Odběratele není v důsledku prodlení Dodavatele v souvislosti se vznikem události vyšší moci únosné převzetí Produktu nebo přijetí Služby, může Odběratel od Smlouvy písemně odstoupit způsobem uvedeným v odst. 4.5 těchto Obchodních podmínek. V této souvislosti jsou vyloučeny nároky Odběratele na náhradu škody.

4.5. V případě prodlení Dodavatele může Odběratel zcela nebo částečně od Smlouvy odstoupit, a to písemnou formou. Odběratel je oprávněn odstoupit od Smlouvy podle předchozí věty pouze za předpokladu, pokud po uplynutí termínů uvedených v Dodacích podmínkách a/nebo Smlouvě o poskytnutí Služeb Odběratel písemně vyzve Dodavatele k dodání Produktu a/nebo poskytnutí Služeb a stanoví mu dodatečnou přiměřenou lhůtu k splnění svých povinností, která marně uplynula.

5. Způsob dodání Produktů a poskytnutí Služeb

5.1. Osobní odběr Produktů a/nebo Služeb není možný.

5.2. Jestliže ve Smlouvě není výslovně sjednáno jinak, zavazuje se Dodavatel dodat Produkt a/nebo poskytnout Služby Odběrateli:

5.2.1. sám; nebo

5.2.2. s využitím služeb třetí osoby (dopravce);a to dle volby Dodavatele. Informaci o způsobu a druhu dodání Produktu a/nebo poskytnutí Služeb uvede Dodavatel v Akceptaci, pokud s Odběratelem nebylo písemně sjednáno něco jiného.

5.3. Odběratel se zavazuje zaplatit Dodavateli vedle ceny za dodání Produktu a/nebo poskytnutí Služeb také samostatnou cenu přepravy dle ceníku zveřejněného Dodavatelem na webové stránce Dodavatele.

5.4. Pokud je součástí Produktu a/nebo Služeb také Software, předá Dodavatel Odběrateli Software některým z následujících způsobů:

5.4.1. Software bude předán nainstalovaný v Zařízení;

5.4.2. Software bude předán na instalačním paměťovém médiu;

5.4.3. Dodavatel umožní Odběrateli stažení Software z webové stránky;

5.4.4. Software bude předán e-mailem na adresu zadanou Odběratelem; nebo

5.4.5. Instalací ze strany Dodavatele na místě dodání, je-li taková instalace objednána jako Doplňková služba nebo bude-li to výslovně uvedeno Dodavatelem v Akceptaci Objednávky.

5.5. Odběratel se zavazuje poskytnout Dodavateli při dodání Produktu a/nebo poskytování Služeb dle Smlouvy nezbytnou součinnost. Odběratel je zejména povinen Produkty vždy při dodání převzít a v případě poskytování Služeb vpustit zaměstnance Dodavatele a/nebo subdodavatele Dodavatele v nezbytném rozsahu do svých prostor. Pokud Odběratel odmítne poskytnout Dodavateli nezbytnou součinnost dle tohoto odst. 5.5 Obchodních podmínek, není Dodavatel v prodlení s plněním svých smluvních povinností. Dodavatel má zároveň právo s okamžitou účinností od Smlouvy odstoupit a/nebo právo na náhradu vzniklé škody.

5.6. V případě, že je z jakéhokoliv důvodu na straně Odběratele nutné Produkty dodávat opakovaně, je Odběratel povinen uhradit Dodavateli náklady spojené s opakovaným dodáním Produktu.


6. Způsob balení

6.1. Pokud nebude sjednáno písemně jinak, bude Zařízení, hardware a/nebo Spotřební materiál zabalen obvyklým způsobem.

6.2. Zpětný odběr obalů se nebude realizovat, pokud není ve Smlouvě dohodnuto jinak. Pokud bude na přání Odběratele provedeno balení, které se odchyluje od standardu (zvláštní balení), je Odběratel povinen informovat Dodavatele a zprostit ho povinnosti odběru. Pokud zvláštní obaly vezme Dodavatel zpět a recykluje je, ponese náklady na likvidaci a přepravu, které takto vzniknou, Odběratel.


7. Stornování Objednávky Odběratelem

7.1. Odběratel je oprávněn poté, co Dodavatel provede Akceptaci Objednávky, zrušit závazek ze Smlouvy zaplacením veškerých nákladů, které Dodavatel do té doby vynaložil v souvislosti s přípravou a realizací Objednávky a které Dodavatel pro tyto účely písemně vyčíslí, nedohodnou-li se Odběratel a Dodavatel v písemné formě jinak.

7.2. Odběratel není oprávněn závazek ze Smlouvy zrušit poté, co od Dodavatele přijal jakékoliv plnění.


8. Právní režim užití Software

8.1. Součástí Produktu a/nebo Služeb může být Software, a to i v případě, pokud Software nebyl výslovně uveden v Objednávce a Software je nezbytný pro řádnou funkčnost Zařízení.

8.2. Není-li ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak, Dodavatel není autorem Software a neposkytuje žádnou záruku za jeho funkci a za důsledky jeho užívání. Odpovědnost autora Software, popř. osoby vykonávající majetková autorská práva, se řídí obecně závaznými právními předpisy a příslušnými licenčními podmínkami. 

8.3. Odběratel je povinen seznámit se s příslušnými licenčními podmínkami Software a dodržovat je.


9. Platební podmínky

9.1. Není-li ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak, je Odběratel povinen zaplatit cenu za dodání Produktu a/nebo poskytnutí Služby (i) před dodáním Produktu a/nebo poskytnutím Služby, nebo (ii) v hotovosti, při dodání Produktu a/nebo poskytnutí Služby, dohodne-li se tak Dodavatel s Odběratelem. Nezaplatí-li Odběratel cenu řádně a včas, je Dodavatel oprávněn dodání Produktu nebo poskytnutí Služby odepřít, a to až do řádného zaplacení ceny, aniž by se tím dostal do prodlení.

9.2. Jestliže Odběratel objednává nestandardní Produkt nebo Službu (např. zakázkové konfigurace Produktu, nestandardní komponenty, periferie, volitelná či další zařízení, popř. nestandardní Software), může Dodavatel před Akceptací Objednávky požadovat složení zálohy až do výše 100 % z celkové ceny nestandardního Produktu nebo Služby.

9.3. V případě, že se smluvní strany dohodnou ve Smlouvě odchylně od odst. 9.1 těchto Obchodních podmínek a Dodavatel bude mít po uzavření Smlouvy důvodné podezření o tom, že Odběratel nebude své povinnosti ze Smlouvy plnit řádně a včas, má Dodavatel právo (i) vyzvat Odběratele k zaplacení ceny za Produkty a/nebo Služby ještě před jejím dodáním/poskytnutím a (ii) dodat dosud nedodané Produkty a/nebo poskytnout dosud neposkytnuté Služby dle Smlouvy až poté, co Odběratel řádně zaplatí cenu za tyto Produkty a/nebo Služby. Pokud Odběratel výzvě Dodavatele k zaplacení ceny dle předchozí věty nevyhoví, není Dodavatel v prodlení se splněním svých smluvních povinností. Dodavatel má zároveň právo s okamžitou účinností od Smlouvy odstoupit a/nebo právo na náhradu vzniklé škody. 

9.4. Dodavatel se zavazuje předat Odběrateli fakturu obsahující všechny zákonné náležitosti daňového dokladu bez zbytečného odkladu po Akceptaci Objednávky. Nebude-li dohodnuto ve Smlouvě jinak, splatnost faktury bude sedm (7) dnů ode dne vystavení faktury, nejpozději však při dodání Produktu a/nebo poskytnutí Služby.

9.5. Dostane-li se Odběratel do prodlení se zaplacením ceny Produktu a/nebo Služby, zavazuje se zaplatit Dodavateli zákonný úrok z prodlení.

9.6. Povinnost Odběratele zaplatit cenu Dodavateli řádně a včas je splněna datem připsání příslušné částky na účet Dodavatele uvedený na faktuře, případně předáním příslušné částky v hotovosti Dodavateli nebo dopravci, pokud Dodavatel pověřil dopravce k převzetí ceny.

9.7. Až do úplného zaplacení ceny Produktu a/nebo Služeb je dané Zařízení, Software a/nebo Spotřební materiál ve vlastnictví Dodavatele, a to i v případě začlenění do systému, který je majetkem Odběratele, resp. systému, který Odběratel užívá (výhrada vlastnictví). Odběratel se zavazuje až do úplného zaplacení ceny Produktu a/nebo Služeb nijak právně ani jinak fakticky nenakládat se Zařízením, Software a/nebo Spotřebním materiálem, zejména nepřevést je na třetí osobu ani je nezatížit, a dále se zavazuje písemně informovat každou třetí osobu (a současně Dodavatele), která k Zařízení, Software a/nebo Spotřebnímu materiálu uplatní jakákoliv práva, že Odběratel není vlastníkem Zařízení, Software a/nebo Spotřebního materiálu.

9.8. Nezaplatí-li Odběratel cenu řádně a včas, je Dodavatel oprávněn přerušit poskytnutí veškerých plnění Odběrateli (např. dodávky dalších Produktů, poskytnutí Služeb, odstraňování vad v důsledku odpovědnosti za vady či záruky za jakost), a to až do úplného zaplacení dlužné částky včetně příslušenství v plné výši, aniž by se tím dostal do prodlení. 

9.9. Nedojde-li k řádnému a včasnému uhrazení ceny dle její splatnosti, považuje se takové prodlení s uhrazením ceny za podstatné porušení smluvních povinností a zakládá to právo Dodavatele odstoupit od příslušných Smluv.

9.10. Jestliže Dodavateli vznikne škoda nesplněním peněžitého dluhu Odběratelem, je Odběratel povinen k náhradě takové škody v plné výši bez ohledu na to, zda je kryta úrokem z prodlení.


10. Odpovědnost za vady Zařízení, Software a Spotřebního materiálu

10.1. Dodavatel odpovídá Odběrateli za vady Zařízení, Software a Spotřebního materiálu, které má Zařízení, Software a Spotřební materiál při přechodu nebezpečí škody na Odběratele, a to i v případě, že se vada projeví později.

10.2. Odběratel je povinen při převzetí Zařízení, Software a Spotřebního materiálu zkontrolovat soulad množství a typu Zařízení, Software a Spotřebního materiálu s dodacím listem nebo výdejkou a zkontrolovat zjevná poškození přepravních obalů a Zařízení, Software a Spotřebního materiálu. V případě zjištění poškození obalu, poškození Zařízení, Software a Spotřebního materiálu nebo zjištění rozdílu v množství nebo typu dodaného nebo poskytnutého Zařízení, Software a Spotřebního materiálu je odběratel povinen toto neprodleně vyznačit na přepravní list (dopravci) a prokazatelně nahlásit Dodavateli.

10.3. Odběratel je povinen při převzetí Zařízení, Software a Spotřebního materiálu, jeho prohlídce a následném uvedení do provozu provést rovněž kontrolu sériových čísel Zařízení, Software a Spotřebního materiálu (je-li sériové číslo přiřazeno) se záznamem uvedeným na dodacím listě nebo výdejce. Na zjištěný rozdíl je povinen upozornit Dodavatele nejpozději do tří (3) pracovních dnů od převzetí Zařízení, Software a Spotřebního materiálu. Dodavatel poté zajistí opravu a zaslání nového dodacího listu nebo výdejky v co nejkratším možném termínu. Neupozorní-li Odběratel na rozdíl včas, pak rozdílnost sériového čísla Zařízení, Software a Spotřebního materiálu a sériového čísla uvedeného v dodacím listě nebo výdejce, je důvodem, pro který Dodavatel může odmítnout jakékoliv budoucí oznámení vady předmětného Zařízení, Software a Spotřebního materiálu, ať už vyplývající z odpovědnosti za vady nebo ze záruky za jakost.

10.4. Odběratel je oprávněn oznámit Dodavateli vady Zařízení, Software a Spotřebního materiálu nejpozději do tří (3) pracovních dnů od jeho převzetí, jinak je Dodavatel oprávněn vyřízení reklamace takové vady odmítnout a nebude za takovou vadu odpovědný – tj. Odběratel nebude mít v takovém případě práva vyplývající z odpovědnosti za vady nebo ze záruky za jakost.

10.5. Na uplatňování odpovědnosti za vady se obdobně aplikují odst. 11.7 až odst. 11.11 těchto Obchodních podmínek.


11. Záruka za jakost Zařízení

11.1. Není-li smluvně výslovně stanoveno jinak, Dodavatel poskytuje Odběrateli záruku za jakost nových tiskových Zařízení včetně příslušenství v délce dvou (2) let. Trvání záruky za jakost je omezeno též dosažením stanoveného počtu vytištěných stran; záruční doba skončí vytištěním stanoveného počtu stran, pokud nastane před uplynutím záruční doby. 

11.2. V případě dodání jiného Zařízení než nových tiskových Zařízení dle odst. 11.1 Obchodních podmínek poskytuje Dodavatel Odběrateli záruku za jakost v délce specifikované ve Smlouvě, případně v dodacím listě či záručním listě. V případě rozporů mezi uvedenými dokumenty se tyto dokumenty použijí v následujícím pořadí: (i) záruční list, (ii) dodací list, (iii) Smlouva a (iv) tyto Obchodní podmínky.

11.3. Délka záruční doby může být pro jednotlivé části Zařízení nebo pro zachování určitých vlastností Zařízení stanovena ve Smlouvě rozdílně oproti těmto Obchodním podmínkám.

11.4. Záruční doba počíná běžet dnem, kdy Odběratel převzal Zařízení od Dodavatele nebo od dopravce. Objednal-li Odběratel od Dodavatele též službu uvedení Zařízení do provozu, běží záruční doba ode dne, kdy Dodavatel uvedl Zařízení do provozu.

11.5. Zárukou za jakost se Dodavatel zavazuje, že Zařízení nebo jeho část, na kterou se záruka za jakost vztahuje, budou po dobu trvání záruky za jakost způsobilé k použití pro obvyklý účel, případně pro sjednaný účel, je-li takový účel výslovně sjednán ve Smlouvě.

11.6. Záruka za jakost se nevztahuje na:

11.6.1. opotřebení Zařízení způsobené jeho obvyklým užíváním;

11.6.2. vady, pro které byla sjednána nižší cena, např. z důvodu poškozeného obalu, použitého Zařízení apod.;

11.6.3. vady způsobené použitím nebo instalací Zařízení v rozporu s návodem k obsluze, popř. v dalších dokumentech dodaných spolu se Zařízením;

11.6.4. vady vzniklé nedodržením pokynů pro údržbu, provoz nebo obsluhu Zařízení a vady vzniklé nadměrným mechanickým opotřebením nebo neodborným nebo nepřiměřeným zacházením;

11.6.5. vady vzniklé nesprávnou přepravou Odběratelem (to neplatí v případě, že si Odběratel objednal dodání Zařízení včetně dopravy);

11.6.6. vady vzniklé fyzickým poškozením Zařízení nebo neodvratnou událostí mimo kontrolu Dodavatele (např. požár, živelní katastrofa, poškození bleskem nebo elektrostatickým výbojem);

11.6.7. vady vzniklé počítačovými viry zanesenými osobou odlišnou od Dodavatele, instalací softwaru nedodaného Dodavatelem, neodbornou instalací softwaru nebo přídavných zařízení;

11.6.8. vady vzniklé použitím jiného než výrobcem Zařízení či Dodavatelem výslovně určeného nebo definovaného Spotřebního materiálu (např. neoriginálních tonerů, válců, vývojnic apod.do tiskových zařízení);

11.6.9. vady vzniklé zanedbanou běžnou údržbou, čištěním a podobnými úkony předepsanými výrobcem v návodu k obsluze.

11.7. Pokud se během záruční doby projeví vada Zařízení, Odběratel je povinen vadu bez zbytečného prodlení písemně oznámit (reklamovat) Dodavateli prostřednictvím servisního portálu uvedeného na webových stránkách Dodavatele. Oznámení vady musí obsahovat zejména následující údaje:

11.7.1. výrobní/sériové číslo Zařízení;

11.7.2. popis vady a jejích projevů;

11.7.3. kontaktní osobu na straně Odběratele pro řešení reklamace;

11.7.4. kopie dokladů o nabytí Zařízení (faktura a dodací list, předávací protokol či jiné doklady).

11.8. Po oznámení vady Odběratelem Dodavatel rozhodne, zda (i) posouzení a případné odstranění vady provede u Odběratele v místě, kde se Zařízení nachází, nebo zda (ii) vyzve Odběratele, aby předmětný Zařízení doručil Dodavateli nebo Dodavatelem určenému servisnímu středisku. Odběratel je dle rozhodnutí Dodavatele povinen (i) umožnit Dodavateli prohlídku předmětného Zařízení v předem dohodnutém termínu a místě, nebo (ii) doručit Zařízení Dodavateli nebo Dodavatelem určenému servisnímu středisku.

11.9. Dodavatel se zavazuje posoudit vytčené vady Zařízení bez zbytečného prodlení a o výsledku informovat Odběratele sjednaným způsobem, a to bez zbytečného odkladu od prohlídky Zařízení.

11.10. Jestliže Dodavatel shledá na řádně reklamovaném Zařízení vadu, která je kryta zárukou za jakost, uzná Dodavatel reklamaci za oprávněnou. V případě oprávněné reklamace má Dodavatel výhradní právo rozhodnout o způsobu odstranění vady. V případě oprávněné reklamace odstraní Dodavatel vadu na vlastní náklady, obvykle formou opravy Zařízení, případně výměny Zařízení v případě, kdy Zařízení nelze opravit nebo by jeho oprava byla neekonomická.

11.11. V případě neoprávněné reklamace je Dodavatel oprávněn vyčíslit náklady, které na řešení neoprávněné reklamace účelně vynaložil; takto vyčíslené náklady se Odběratel zavazuje zaplatit Dodavateli na základě jeho výzvy. Zjistí-li Dodavatel existenci vady Zařízení, která není kryta zárukou za jakost, odstraní takovou vadu po předchozí dohodě s Odběratelem o způsobu a termínu jejího odstranění a o výši odměny Dodavatele za její odstranění.

11.12. Pokud Dodavatel odstraní vadu Zařízení opravou Zařízení, výměnou části Zařízení či dodáním nového Zařízení, pak záruční doba opraveného / vyměněného / nově dodaného Zařízení skončí v den, kdy by skončila původní záruční doba, prodloužená o dobu dle bodu 11.13, pokud by k výskytu vady nedošlo, nebude-li výslovně ujednáno jinak.

11.13. Do záruční doby se nepočítá doba od uplatnění oprávněné reklamace až do doby, kdy Odběratel byl povinen opravené / vyměněné / nově dodané Zařízení převzít.

11.14. Je-li součástí dodávaného Zařízení také Software, záruka Dodavatele se vztahuje výhradně na fyzickou čitelnost médií, na kterých je Software dodáván.


12. Zvláštní ustanovení pro Smlouvy o poskytnutí Služeb

12.1. Je-li předmětem uzavřené Smlouvy poskytnutí Služeb také poskytnutí Servisních služeb a/nebo Materiálových služeb Odběrateli, není Odběratel oprávněn odebírat Servisní služby ani Materiálové služby od jakékoliv třetí osoby odlišné od Dodavatele. Poruší-li Odběratel tuto povinnost, zakládá takové porušení Dodavateli právo na uhrazení smluvní pokuty ve výši 1000,- Kč za každé dílčí porušení takové povinnosti, a to za každý den trvání porušení a za každé Zařízení. Takové porušení dále rovněž zakládá Dodavateli právo na odstoupení Dodavatele od Smlouvy o poskytnutí Služeb. 

12.2. Je-li předmětem uzavřené Smlouvy poskytnutí Služeb také poskytnutí Materiálových služeb, není Odběratel oprávněn užít Spotřební materiál poskytnutý Dodavatelem jiným způsobem než pro provoz Zařízení. Poruší-li Odběratel tuto povinnost, zakládá takové porušení Dodavateli právo na uhrazení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každé dílčí porušení této povinnosti. Takové porušení dále rovněž zakládá Dodavateli právo na odstoupení Dodavatele od Smlouvy o poskytnutí Služeb. 

12.3. Veškerý Spotřební materiál dodaný Odběrateli, který nebude spotřebován v rámci provozu Zařízení po dobu trvání Smlouvy o poskytnutí Služeb, je ve vlastnictví Dodavatele a pokud nedojde k jeho vrácení Dodavateli v neporušeném stavu, je Odběratel povinen takový Spotřební materiál Dodavateli zcela uhradit, a to v cenách dle platného ceníku Dodavatele v období provedení vyúčtování. 

12.4. Je-li předmětem uzavřené Smlouvy poskytnutí Služeb také poskytnutí Tiskového software a/nebo Dohledového software, je Odběratel oprávněn takový Tiskový software a Dohledový software užívat pouze nevýhradním a omezeným způsobem v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, s příslušnou právní úpravou upravující práva z duševního vlastnictví a v souladu s licenčními podmínkami takového Software, a to výhradně pouze po dobu trvání Smlouvy o poskytnutí Služeb.

12.5. Právo omezeného a nevýhradního užívání Tiskového software a/nebo Dohledového software (vč. souvisejícího hardware k jejich ovládání) dle odst. 12.4 Obchodních podmínek je omezeno pouze na období trvání Smlouvy o poskytnutí Služeb. Po ukončení Smlouvy o poskytnutí Služeb musí být uvedený Tiskový software a Dohledový software u Odběratele zcela odinstalován (a související hardware k jejich ovládání vrácen Dodavateli).

12.6. Bude-li Odběratel v prodlení s odinstalováním Tiskového software a/nebo Dohledového software a/nebo vrácením souvisejícího hardware k jejich ovládání, je povinen platit Dodavateli úplatu sjednanou ve Smlouvě o poskytnutí Služeb, a to až do okamžiku splnění poslední z uvedených povinností.

12.7. Odběratel je povinen v rámci pracovní doby Odběratele umožnit Dodavateli přístup k předmětným Zařízením, a to zejména za účelem servisních zásahů, prověření stavu Zařízení či kontroly statusu Zařízení. Pokud Dodavatel shledá jakékoli zásah do Tiskového software či Dohledového software či jakýkoli zásah do souvisejícího hardware k jejich ovládání či jeho poškození, používání jiného než Dodavatelem dodaného Spotřebního materiálu (vyjma papíru), je Dodavatel oprávněn od Smlouvy o poskytnutí Služeb odstoupit. Dodavatel je oprávněn od Smlouvy o poskytnutí Služeb odstoupit rovněž v případě, pokud mu Odběratel k předmětným Zařízením přístup neumožní.

12.8. Odběratel je dále povinen zajistit obsluhu předmětných Zařízení pouze vyškolenými pracovníky a je povinen dodržovat povinnosti obsluhy dle návodu k předmětnému Zařízení.

12.9. Odběratel je povinen vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce sdělit Dodavateli status každého Zařízení (tzn. ke každému Zařízení identifikovanému výrobním číslem uvést stav počítadla, ze kterého je patrný počet kopií/tisků/skenů, které byly za daný měsíc na Zařízení provedeny). Poruší-li Odběratel uvedenou povinnost a nesdělí-li Dodavateli statusy všech Zařízení v souladu s uvedenými pravidly, je Dodavatel oprávněn tento status zjistit vlastními prostředky a požadovat náhradu s tím spojených nákladů. Opakované porušení uvedené povinnosti Odběratelem zakládá rovněž právo Dodavatele od Smlouvy o poskytnutí Služeb odstoupit.

12.10. V úplatě za poskytnutí Služeb nejsou zahrnuty zejména náklady na Servisní služby a náhradní díly na opravu závad vzniklých nesprávnou obsluhou předmětných Zařízení (zejména obsluhou v rozporu s návodem k obsluze), svévolným zásahem do předmětného Zařízení jinou osobou než servisním pracovníkem Dodavatele, provozem, který je v rozporu s dokumentací k předmětnému Zařízení, neodborným přemísťováním či přepravou Zařízení, použitím Spotřebního materiálu – zejména tonerů, se kterými bylo nakládáno v rozporu s technickými podmínkami, použitím jiného Spotřebního materiálu, než dodaného Dodavatelem apod. Takové Servisní služby a náhradní díly je Odběratel povinen Dodavateli zcela uhradit, a to v cenách dle platného ceníku Dodavatele v období provedení vyúčtování.

12.11. Odběratel je povinen v rámci Materiálových služeb poskytnout Dodavateli úplatu za nadměrnou spotřebu tonerových náplní (zejména pokud bude zjištěno, že bylo spotřebováno vyšší množství tonerových náplní, než odpovídá počtu výstupů formátu A4 realizovaných na Zařízení). Formáty A3 se počítají pro účely stanovení výše úplaty jako dva výtisky A4, oboustranný tisk se počítá jako dva samostatné jednostranné výtisky A4.

12.12. V případě ukončení Smlouvy o poskytnutí Služeb před uplynutím doby, na níž byla sjednána, vzniká Dodavateli nárok na uhrazení nákladů, které s předčasným ukončením Smlouvy o poskytnutí Služeb vznikly (zejména náklady na dopravu, na práci technika, na vlastní deinstalaci, na licenci k Software, kterou nelze z důvodu jedinečnosti vygenerovaného kódu jinak využít, jiné související náklady). Odběratel je povinen takové náklady Dodavateli uhradit, a to v cenách dle platného ceníku Dodavatele v období provedení vyúčtování. 


13. Zvláštní ustanovení pro spotřebitele

13.1. Je-li Odběratel spotřebitelem ve smyslu příslušných ustanovení Občanského zákoníku, a některá ustanovení těchto Obchodních podmínek se odchylují od příslušných ustanovení Občanského zákoníku na ochranu spotřebitele v neprospěch Odběratele jako spotřebitele, taková ustanovení Obchodních podmínek se nepoužijí a místo nich se použijí příslušná ustanovení Občanského zákoníku.

13.2. Dodavatel informuje Odběratele, který je spotřebitelem, že vyžaduje zaplacení zálohy ve výši 100 % z ceny příslušného Produktu nebo Služby.

13.3. Dodavatel poskytuje Odběrateli, který je spotřebitelem, toto vzorové poučení o právu na odstoupení od Smlouvy:

13.3.1. Právo odstoupit od Smlouvy
„Do 14 dnů máte právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu.“
„Máte právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží (Produkt a/nebo Službu).“
„Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy musíte o svém odstoupení od Smlouvy informovat společnost KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o., IČO: 053 24 165, se sídlem Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9, tel. (222562246), email (info.cz@dcz.kyocera.com), formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy, není to však Vaší povinností.“
„Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od Smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.“

13.3.2. Důsledky odstoupení od Smlouvy
„Pokud odstoupíte od Smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od Smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.“
„Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.“
„Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od Smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte v sídle společnosti KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o., IČO: 053 24 165, se sídlem Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.“
„Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.“
„Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.“

13.4. Dodavatel poskytuje Odběrateli, který je spotřebitelem, tento vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy (vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od Smlouvy):
„Oznámení o odstoupení od Smlouvy:
Adresát: KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o., IČO: 053 24 165, se sídlem Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9 
Oznamuji/oznamujeme(*), že tímto odstupuji/odstupujeme(*) od Smlouvy o dodání Produktu(*)/o poskytnutí Služeb (*): _________________________
Datum objednání (*) /datum obdržení (*): _________________________
Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů: _________________________
Adresa spotřebitele/spotřebitelů: _________________________
Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě): _________________________
Datum: _________________________
(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.“

13.5. Práva a povinnosti Dodavatele a Odběratele, který je spotřebitelem, ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

13.6. V případě, že dojde mezi Dodavatelem a Odběratelem, který je spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu v souvislosti s dodáním Produktu či poskytnutím Služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Odběratel, který je spotřebitelem, podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2 Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz


14. Osobní údaje

14.1. Pokud je Odběratelem fyzická osoba (subjekt údajů), Dodavatel při dodání Produktu a/nebo poskytnutí Služeb bude zpracovávat její osobní údaje. Subjekty údajů mohou v otázkách zpracování svých osobních údajů písemně kontaktovat Dodavatele na e-mailové adrese info.cz@dcz.kyocera.com

14.2. Dodavatel zpracovává osobní údaje subjektu údajů pro účely:

14.2.1. plnění Smlouvy na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR;

14.2.2. dodržení právní povinnosti Dodavatele stanovené obecně závazným právním předpisem na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR (např. povinnost Dodavatele uchovávat účetní a daňové doklady);

14.2.3. určení, výkon nebo obhajobu právních nároků Dodavatele na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR; a

14.2.4. zasílání obchodních sdělení na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR z důvodu existence oprávněného zájmu Dodavatele spočívajícího v přímém marketingu.

14.3. Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování. S ohledem na výše uvedené:

14.3.1. k účelu podle odst. 14.2.1 budou osobní údaje zpracovávány do zániku závazků z příslušné Smlouvy uzavřené se subjektem údajů. Tím není dotčena možnost Dodavatele tyto osobní údaje následně dále zpracovávat (v nezbytném rozsahu) k účelu podle odst. 14.2.2, 14.2.3 a/nebo 14.2.4;

14.3.2. k účelu podle odst. 14.2.2 budou osobní údaje zpracovávány po dobu trvání příslušné právní povinnosti Dodavatele;

14.3.3. k účelu podle odst. 14.2.3 budou osobní údaje zpracovávány do uplynutí 5. kalendářního roku následujícího po skončení závazků ze Smlouvy. V případě zahájení a trvání soudního, správního nebo jiného řízení, ve kterém jsou řešeny práva či povinnosti Dodavatele ve vztahu k příslušnému subjektu údajů, neskončí doba zpracování osobních údajů k účelu podle odst. 14.2.3 před skončením takového řízení;

14.3.4. k účelu zasílání obchodních sdělení podle odst. 14.2.4 budou osobní údaje zpracovávány do doby, než subjekt údajů vyjádří svůj nesouhlas s takovým zpracováním.

14.4. Dodavatel je oprávněn předat osobní údaje příjemcům, se kterými uzavřel smlouvu o zpracování osobních údajů a kteří budou pro Dodavatele zpracovávat osobní údaje jako jeho zpracovatelé. Aktuální seznam zpracovatelů Dodavatele je dostupný na adrese na konci tohoto odstavce. Subjekt údajů bere na vědomí, že seznam zpracovatelů Dodavatele se může v čase měnit a doplňovat. Dodavatel může na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR předat osobní údaje subjektu údajů pro vnitřní administrativní účely dalším společnostem ve skupině Dodavatele z důvodu existence oprávněného zájmu Dodavatele na předávání ve skupině dle recitálu 48 GDPR. Seznam členů skupiny Dodavatele je dostupný na konci tohoto odstavce. Subjekt údajů bere na vědomí, že seznam členů skupiny Dodavatele se může v čase měnit a doplňovat.
Seznam zpracovatelů osobních údajů:
- COMPRAG, s.r.o., IČO: 264 44 631
- MyQ, spol. s r.o., IČO: 615 06 133
- Ing. Martin Šolc, IČO: 872 59 451
- iBetty s.r.o., IČO: 284 75 305
- Ing. Radek Tetík, IČO: 683 99 022


14.5. Nejpozději do konce kalendářního čtvrtletí následujícího po uplynutí doby zpracování podle odst. 14.3 budou příslušné osobní údaje, u kterých pominul účel jejich zpracování, zlikvidovány (skartací nebo jiným způsobem, který zajistí, že se s osobními údaji nebudou moci seznámit neoprávněné osoby) či anonymizovány.

14.6. V souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají subjekty údajů řadu práv, včetně práva požadovat od Dodavatele přístup ke svým osobním údajům (za podmínek čl. 15 GDPR), jejich opravu nebo výmaz (za podmínek čl. 16 nebo čl. 17 GDPR), popřípadě omezení zpracování (za podmínek čl. 18 GDPR), a vznést námitku proti zpracování (za podmínek čl. 21 GDPR), jakož i práva na přenositelnost údajů (za podmínek čl. 20 GDPR).

14.7. Pokud se subjekt údajů domnívá, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány v rozporu s právními předpisy, má právo obrátit se na Dodavatele s žádostí o zjednání nápravy. Jestliže bude žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, Dodavatel neprodleně odstraní závadný stav. Tím není dotčena možnost subjektu údajů podat stížnost přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

14.8. Poskytnutí osobních údajů ze strany subjektu údajů je smluvním požadavkem. Subjekt údajů nemá zákonem uloženou povinnost osobní údaje poskytnout, ale tyto údaje Dodavatel potřebuje k uzavření a plnění Smlouvy.

14.9. Učiněním Objednávky subjekt údajů stvrzuje, že se seznámil s informacemi o zpracování osobních údajů uvedenými v tomto článku Obchodních podmínek.


15. Zvláštní případy zpracování osobních údajů

15.1. Pokud bude Dodavatel při plnění Smlouvy zpracovávat osobní údaje pro Odběratele (např. v souvislosti s poskytnutím služeb vzdálené či lokální podpory), použije se tento čl. 15, který má povahu smlouvy o zpracování osobních údajů dle čl. 28 GDPR.

15.2. Při zpracování osobních údajů je Odběratel v postavení správce osobních údajů a Dodavatel v postavení jeho zpracovatele. Ke zpracování osobních údajů ze strany Dodavatele může docházet výlučně za účelem splnění jeho povinností podle Smlouvy, a to po dobu trvání závazků Dodavatele ze Smlouvy. Pokud byla Dodavatelem vytvořena kopie zpracovávaných osobních údajů, po skončení závazků ze Smlouvy Dodavatel takovou kopii zlikviduje.

15.3. Dodavatel je povinen provádět zpracování osobních údajů pouze na základě pokynů Odběratele v souladu se Smlouvou. Odběratel odpovídá za pokyny udělené Dodavateli ve vztahu ke zpracování osobních údajů. Dodavatel bude zpracovávat ty osobní údaje, které jsou Odběratelem zpracovávány v rámci Software.

15.4. Dodavatel bude osobní údaje zpracovávat v souladu s GDPR. Dodavatel přijme technická a organizační opatření, aby nedošlo k neoprávněnému či nahodilému přístupu k zpracovávaným osobním údajům. Dodavatel zejména zajistí zachování mlčenlivosti ze strany osob podílejících se na zpracování osobních údajů.

15.5. Dodavatel je oprávněn zapojit do prováděného zpracování vedle svých zaměstnanců i své dodavatele (tzv. další zpracovatele). Na žádost Odběratele jej Dodavatel bude informovat o dalších zpracovatelích, které zapojil do prováděného zpracování, jakož i o veškerých změnách v osobách těchto dalších zpracovatelů, a umožní Odběrateli vyslovit vůči těmto změnám námitky.

15.6. Na žádost Odběratele mu Dodavatel bude nápomocen v případě uplatnění práv subjektů údajů podle kapitoly III GDPR. Dodavatel má právo na náhradu nákladů, které účelně vynaloží při poskytování součinnosti Odběrateli podle tohoto odst. 15.6 Obchodních podmínek.


16. Omezení odpovědnosti Dodavatele, odpovědnost Odběratele

16.1. Dodavatel odpovídá Odběrateli pouze za skutečnou škodu způsobenou mu Dodavatelem v souvislosti s dodáním Produktu a/nebo poskytnutím Služby. Odpovědnost Dodavatele za ušlý zisk či jakoukoliv jinou formu nepřímé škody je vyloučena.

16.2. Dodavatel předem omezuje svou odpovědnost za újmu způsobenou Odběrateli v souvislosti s dodáním Produktu a/nebo poskytnutím Služby na částku odpovídající sjednané ceně za dodání Produktu a/nebo poskytnutí Služby. To neplatí v případě újmy způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti a v případě újmy způsobené člověku na jeho přirozených právech.

16.3. Při ztrátě dat odpovídá Dodavatel jen za takové škody, které odpovídají nákladům potřebným pro obnovení dat při jejich řádném zálohování smluvním partnerem.

16.4. Způsobí-li Odběratel škodu, je povinen k náhradě takové škody v plné výši, a to bez ohledu na to, zda je kryta smluvní pokutou či úrokem z prodlení.


17. Závěrečná ustanovení, řešení sporů

17.1. Nebezpečí škody (tj. zejména riziko náhodné ztráty, zničení nebo poškození) na dodávaných Produktech a/nebo poskytovaných Službách přechází na Odběratele:

17.1.1. dodáním Produktu a/nebo poskytnutím Služeb osobě provádějící přepravu (dopravci) v případě, že přepravu zajišťuje Odběratel; 

17.1.2. dodáním Produktu a/nebo poskytnutím Služeb Odběrateli v případě, že přepravu zajišťuje Dodavatel;

17.1.3. instalací Zařízení nebo Software, je-li předmětem Smlouvy;

17.1.4. odmítnutím ze strany Odběratele převzít Produkt a/nebo Služby či neposkytnutím součinnosti potřebné k převzetí Produktu a/nebo Služby;podle toho, která z výše uvedených skutečností nastane jako první.

17.2. Odběratel souhlasí s doručováním v souvislosti s realizací práv a povinností plynoucích ze Smlouvy na elektronickou adresu formou prostého emailu.

17.3. Dodavatel je oprávněn provádět technické optimalizace, změny v provedení a vybavení Produktu a Služeb, které se staly v důsledku tržních požadavků nebo na základě právních předpisů potřebnými, pokud jsou příslušné změny pro Odběratele únosné, zejména negativně neovlivňují použitelnost ke smluvně zamýšlenému účelu, a nedotýkají se výslovně přislíbených vlastností.

17.4. Promlčecí lhůta trvá jeden (1) rok.

17.5. Odběratel není oprávněn postoupit své pohledávky ze Smlouvy (včetně zajišťovacího postoupení pohledávky), zastavit své pohledávky ze Smlouvy nebo převést své povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Dodavatele.

17.6. Odběratel není oprávněn k jednostrannému započtení jakýchkoliv svých pohledávek proti jakýmkoli pohledávkám Dodavatele.

17.7. Práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy a z těchto Obchodních podmínek se řídí právním řádem České republiky.

17.8. Jakékoliv spory vyplývající ze Smlouvy a z těchto Obchodních podmínek bude řešit věcně a místně příslušný soud podle aktuálního sídla Dodavatele. To neplatí v případě, že Odběratel je spotřebitelem.

17.9. Pokud by jednotlivá ustanovení těchto Obchodních podmínek byla zcela nebo zčásti neplatná, neúčinná či nevymahatelná, či se zcela nebo zčásti neplatnými, neúčinnými či nevymahatelnými stala, nebude tím dotčena účinnost zbývajících ustanovení. Namísto ustanovení, které se stalo neplatným, neúčinným či nevymahatelným, bude platit taková právně účinná úprava, která se co nejvíce přibližuje účelu sledovanému neúčinným ustanovení.

17.10. Dodavatel je oprávněn tyto Obchodní podmínky upravit a nové znění Obchodních podmínek zveřejnit na webových stránkách. Každá Smlouva se vždy řídí Obchodními podmínkami platnými ke dni odeslání Objednávky, není-li výslovně uvedeno jinak.

17.11. Tyto Obchodní podmínky vstupují v účinnost dnem 1.1.2022.

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o. – Slovenská republika

1. Úvodné ustanovenia, obsah Obchodných podmienok

1.1. Tieto Obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti Dodávateľa a Odberateľa v súvislosti s dodávkou Produktov a poskytovaním Služieb.

1.2. Tieto Obchodné podmienky sú súčasťou každej Zmluvy uzatvorenej medzi Dodávateľom a Odberateľom.

1.3. Dodávateľ týmto vylučuje uplatnenie akýchkoľvek podmienok Odberateľa. Ak Odberateľ v Objednávke alebo inak pri rokovaní o Zmluve odkazuje na svoje obchodné podmienky alebo na obchodné podmienky vypracované treťou stranou, na takéto obchodné podmienky Odberateľa alebo inej tretej strany sa pri uzatváraní takejto Zmluvy neprihliada. To neplatí, ak Dodávateľ výslovne písomne súhlasí s používaním iných podmienok ako týchto Obchodných podmienok.

1.4. Tieto Obchodné podmienky upravujú najmä:
1.4.1. spôsob uzavretia Zmluvy medzi Dodávateľom a Odberateľom;
1.4.2. podmienky dodania Produktu a poskytovania Služieb;
1.4.3. spôsob dodania Produktu a poskytovania Služieb;
1.4.4. spôsob balenia;
1.4.5. zrušenie Objednávky zo strany Odberateľa;
1.4.6. právny režim používania Softvéru;
1.4.7. platobné podmienky;
1.4.8. zodpovednosť za vady a záruku za kvalitu;
1.4.9. osobitné ustanovenia pre Zmluvy o poskytovaní služieb;
1.4.10. osobitné práva Odberateľa, ktorý je spotrebiteľom;
1.4.11. obmedzenie zodpovednosti Dodávateľa za škodu spôsobenú Odberateľovi;
1.4.12. ďalšie otázky zmluvného vzťahu medzi Dodávateľom a Odberateľom.

2. Definície

2.1. Pojmy s veľkým začiatočným písmenom použité v týchto Obchodných podmienkach majú nasledujúci význam, pokiaľ zo Zmluvy nevyplýva inak:

A) Spoločné pojmy
2.1.1. Dodávateľ sa rozumie spoločnosť KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o.- organizačná zložka Slovensko so sídlom Rybničná 9959/40, Bratislava - mestská časť Vajnory 831 06, IČO: 52742229, IČ DPH: SK4120197752, zapísaná v slovenskom obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Po, vložka 6940/B, e-mailová adresa: info.sk@dcz.kyocera.com, telefonický kontakt: +421 2 33 595 470.
2.1.2. GDPR znamená nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
2.1.3. Občiansky zákonník znamená zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
2.1.4. Obchodné podmienky znamenajú tento dokument Dodávateľa označený ako "Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o."
2.1.5. Objednávka znamená návrh na uzavretie Zmluvy doručený Odberateľom Dodávateľovi niektorým zo spôsobov uvedených v týchto Obchodných podmienkach a obsahujúci minimálne náležitosti predpísané týmito Obchodnými podmienkami.
2.1.6. Odberateľ znamená zákazníka Dodávateľa, ktorý uzatvára Zmluvu s Dodávateľom na základe Objednávky Odberateľa prijatej na základe Akceptácie Dodávateľa.
2.1.7. Zariadením sa rozumejú hmotné veci (tovar), najmä multifunkčné zariadenia, tlačiarne a hardvérové príslušenstvo.
2.1.8. Akceptácia znamená písomné oznámenie (potvrdenie) o prijatí Objednávky Dodávateľom zaslané na e-mailovú adresu Odberateľa alebo iným vhodným spôsobom. V okamihu odoslania Akceptácie vzniká Zmluva.
2.1.9. Doplnkové služby znamenajú ďalšie služby, ktoré úzko súvisia s predmetom Zmluvy (napr. inštalácia Zariadenia alebo Softvéru) a sú poskytované Dodávateľom na základe Zmluvy.
2.1.10. Softvér znamená Ovládač, Doplnkový softvér, Dohľadový softvér a/alebo Tlačový softvér.
2.1.11. Spotrebiteľ znamená Odberateľa, ktorý je fyzickou osobou, ktorá pri uzatváraní a plnení Zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania. Na Spotrebiteľa sa vzťahujú ustanovenia Predpisov na ochranu spotrebiteľa.
2.1.12. Predpisy na ochranu spotrebiteľa znamená najmä Občiansky zákonník, zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ďalšie súvisiace predpisy.
2.1.13. Zmluva znamená Zmluvu o dodávke Produktu a/alebo Zmluvu o poskytovaní Služieb. Neoddeliteľnou súčasťou každej Zmluvy bude "Špecifikácia predmetu Zmluvy a ceny", ktorá bude Odberateľovi zaslaná spolu s Akceptáciou objednávky.B) Pojmy súvisiace so Zmluvou o dodávke Produktu
2.1.14. Dodacie podmienky znamená dokument vydaný Dodávateľom, ktorý upravuje najmä podmienky dodania Produktu Odberateľovi, spôsob prepravy Produktu, prechod nebezpečenstva škody na Produkte a súvisiace záležitosti. Aktuálna verzia Dodacích podmienok je vždy zverejnená na webovej stránke Dodávateľa.
2.1.15. Doplnkový softvér znamená softvér nainštalovaný priamo do Zariadenia alebo softvér dodávaný spolu so Zariadením.
2.1.16. Ovládač znamená softvér, ktorý umožňuje tlač na Zariadení.
2.1.17. Produkt znamená Zariadenie a prípadne Ovládač a Doplnkový softvér špecifikovaný v Zmluve o dodávke Produktu. Produkt je predmetom Zmluvy o dodávke Produktu.
2.1.18. Zmluva o dodávke Produktu znamená zmluvu o dodávke Produktu uzatvorenú medzi Dodávateľom a Odberateľom na základe Objednávky vystavenej Odberateľom a Akceptácie vykonanej Dodávateľom.C) Pojmy súvisiace so Zmluvou o poskytovaní Služieb
2.1.19. Dohľadový softvér znamená softvér umožňujúci najmä monitorovanie prevádzkových parametrov Zariadenia, objednávanie Spotrebného materiálu a prípadne vedenie súpisu uskutočnených dodávok. Súčasťou Dohľadového softvéru môže byť aj hardvér na jeho ovládanie.
2.1.20. Materiálové služby sú služby poskytované Dodávateľom Odberateľovi s cieľom zabezpečiť Odberateľovi Spotrebný materiál pre riadnu prevádzku Zariadenia.
2.1.21. Servisné služby sú služby poskytované Dodávateľom Odberateľovi na zabezpečenie riadnej prevádzky Zariadenia.
2.1.22. Služby znamenajú Servisné služby, Materiálové služby a/alebo poskytovanie Tlačového softvéru a/alebo Dohľadového softvéru, ako je uvedené v Zmluve o poskytovaní Služieb. Služby sú predmetom Zmluvy o poskytovaní Služieb.
2.1.23. Zmluva o poskytovaní Služieb znamená zmluvu o poskytovaní Služieb uzatvorenú medzi Dodávateľom a Odberateľom na základe Odberateľom zadanej a Dodávateľom potvrdenej Objednávky.
2.1.24. Spotrebným materiálom sa rozumie najmä materiál potrebný na správnu prevádzku Zariadenia (napr. tonerové alebo atramentové kazety, nádoby na odpad, čistiaca kvapalina atď. Na druhej strane, medzi spotrebný materiál nepatrí napríklad kancelársky papier, zošívacie sponky a iné kancelárske potreby.
2.1.25. Tlačový softvér znamená softvér, ktorý umožňuje najmä podrobné monitorovanie používania Zariadenia. Tlačový softvér môže obsahovať aj hardvér na jeho ovládanie.

3. Uzatvorenie Zmluvy

3.1. Katalógy a cenníky Produktov a Služieb vydané Dodávateľom majú len informatívny charakter a nepredstavujú záväzný návrh na uzavretie akejkoľvek Zmluvy zo strany Dodávateľa. Obrázky, nákresy alebo iné údaje týkajúce sa Produktov a Služieb Dodávateľa v katalógoch, brožúrach, zoznamoch a iných reklamných a informačných materiáloch a údaje v nich obsiahnuté, napr. výkon, rozmery, hmotnosť, farba, sa stávajú záväzným obsahom Zmluvy až po výslovnom písomnom súhlase Dodávateľa uvedenom v Akceptácii.

3.2. Odberateľ je oprávnený požiadať Dodávateľa o vystavenie písomnej záväznej cenovej ponuky, ktorej platnosť Dodávateľ stanoví v záväznej cenovej ponuke.

3.3. Ceny Produktov a Služieb uvedené v katalógoch a cenníkoch Produktov a Služieb a v záväznej ponuke nezahŕňajú daň z pridanej hodnoty, recyklačné poplatky ani žiadne Doplnkové služby, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak. Požiadavky na Doplnkové služby musia byť výslovne uvedené v Objednávke.

3.4. Odberateľ je oprávnený zadať Objednávku na základe:
3.4.1. nezáväzných katalógov a cenníkov Produktov a Služieb podľa odstavca 3.1 Obchodných podmienok; alebo
3.4.2. záväznej cenovej ponuky Dodávateľa podľa odstavca 3.2 Obchodných podmienok.

3.5. Objednávka sa považuje za akceptovanú až v okamihu písomnej Akceptácie v súlade s odsekom 3.12 Obchodných podmienok. V prípade okamžitého dodania Produktov a/alebo poskytnutia Služieb sa vystavenie faktúry považuje za Akceptáciu.

3.6. Odberateľ je oprávnený zaslať Dodávateľovi Objednávku ktorýmkoľvek z nasledujúcich spôsobov:
3.6.1. zaslaním objednávky na e-mailovú adresu: info.sk@dcz.kyocera.com;
3.6.2. zaslaním písomnej objednávky na adresu KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o.- organizačná zložka Slovensko, Rybničná 9959/40, Bratislava - mestská časť Vajnory 831 06;
3.6.3. alebo iným písomným spôsobom dohodnutým s povereným zamestnancom Dodávateľa.

3.7. Objednávka musí obsahovať aspoň tieto informácie:
3.7.1. obchodné meno (názov alebo meno a priezvisko) a sídlo (miesto podnikania alebo trvalý pobyt) Odberateľa vrátane telefonického a e-mailového kontaktu, IČO Odberateľa (ak bolo pridelené) a IČ DPH Odberateľa (ak je registrovaný ako platca DPH);
3.7.2. označenie osoby oprávnenej konať v danej veci za Odberateľa; ak Objednávka takéto označenie neobsahuje, oprávnenou osobou je (i) samotný Odberateľ, ak je fyzickou osobou, alebo (ii) ktorýkoľvek člen štatutárneho orgánu Odberateľa, ktorý je právnickou osobou, a (iii) osoba, ktorá v mene Odberateľa Objednávku vystavila;
3.7.3. jednoznačná špecifikácia objednaného Produktu a jeho množstva a/alebo konkrétnych Služieb, vrátane akejkoľvek požiadavky na poskytnutie Doplnkových služieb;
3.7.4. požadované dodacie podmienky (miesto a dátum dodania), ktoré nesmú byť v rozpore s týmito Obchodnými podmienkami;
3.7.5. jednoznačný odkaz na záväznú cenovú ponuku Dodávateľa, inak sa má za to, že Odberateľ má záujem o dodanie Produktu alebo poskytnutie Služieb za cenu uvedenú v nezáväznom katalógu alebo cenníku Produktov a Služieb Dodávateľa platnom v deň doručenia Objednávky Dodávateľovi;
3.7.6. určenie osoby oprávnenej prevziať poskytnutý Produkt alebo Službu; a
3.7.7. akékoľvek iné špecifické požiadavky Odberateľa.

3.8. Odoslaním Objednávky Odberateľ výslovne prehlasuje, že na neho nebol vyhlásený konkurz a nebolo voči nemu začaté konkurzné konanie. V prípade, že Odberateľ po uzavretí Zmluvy zistí, že voči nemu bolo alebo môže byť začaté konkurzné konanie, je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť Dodávateľovi. Dodávateľ je v takom prípade oprávnený odstúpiť od Zmluvy.

3.9. Dodávateľ je oprávnený požiadať Odberateľa o spresnenie alebo doplnenie Objednávky alebo navrhnúť zmeny Objednávky (s výnimkou ceny počas platnosti záväznej cenovej ponuky).

3.10. Všetky dohody a iné právne relevantné vyhlásenia Odberateľa vyžadujú písomnú formu alebo následné písomné potvrdenie Dodávateľa. Zamestnanci Dodávateľa nie sú oprávnení prijímať ústne dohody.

3.11. Dodávateľ nie je povinný prijať Objednávku. Ak Dodávateľ neodpovie na Objednávku do troch (3) pracovných dní od doručenia Objednávky, má sa za to, že Dodávateľ Objednávku neakceptoval (neprijal).

3.12. Dodávateľ je oprávnený akceptovať Objednávku písomnou Akceptáciou. Až prijatím Akceptácie (t. j. zaslaním Akceptácie Odberateľovi) vzniká medzi Dodávateľom a Odberateľom Zmluva v rozsahu uvedenom v Akceptácii Objednávky. V akceptácii Objednávky Dodávateľ doručí Odberateľovi, ktorý je Spotrebiteľom, aj kópiu týchto Obchodných podmienok a faktúru obsahujúcu základné údaje Zmluvy. Odberateľ s týmto postupom súhlasí.

3.13. Dodávateľ predpokladá, že sa Produkt a/alebo Služby bude používať v súlade s podmienkami stanovenými v Zmluve alebo inak uvedenými v návode na obsluhu. Akékoľvek špecifické požiadavky na Produkt a/alebo Služby musia byť výslovne uvedené v Objednávke.

3.14. Každá dodávka Produktu a/alebo poskytnutie Služieb nad rámec tých, ktoré sú uvedené v Zmluve, podlieha platbe v súlade s cenníkom Dodávateľa platným v čase vyúčtovania.

3.15. Zmluvné vzťahy založené na základe týchto Obchodných podmienok a každej jednotlivej Zmluvy môžu mať povahu zmluvného vzťahu s dlhodobo sa opakujúcimi dodávkami. V takom prípade sa cena uvedená v Zmluve vypočíta podľa cenovej úrovne základných surovín a materiálov potrebných na výrobu a dodanie Produktu ku dňu uzavretia tejto individuálnej Zmluvy a môže byť zmluvne upravená s prihliadnutím na výrobné a obstarávacie náklady Dodávateľa za nasledujúcich podmienok:  ak sa po uzavretí Zmluvy zvýšia ceny základných surovín a materiálov potrebných na výrobu a dodanie Produktu o viac ako 3 %, má Dodávateľ právo navrhnúť Odberateľovi zvýšenie ceny za dodanie Produktu v pomere k zmenám cien základných surovín a materiálov potrebných na výrobu a dodanie Produktu, ku ktorým došlo v období odo dňa uzavretia Zmluvy do dňa dodania Produktu Odberateľovi. Zvýšenie ceny za dodanie Produktu podľa tohto článku 3.15 Obchodných podmienok sa dohodne v príslušnej Zmluve alebo jej dodatku.

4. Lehoty na dodanie Produktu a/alebo poskytnutie Služieb

4.1. Ak nie je v Zmluve o dodaní Produktu výslovne dohodnuté inak, Dodávateľ obvykle dodá Produkt Odberateľovi (v rámci Slovenskej republiky) v nezáväzných termínoch uvedených v Dodacích podmienkach. V prípade Odberateľa, ktorý je Spotrebiteľom, dodá Dodávateľ Produkt do 30 dní, ak sa nedohodnú s týmto Odberateľom inak, t.j. ak Spotrebiteľ neposkytne výslovný súhlas s dlhšou dodacou lehotou.

4.2. Lehoty na poskytovanie Služieb budú stanovené v Zmluve o poskytovaní Služieb.

4.3. Ak dodanie Produktu a/alebo poskytnutie Služby nie je možné v stanovenej lehote z dôvodov, za ktoré Dodávateľ nezodpovedá, Dodávateľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu informovať Odberateľa o existencii takýchto dôvodov. V takom prípade sa lehota na dodanie Produktu a/alebo poskytnutie Služieb primerane predĺži.

4.4. Prípady vyššej moci alebo iné rušivé udalosti, ktoré bránia Dodávateľovi v plnení jeho záväzkov, na dobu trvania a v rozsahu ich účinkov zbavujú Dodávateľa povinnosti plniť svoje záväzky. Za takéto udalosti sa považujú najmä následky vojny, vnútorných nepokojov, prírodných katastrof, štrajkov, výluk a iných protestných akcií, nemožnosť alebo neudržateľnosť primeraných dodávok surovín a pomocných materiálov vrátane energií, nemožnosť alebo neudržateľnosť obstarania dopravných prostriedkov a/alebo omeškanie subdodávateľa Dodávateľa s dodaním Produktu a/alebo poskytnutím Služieb Dodávateľovi. Aby sa predišlo pochybnostiam, Odberateľ súhlasí s tým, že pandémia/epidémia a s ňou súvisiace mimoriadne, pohotovostné a iné opatrenia, obmedzenia, príkazy a zákazy sú a budú považované za udalosť vyššej moci podľa tohto odstavca 4.4 Obchodných podmienok. Ak nie je pre Odberateľa primerane možné prevziať dodávku Produktu alebo prijať Službu v dôsledku omeškania Dodávateľa v súvislosti s udalosťou vyššej moci, môže Odberateľ písomne odstúpiť od Zmluvy spôsobom uvedeným v odstavci 4.5 týchto Obchodných podmienok. V tejto súvislosti sú nároky Odberateľa na náhradu škody vylúčené.

4.5. V prípade neplnenia záväzkov zo strany Dodávateľa môže Odberateľ písomne odstúpiť od Zmluvy ako celku alebo jej časti. Odberateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy podľa predchádzajúcej vety len v prípade, ak po uplynutí lehôt uvedených v Dodacích podmienkach a/alebo v Zmluve o poskytovaní služieb písomne vyzve Dodávateľa na dodanie Produktu a/alebo poskytnutie Služieb a poskytne Dodávateľovi dodatočnú primeranú lehotu na splnenie jeho povinností, ktorá márne uplynula.

4.6. Ak Odberateľ neprevezme Produkt v dohodnutom čase, Dodávateľ je oprávnený požadovať poplatok za jeho uskladnenie.


5. Spôsob dodania Produktov a poskytovania Služieb

5.1. Osobný odber Produktov a/alebo Služieb je možný.

5.2. Ak nie je v Zmluve výslovne dohodnuté inak, Dodávateľ sa zaväzuje dodať Odberateľovi Produkt a/alebo Služby:
5.2.1. sám; alebo
5.2.2. s využitím služieb tretej strany (dopravcu);na základe rozhodnutia Dodávateľa. Dodávateľ v Akceptácii uvedie spôsob a typ dodania Produktu a/alebo poskytnutia Služieb, pokiaľ sa s Odberateľom písomne nedohodne inak.

5.3. Odberateľ sa zaväzuje zaplatiť Dodávateľovi okrem ceny za dodanie Produktu a/alebo poskytnutie Služieb aj samostatnú cenu za dopravu podľa cenníka zverejneného Dodávateľom na internetovej stránke Dodávateľa.

5.4. Ak Produkt a/alebo Služby zahŕňajú Softvér, Dodávateľ dodá Softvér Odberateľovi jedným z nasledujúcich spôsobov:
5.4.1. Softvér sa poskytne nainštalovaný na Zariadení;
5.4.2. Softvér bude dodaný na inštalačnom médiu;
5.4.3. Dodávateľ umožní Odberateľovi stiahnuť Softvér z webovej stránky;
5.4.4. Softvér bude doručený e-mailom na adresu uvedenú Odberateľom; alebo
5.4.5. Inštaláciou zo strany Dodávateľa v mieste dodania, ak je takáto inštalácia objednaná ako Doplnková služba alebo je výslovne uvedená Dodávateľom v Akceptácii objednávky.

5.5. Odberateľ sa zaväzuje poskytnúť Dodávateľovi potrebnú súčinnosť pri dodávke Produktu a/alebo poskytovaní Služieb podľa Zmluvy. Odberateľ je najmä povinný kedykoľvek prevziať Produkty a v prípade poskytovania Služieb umožniť zamestnancom Dodávateľa a/alebo subdodávateľom Dodávateľa vstup do svojich priestorov v nevyhnutnom rozsahu. Ak Odberateľ odmietne poskytnúť Dodávateľovi potrebnú súčinnosť podľa tohto bodu 5.5 Obchodných podmienok, Dodávateľ nie je v omeškaní s plnením svojich zmluvných povinností. Dodávateľ má tiež právo odstúpiť od Zmluvy s okamžitou platnosťou a/alebo právo na náhradu škody.

5.6. V prípade, že z akéhokoľvek dôvodu na strane Odberateľa je potrebné opätovne dodať Produkty, Odberateľ uhradí Dodávateľovi náklady spojené s opätovným dodaním Produktu.

6. Spôsob balenia

6.1. Ak nie je písomne dohodnuté inak, Zariadenie, hardvér a/alebo Spotrebný materiál sa zabalí obvyklým spôsobom.

6.2. Spätný odber obalov sa nevykonáva, ak nie je v Zmluve dohodnuté inak. Ak si Odberateľ vyžiada balenie odlišné od štandardného (špeciálne balenie), je povinný o tom informovať Dodávateľa a zbaviť ho povinnosti spätného odberu. Ak Dodávateľ odoberie špeciálny obal späť a recykluje ho, náklady na likvidáciu a prepravu, ktoré takto vzniknú, nesie Odberateľ.

7. Zrušenie Objednávky zo strany Odberateľa

7.1. Odberateľ je oprávnený po vykonaní Akceptácie Objednávky Dodávateľom zrušiť  Objednávku zaplatením všetkých nákladov, ktoré Dodávateľovi do tohto času vznikli v súvislosti s prípravou a vykonaním Objednávky a ktoré Dodávateľ na tieto účely písomne vyčíslil, ak sa Odberateľ a Dodávateľ písomne nedohodnú inak.

7.2. Odberateľ nie je oprávnený zrušiť Objednávku po tom, ako mu bolo poskytnuté akékoľvek plnenie zo strany Dodávateľa.


8. Právny režim používania Softvéru

8.1. Produkt a/alebo Služby môžu obsahovať Softvér, aj keď tento Softvér nebol výslovne uvedený v Objednávke a Softvér je potrebný pre správne fungovanie Zariadenia.

8.2. Ak nie je v Zmluve výslovne dohodnuté inak, Dodávateľ nie je autorom Softvéru a neposkytuje žiadnu záruku za jeho funkčnosť a za dôsledky jeho používania. Zodpovednosť autora Softvéru alebo osoby, ktorá vykonáva majetkové autorské práva, sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi a platnými licenčnými podmienkami. 

8.3. Odberateľ je povinný prečítať si príslušné licenčné podmienky Softvéru a dodržiavať ich.

9. Platobné podmienky

9.1. Ak nie je v Zmluve výslovne dohodnuté inak, Odberateľ zaplatí cenu za dodanie Produktu a/alebo poskytnutie Služby (i) pred dodaním Produktu a/alebo poskytnutím Služby, alebo (ii) v hotovosti pri dodaní Produktu a/alebo poskytnutí Služby, ak sa na tom Dodávateľ a Odberateľ dohodnú. Ak Odberateľ nezaplatí cenu riadne a včas, Dodávateľ je oprávnený odmietnuť dodanie Produktu a/alebo poskytnutie Služby až do riadneho zaplatenia ceny bez omeškania.

9.2. Ak si Odberateľ objedná neštandardný Produkt alebo Službu (napr. neštandardné konfigurácie Produktu, neštandardné komponenty, periférne zariadenia, voliteľné alebo dodatočné vybavenie alebo neštandardný Softvér), Dodávateľ môže pred akceptáciou Objednávky požadovať zálohu až do výšky 100 % celkovej ceny neštandardného Produktu alebo Služby.

9.3. V prípade, že sa Zmluvné strany v Zmluve dohodnú na odchýlke od bodu 9.1 týchto Obchodných podmienok a Dodávateľ bude mať po uzavretí Zmluvy dôvodné podozrenie, že Odberateľ nebude plniť svoje povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy riadne a včas, Dodávateľ má právo (i) požadovať od Odberateľa zaplatenie ceny za Produkty a/alebo Služby pred dodaním/poskytnutím Produktov a/alebo Služieb a (ii) dodať nedodané Produkty a/alebo poskytnúť nedodané Služby podľa Zmluvy až po riadnom zaplatení ceny za tieto Produkty a/alebo Služby Odberateľom. Ak Odberateľ nevyhovie výzve Dodávateľa na zaplatenie ceny podľa predchádzajúcej vety, Dodávateľ nie je v omeškaní s plnením svojich zmluvných povinností. Dodávateľ má tiež právo odstúpiť od Zmluvy s okamžitou platnosťou a/alebo právo na náhradu škody. 

9.4. Dodávateľ sa zaväzuje zaslať Objednávateľovi faktúru obsahujúcu všetky zákonom stanovené náležitosti daňového dokladu bez zbytočného odkladu po prijatí Objednávky. Ak nie je v Zmluve dohodnuté inak, splatnosť faktúry je sedem (7) dní od dátumu vystavenia faktúry, najneskôr však po dodaní Produktu a/alebo poskytnutí Služby.

9.5. Ak je Odberateľ v omeškaní s úhradou ceny Produktu a/alebo Služby, je povinný zaplatiť Dodávateľovi zákonný úrok z omeškania.

9.6. Povinnosť Odberateľa zaplatiť Dodávateľovi cenu riadne a včas je splnená dňom pripísania príslušnej sumy na účet Dodávateľa uvedený na faktúre, alebo odovzdaním príslušnej sumy v hotovosti Dodávateľovi alebo dopravcovi, ak Dodávateľ poveril dopravcu prevzatím ceny.

9.7. Až do úplného zaplatenia ceny Produktu a/alebo Služieb sú Zariadenie, Softvér a/alebo Spotrebný materiál majetkom Dodávateľa, a to aj v prípade, že sú začlenené do systému, ktorý vlastní alebo používa Odberateľ (výhrada vlastníctva). Odberateľ sa zaväzuje, že až do úplného zaplatenia ceny Produktu a/alebo Služieb nebude so Zariadením, Softvérom a/alebo Spotrebným materiálom žiadnym spôsobom právne ani inak fakticky disponovať, najmä ich neprevedie na tretiu osobu ani ich nezaťaží, a ďalej sa zaväzuje písomne informovať akúkoľvek tretiu osobu (a zároveň Dodávateľa), ktorá si uplatňuje akékoľvek práva k Zariadeniu, Softvéru a/alebo Spotrebnému materiálu, že Odberateľ nie je vlastníkom Zariadenia, Softvéru a/alebo Spotrebného materiálu.

9.8. Ak Odberateľ neuhradí cenu riadne a včas, Dodávateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie všetkých plnení Odberateľovi (napr. dodávku ďalších Produktov, poskytovanie Služieb až do úplného zaplatenia dlžnej sumy vrátane príslušenstva bez toho, aby sa tým dostal do neplnenia. 

9.9. Nezaplatenie ceny riadne a včas sa považuje za podstatné porušenie zmluvných povinností a oprávňuje Dodávateľa odstúpiť od príslušných Zmlúv.

9.10. Ak Dodávateľovi vznikne škoda nesplatením peňažného dlhu Odberateľom, je Odberateľ povinný túto škodu nahradiť v plnej výške bez ohľadu na to, či je krytá úrokmi z omeškania.

10. Zodpovednosť za chyby Zariadenia, Softvéru a Spotrebného materiálu

10.1. Dodávateľ zodpovedá Odberateľovi za vady Zariadenia, Softvéru a Spotrebného materiálu, ktoré má Zariadenie, Softvér a Spotrebný materiál v čase prechodu nebezpečenstva škody na Odberateľa, a to aj v prípade, že sa vada prejaví neskôr.

10.2. Po prevzatí Zariadenia, Softvéru a Spotrebného materiálu Odberateľ skontroluje množstvo a typ Zariadenia, Softvéru a Spotrebného materiálu podľa dodacieho listu alebo expedičného listu a skontroluje, či nie sú zjavne poškodené prepravné obaly, Zariadenie, Softvér a Spotrebný materiál. V prípade akéhokoľvek poškodenia obalu, poškodenia Zariadenia, Softvéru a Spotrebného materiálu alebo akéhokoľvek rozdielu v množstve alebo druhu dodaného alebo poskytnutého Zariadenia, Softvéru a Spotrebného materiálu je Odberateľ povinný túto skutočnosť bezodkladne vyznačiť na dodacom liste a oznámiť ju Dodávateľovi.

10.3. Po prevzatí Zariadenia, Softvéru a Spotrebného materiálu, kontrole a následnom uvedení do prevádzky Odberateľ skontroluje aj sériové čísla Zariadenia, Softvéru a Spotrebného materiálu (ak sú sériové čísla pridelené) podľa záznamu na dodacom liste alebo expedičnom liste. Rozdiel oznámi Dodávateľovi do troch (3) pracovných dní od prijatia Zariadenia, Softvéru a Spotrebného materiálu. Dodávateľ potom zabezpečí nápravu a čo najskôr zašle nový dodací list alebo expedičný list. Ak Odberateľ na tento rozdiel včas neupozorní, potom je rozdiel v sériovom čísle Zariadenia, Softvéru a Spotrebného materiálu a sériového čísla uvedeného na dodacom liste alebo doklade o vydaní dôvodom, pre ktorý môže Dodávateľ odmietnuť akékoľvek budúce oznámenie vád predmetného Zariadenia, Softvéru a Spotrebného materiálu, či už vyplývajúce zo zodpovednosti za vady alebo zo záruky za kvalitu.

10.4. Odberateľ je oprávnený oznámiť Dodávateľovi vady Zariadenia, Softvéru a Spotrebného materiálu do troch (3) pracovných dní od ich prevzatia, inak je Dodávateľ oprávnený odmietnuť vybaviť reklamáciu takejto vady a nezodpovedá za takúto vadu - t. j. Odberateľovi v takomto prípade nevznikajú práva zo zodpovednosti za vady ani zo záruky za kvalitu.

10.5. Na uplatnenie zodpovednosti za vady sa primerane vzťahujú odstavce 11.7 až 11.11 týchto Obchodných podmienok.

11. Záruka za kvalitu Zariadenia

11.1. Ak nie je v Zmluve výslovne uvedené inak, Dodávateľ poskytne Odberateľovi záruku za kvalitu nového tlačového Zariadenia vrátane príslušenstva na obdobie dvoch (2) rokov. Trvanie záruky za kvalitu je tiež obmedzené dosiahnutím stanoveného počtu vytlačených strán; záručná doba končí vytlačením stanoveného počtu strán, ak k tomu dôjde pred uplynutím záručnej doby. 

11.2. V prípade dodávky iného Zariadenia ako nového tlačového Zariadenia podľa bodu 11.1 Obchodných podmienok poskytne Dodávateľ Odberateľovi záruku za kvalitu na dobu uvedenú v Zmluve, resp. v dodacom liste alebo záručnom liste. V prípade akéhokoľvek rozporu medzi týmito dokumentami sa tieto dokumenty použijú v tomto poradí: (i) záručný list, (ii) dodací list, (iii) Zmluva a (iv) tieto Obchodné podmienky.

11.3. Dĺžka záručnej doby môže byť v Zmluve stanovená odlišne pre jednotlivé časti Zariadenia alebo pre údržbu určitých funkcií Zariadenia v porovnaní s týmito Obchodnými podmienkami.

11.4. Záručná doba začína plynúť dňom, kedy Odberateľ prevezme Zariadenie od Dodávateľa alebo od prepravcu. Ak si Odberateľ objednal u Dodávateľa aj službu uvedenia Zariadenia do prevádzky, záručná doba začína plynúť odo dňa, keď Dodávateľ uviedol Zariadenie do prevádzky.

11.5. Zárukou za kvalitu sa Dodávateľ zaväzuje, že Zariadenie alebo jeho časť, na ktorú sa vzťahuje záruka za kvalitu, bude počas trvania záruky za kvalitu spôsobilé na použitie na obvyklý účel alebo na dohodnutý účel, ak je takýto účel výslovne dohodnutý v Zmluve.

11.6. Záruka kvality sa nevzťahuje na:
11.6.1. opotrebenie Zariadenia spôsobené jeho bežným používaním;
11.6.2. vady, pre ktoré bola dohodnutá nižšia cena, napr. z dôvodu poškodeného obalu, použitého Zariadenia a pod;
11.6.3. závady spôsobené používaním alebo inštaláciou Zariadenia v rozpore s návodom na obsluhu alebo inými dokumentmi dodanými so Zariadením;
11.6.4. závady spôsobené nedodržaním pokynov na údržbu, prevádzku alebo používanie Zariadenia a závady spôsobené nadmerným mechanickým opotrebovaním alebo neodbornou alebo neprimeranou manipuláciou;
11.6.5. vady spôsobené nesprávnou prepravou zo strany Odberateľa (to neplatí, ak si Odberateľ objednal dodanie Zariadenia vrátane prepravy);
11.6.6. vady spôsobené fyzickým poškodením Zariadenia alebo neodvrátiteľnou udalosťou mimo kontroly Dodávateľa (napr. požiar, prírodná katastrofa, poškodenie bleskom alebo elektrostatickým výbojom);
11.6.7. vady spôsobené počítačovými vírusmi zavedenými inou osobou ako Dodávateľom, inštaláciou softvéru nedodaného Dodávateľom, neodbornou inštaláciou softvéru alebo prídavných zariadení;
11.6.8. závady vyplývajúce z použitia iného Spotrebného materiálu, ako je výslovne určený alebo definovaný výrobcom Zariadenia alebo Dodávateľom (napr. neoriginálne tonery, valce, vývojnice atď. pre tlačové zariadenia);
11.6.9. závady spôsobené zanedbaním bežnej údržby, čistenia a podobných úkonov predpísaných výrobcom v návode na obsluhu.

11.7. Ak sa počas záručnej doby prejaví vada Zariadenia, Odberateľ je povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu písomne oznámiť (reklamovať) Dodávateľovi prostredníctvom servisného portálu alebo kontaktov uvedených na webovej stránke Dodávateľa. Oznámenie o závade musí obsahovať najmä tieto informácie:
11.7.1. sériové/výrobné číslo Zariadenia;
11.7.2. opis závady a jej prejavov;
11.7.3. kontaktnú osobu na strane Odberateľa pre riešenie reklamácie;
11.7.4. kópie dokladov o nadobudnutí Zariadenia (faktúra a dodací list, odovzdávací protokol alebo iné dokumenty).

11.8. Po oznámení závady Odberateľom sa Dodávateľ rozhodne, či (i) posúdi a odstráni prípadnú závadu u Odberateľa, alebo (ii) vyzve Odberateľa, aby predmetné Zariadenie doručil Dodávateľovi alebo do servisného strediska určeného Dodávateľom. Odberateľ je povinný podľa rozhodnutia Dodávateľa (i) umožniť Dodávateľovi vykonať kontrolu predmetného Zariadenia vo vopred dohodnutom čase a na vopred dohodnutom mieste, alebo (ii) doručiť Zariadenie Dodávateľovi alebo servisnému stredisku určenému Dodávateľom.

11.9. Dodávateľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu posúdiť vady Zariadenia a bez zbytočného odkladu po vykonaní kontroly Zariadenia informovať Objednávateľa o výsledku dohodnutým spôsobom.

11.10. Ak Dodávateľ zistí na riadne reklamovanom Zariadení vadu, na ktorú sa vzťahuje záruka za akosť, Dodávateľ uzná reklamáciu za oprávnenú. V prípade oprávnenej reklamácie má Dodávateľ výhradné právo rozhodnúť o spôsobe odstránenia závady. V prípade oprávnenej reklamácie Dodávateľ odstráni závadu na vlastné náklady, spravidla opravou Zariadenia alebo výmenou Zariadenia, ak Zariadenie nie je možné opraviť alebo by jeho oprava bola nehospodárna.

11.11. V prípade neoprávnenej reklamácie je Dodávateľ oprávnený vyčísliť náklady, ktoré účelne vynaložil na vyriešenie neoprávnenej reklamácie; takto vyčíslené náklady je Odberateľ povinný uhradiť Dodávateľovi na jeho žiadosť. Ak Dodávateľ zistí existenciu vady Zariadenia, na ktorú sa nevzťahuje záruka za akosť, Dodávateľ odstráni takúto vadu po predchádzajúcej dohode s Odberateľom o spôsobe a termíne jej odstránenia a výške odmeny Dodávateľa za jej odstránenie.

11.12. Ak Dodávateľ odstráni vadu Zariadenia opravou Zariadenia, výmenou časti Zariadenia alebo dodaním nového Zariadenia, potom záručná doba opraveného/vymeneného/novo dodaného Zariadenia končí dňom, kedy by skončila pôvodná záručná doba, predĺžená o dobu podľa bodu 11.13, ak by sa vada nevyskytla, ak nie je výslovne dohodnuté inak.

11.13. Do záručnej doby sa nezapočítava doba od oprávnenej reklamácie do doby, kedy bol Odberateľ povinný opravené/vymenené/novo dodané Zariadenie prevziať.

11.14. Ak dodané Zariadenie obsahuje Softvér, záruka Dodávateľa sa vzťahuje výlučne na fyzickú čitateľnosť média, na ktorom je Softvér dodaný.

12. Osobitné ustanovenia pre Zmluvy o poskytovaní Služieb

12.1. Ak je predmetom Zmluvy o poskytovaní Služieb aj poskytovanie Servisných služieb a/alebo Materiálových služieb Odberateľovi, Odberateľ nie je oprávnený prijímať Servisné služby alebo Materiálové služby od inej tretej strany ako od Dodávateľa. Ak Odberateľ poruší túto povinnosť, vzniká Dodávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 40 EUR za každé čiastočné porušenie tejto povinnosti, za každý deň porušenia a za každé Zariadenie. Takéto porušenie zároveň oprávňuje Dodávateľa odstúpiť od Zmluvy o poskytovaní Služieb. 

12.2. Ak je predmetom uzatvorenej Zmluvy o poskytovaní Služieb aj poskytovanie Materiálových služieb, Odberateľ nie je oprávnený používať Spotrebný materiál poskytnutý Dodávateľom iným spôsobom ako na prevádzku Zariadenia. Ak Odberateľ poruší túto povinnosť, vzniká Dodávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 200 EUR za každé čiastočné porušenie tejto povinnosti. Takéto porušenie zároveň oprávňuje Dodávateľa odstúpiť od Zmluvy o poskytovaní Služieb. 

12.3. Všetok Spotrebný materiál dodaný Odberateľovi, ktorý sa nespotrebuje pri prevádzke Zariadenia počas trvania Zmluvy o poskytovaní Služieb, je majetkom Dodávateľa, a pokiaľ ho Odberateľ nevráti Dodávateľovi v nepoškodenom stave, je povinný uhradiť Dodávateľovi takýto Spotrebný materiál v plnej výške podľa cien v súlade s cenníkom Dodávateľa platným v čase vyúčtovania. 

12.4. Ak je predmetom uzatvorenej Zmluvy o poskytovaní Služieb aj poskytnutie Tlačového softvéru a/alebo Dohľadového softvéru, je Objednávateľ oprávnený používať takýto Tlačový softvér a Dohľadový softvér len nevýhradným a obmedzeným spôsobom v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov, s príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi práva duševného vlastníctva a v súlade s licenčnými podmienkami takéhoto Softvéru, a to výlučne počas trvania Zmluvy o poskytovaní Služieb.

12.5. Právo na obmedzené a nevýhradné používanie Tlačového softvéru a/alebo Dohľadového softvéru (vrátane súvisiaceho hardvéru na ich ovládanie) podľa odseku 12.4 Obchodných podmienok je obmedzené len na dobu trvania Zmluvy o poskytovaní Služieb. Po ukončení Zmluvy o poskytovaní Služieb sa uvedený Tlačový softvér a Dohľadový softvér úplne odinštaluje v priestoroch Odberateľa (a príslušný hardvér na ich ovládanie sa vráti Dodávateľovi).

12.6. Ak je Odberateľ v omeškaní s odinštalovaním Tlačového softvéru a/alebo Dohľadového softvéru a/alebo s vrátením súvisiaceho hardvéru na ich prevádzku, je povinný zaplatiť Dodávateľovi poplatok dohodnutý v Zmluve o poskytovaní Služieb až do splnenia poslednej uvedenej povinnosti.

12.7. Odberateľ je povinný umožniť Dodávateľovi prístup k Zariadeniu počas pracovnej doby Odberateľa, najmä za účelom servisu, kontroly stavu Zariadenia alebo kontroly stavu Zariadenia. Ak Dodávateľ zistí akýkoľvek zásah do Tlačového softvéru alebo Dohľadového softvéru alebo akýkoľvek zásah do súvisiaceho hardvéru používaného na ich prevádzku, alebo poškodenie súvisiaceho hardvéru, používanie iného Spotrebného materiálu (okrem papiera), ako dodal Dodávateľ, je Dodávateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytovaní Služieb. Dodávateľ je tiež oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytovaní Služieb, ak Odberateľ neumožní Dodávateľovi prístup k predmetnému Zariadeniu.

12.8. Odberateľ ďalej zabezpečí, aby predmetné Zariadenia obsluhoval len vyškolený personál a aby dodržiaval povinnosti obsluhy uvedené v návode na obsluhu predmetného Zariadenia.

12.9. Odberateľ je povinný k poslednému dňu každého kalendárneho mesiaca poskytnúť Dodávateľovi stav každého Zariadenia (t. j. pre každé Zariadenie identifikované sériovým číslom stav počítadla, ktorý ukazuje počet kópií/výtlačkov/skenov vyhotovených na Zariadení v priebehu mesiaca). Ak Odberateľ poruší vyššie uvedenú povinnosť a neoznámi Dodávateľovi stav všetkých Zariadení v súlade s vyššie uvedenými pravidlami, Dodávateľ je oprávnený zistiť stav vlastnými prostriedkami a požadovať náhradu súvisiacich nákladov. Opakované porušenie tejto povinnosti zo strany Odberateľa zároveň oprávňuje Dodávateľa odstúpiť od Zmluvy o poskytovaní Služieb.

12.10. Úhrada za poskytnutie Služieb nezahŕňa najmä náklady na Servisné služby a náhradné diely na odstránenie závad spôsobených nesprávnou prevádzkou predmetného Zariadenia (najmä prevádzkou v rozpore s návodom na obsluhu), svojvoľným zásahom do predmetného Zariadenia inou osobou ako servisným pracovníkom Dodávateľa, prevádzka v rozpore s dokumentáciou k predmetnému Zariadeniu, neodborné premiestňovanie alebo preprava Zariadenia, používanie Spotrebného materiálu - najmä tonerov, s ktorými bolo manipulované v rozpore s technickými podmienkami, používanie iného Spotrebného materiálu, ako dodal Dodávateľ, atď. Odberateľ je povinný zaplatiť Dodávateľovi za tieto Servisné služby a náhradné diely v plnej výške, a to za ceny podľa cenníka Dodávateľa platného v čase vyúčtovania.

12.11. Odberateľ je povinný v rámci Materiálových služieb poskytnúť Dodávateľovi úhradu za nadmernú spotrebu tonerových kaziet (najmä ak sa zistí, že sa spotrebovalo väčšie množstvo tonerových kaziet, ako je počet výstupov formátu A4 vyhotovených na Zariadení). Formáty A3 sa na účely určenia výšky úhrady počítajú ako dva výtlačky formátu A4, obojstranná tlač sa počíta ako dva samostatné jednostranné výtlačky formátu A4.

12.12. V prípade ukončenia Zmluvy o poskytovaní Služieb pred uplynutím doby, na ktorú bola dohodnutá, má Dodávateľ nárok na úhradu nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s predčasným ukončením Zmluvy o poskytovaní Služieb (najmä náklady na dopravu, prácu technika, samotnú deinštaláciu, licenciu k Softvéru, ktorý nie je možné použiť inak z dôvodu jedinečnosti vygenerovaného kódu, iné súvisiace náklady). Odberateľ je povinný uhradiť Dodávateľovi tieto náklady v cenách podľa cenníka Dodávateľa platného v čase vyúčtovania.

13. Osobitné ustanovenia pre Spotrebiteľov

13.1. Ak je Odberateľ Spotrebiteľom v zmysle príslušných ustanovení Predpisov na ochranu spotrebiteľa a niektoré ustanovenia týchto Predpisov na ochranu spotrebiteľa sa odchyľujú od príslušných ustanovení Predpisov na ochranu spotrebiteľa v neprospech Odberateľa ako Spotrebiteľa, takéto ustanovenia Obchodných podmienok sa nepoužijú a namiesto nich sa použijú príslušné ustanovenia Predpisov na ochranu spotrebiteľa

.13.2. Dodávateľ informuje Odberateľa, ktorý je Spotrebiteľom, že požaduje zaplatenie zálohy vo výške 100 % ceny príslušného Produktu alebo Služby.

13.3. Dodávateľ jasným, jednoznačným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom informoval pred odoslaním Objednávky Spotrebiteľa týkajúcej sa Produktov alebo Služieb o predzmluvných informáciách, týkajúcich sa reklamačných, platobných, obchodných, prepravných a iných podmienok tak, že Spotrebiteľovi v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. oznámil nasledujúce informácie:
a) Charakter Tovaru a Služby a podmienky ich poskytnutia sú popísané v týchto Obchodných podmienkach.
b) Obchodné meno a sídlo Dodávateľa sú uvedené v čl. 2. bod 2.1.1 týchto Obchodných podmienok.
c) Telefónne číslo Dodávateľa a ďalšie údaje, ktoré sú dôležité pre kontakt Spotrebiteľa s Predávajúceho, sú uvedené v čl. 2. bod 2.1.1 týchto Obchodných podmienok.
d) Adresa, na ktorej môže Spotrebiteľ uplatniť reklamáciu, podať sťažnosť alebo iný podnet, sa nelíši od adresy uvedenej v čl. 2. bod 2.1.1 týchto Obchodných podmienok.
e) Cenník Dodávateľa je dostupný na vyžiadanie. 
f) Pri použití prostriedkov diaľkovej komunikácie, ktoré je možné využiť na účely uzavretia Zmluvy, sa nevyužíva číslo služby so zvýšenou tarifou.
g) Platobné podmienky a lehota, do ktorej sa Predávajúci zaväzuje poskytnúť Tovar alebo Službu, sú uvedené v týchto Obchodných podmienkach (najmä v čl. 4, 5 a 9) a Dodacích a prepravných podmienkach.
h) Informácie o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov Spotrebiteľov sú uvedené v Reklamačnom poriadku.
i) Odoslaním objednávky dáva Spotrebiteľ súhlas s poskytnutím Tovaru a Služby ako odplatného plnenia v rozsahu definovanom v týchto Obchodných podmienkach.
j) Informácia o práve Spotrebiteľa odstúpiť od Zmluvy, podmienky, lehota a postup pri uplatňovaní práva na odstúpenie od Zmluvy sú upravené v čl. 13 Obchodných podmienok.
k) Informácia o povinnosti Spotrebiteľa uhradiť cenu za skutočne poskytnuté plnenia: Informácia o cene je uvedená v čl. 9 Obchodných podmienok.
l) Predávajúci zodpovedá za vady Tovaru v súlade s príslušnými právnymi predpismi. 
m) Dĺžka trvania Zmluvy a podmienky jej skončenia sú uvedené v týchto Obchodných podmienkach.
n) Informácia o minimálnej dobe trvania záväzkov Spotrebiteľa vyplývajúcich zo Zmluvy: Zmluva zaniká splnením alebo v inej lehote uvedenej v Zmluve. 
o) Predávajúci sa neriadi kódexmi správania v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z.
p) Informácia o povinnosti Spotrebiteľa zaplatiť preddavok alebo poskytnúť Dodávateľovi inú finančnú zábezpeku na žiadosť Dodávateľa je uvedená v Obchodných podmienkach (čl. 9),
q) Informácia o funkčnosti vrátane použiteľných technických ochranných opatrení na zabezpečenie elektronického obsahu, ak je to vhodné: Neaplikuje sa.
r) Informácia o kompatibilite elektronického obsahu prostredníctvom obsahu HW a SW, o ktorých Dodávateľ vie alebo je rozumné očakávať, že o nich vie, ak je to vhodné: Neaplikuje sa.
s) Informácia o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov: Spotrebiteľ je oprávnený za účelom riešenia prípadných sporov medzi ním a Dodávateľom využiť prostriedky určené zákonom č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V takomto prípade sa Spotrebiteľ môže obrátiť na subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia (http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi), alebo právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedeného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky alebo spor riešiť prostredníctvom príslušnej ODR platformy (https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&reload=false). Dodávateľ odporúča, aby sa Spotrebiteľ pred samotným využitím mimosúdneho riešenia sporu prostredníctvom vyššie uvedených subjektov, so svojimi požiadavkami obrátil priamo na Dodávateľa, a to buď osobne, telefonicky alebo prostredníctvom e-mailovej správy na adresu info.sk@dcz.kyocera.com.

13.4. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu Zmluvy sú zrejmé z týchto Obchodných podmienok (najmä čl. 3).

13.5. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet, atď.) pre uskutočnenie Objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb zvolených Spotrebiteľom.

13.6. Dodávateľ poskytuje Odberateľovi, ktorý je Spotrebiteľom, nasledovný vzor oznámenia o práve odstúpiť od Zmluvy:
13.6.1. Právo odstúpiť od Zmluvy„Máte právo odstúpiť od Zmluvy do 14 dní odo dňa:
a) Prevzatia Produktu v prípade zmlúv, predmetom ktorých je predaj tovaru,
b) uzavretia zmluvy o poskytnutí Služby alebo
c) uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu (napr. Softvéru) nedodávaného na hmotnom nosiči.“Produkt sa považuje za prevzatý Spotrebiteľom okamihom, keď Spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti  objednaného Produktu, alebo ak sa:
a) Produkty objednané Spotrebiteľom v jednej Objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia Produktu, ktorý bol dodaný ako posledný,
b) dodáva Produkt pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
c) Produkt dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného Produktu.Dodávateľ týmto poučuje Spotrebiteľa, že v prípade začatia poskytovania Služieb alebo elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči (napr. Softvér) podľa týchto Obchodných podmienok pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy alebo ak Spotrebiteľ o poskytovanie tejto Služby alebo elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči (napr. Softvér) pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy požiada, Spotrebiteľ udelením súhlasu so začatím poskytovania Služby alebo elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči (napr. Softvér) podľa Zmluvy pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy stráca právo na odstúpenie od Zmluvy, v prípade Služby po jej úplnom poskytnutí.  Zo zákona č. 102/2014 Z. z. vyplýva, že Spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak jej predmetom je (i) poskytnutie Služby alebo elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči (napr. Softvér), (ii) ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a (iii) spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od Zmluvy po úplnom poskytnutí Služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu Služby.Pre uplatnenie práva na odstúpenie od Zmluvy musíte informovať spoločnosť KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o. - organizačná zložka Slovensko, IČO: 52742229, so sídlom Rybničná 9959/40, Bratislava - mestská časť Vajnory 831 06, tel. (2 33 595 470), e-mailom (info.sk@dcz.kyocera.com), jednostranným právnym úkonom (napr. listom zaslaným prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb alebo e-mailom). Môžete použiť priložený vzorový formulár na odstúpenie od Zmluvy, ale nie je to vašou povinnosťou. Lehota na odstúpenie od Zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od Zmluvy bolo odoslané Spotrebiteľom,  najneskôr v posledný deň lehoty.“
13.6.2. Dôsledky odstúpenia od Zmluvy„Ak odstúpite od Zmluvy, vrátime vám všetky platby, ktoré sme od vás prijali, vrátane nákladov na doručenie, bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď sme dostali vaše oznámenie o odstúpení od Zmluvy (s výnimkou akýchkoľvek dodatočných nákladov, ktoré vznikli v dôsledku toho, že vami zvolený spôsob doručenia bol iný ako najlacnejší štandardný spôsob doručenia, ktorý ponúkame). Na vrátenie peňazí použijeme rovnaký platobný prostriedok, ktorý ste použili pri pôvodnej transakcii, pokiaľ ste výslovne neuviedli inak. V každom prípade vám nevzniknú dodatočné náklady. Dodávateľ nie je povinný vrátiť Spotrebiteľovi platby podľa predchádzajúcej vety pred tým, ako mu je Tovar doručený alebo kým Odberateľ, ktorý je Spotrebiteľom, nepreukáže zaslanie Tovaru späť Dodávateľovi, ibaže Dodávateľ navrhne, že si Tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby“„Platbu vám vrátime až po prijatí vráteného tovaru alebo ak preukážete, že ste tovar poslali späť, podľa toho, čo nastane skôr.“„Bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od Zmluvy, ste povinný zaslať tovar späť alebo ho odovzdať v sídle spoločnosti KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o. - organizačná zložka Slovensko, IČO: 52742229, so sídlom Rybničná 9959/40, Bratislava - mestská časť Vajnory 831 06. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol Tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. “„Ponesiete priame náklady spojené s vrátením tovaru.“„Zodpovedáte len za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s tovarom iným spôsobom, ako je nevyhnutné na oboznámenie sa s povahou a vlastnosťami tovaru vrátane jeho funkčnosti.“

13.7. Dodávateľ poskytuje Odberateľovi, ktorý je Spotrebiteľom, nasledujúci vzorový formulár na odstúpenie od Zmluvy (vyplňte a vráťte tento formulár len v prípade, že chcete odstúpiť od Zmluvy):

„Oznámenie o odstúpení od Zmluvy:

Adresát: KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o.- organizačná zložka Slovensko, Rybničná 9959/40, Bratislava - mestská časť Vajnory 831 06
Oznamujem/oznamujeme(*), že týmto odstupujem/odstupujeme(*) od zmluvy o dodávke Produktu(*)/poskytovaní Služieb(*): _________________________
Dátum objednávky(*)/dátum prijatia(*): _________________________
Meno a priezvisko spotrebiteľa (spotrebiteľov): _________________________
Adresa spotrebiteľa (spotrebiteľov): _________________________
Podpis spotrebiteľa (spotrebiteľov) (len ak sa tento formulár zasiela v papierovej forme): _________________________
Dátum: _________________________
(*) Nehodiace sa prečiarknite alebo informácie doplňte.“

13.8. Postup reklamácie a spôsob odstránenia vád Produktov a Služieb u Spotrebiteľa rieši Reklamačný poriadok, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť Obchodných podmienok. 

13.9. Orgánom vykonávajúcim dozor ohľadom ochrany práv Spotrebiteľa je: Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, Slovenská republika.

14. Osobné údaje

14.1. Odberateľ vyhlasuje, že sa oboznámil s Podmienkami pre spracovanie osobných údajov (https://www.kyoceradocumentsolutions.cz/cs/footer/privacy-and-cookie-centre/online-privacy-statement.html), pričom je povinný s nimi oboznámiť aj svojich zamestnancov a zástupcov (ak prichádza do úvahy). Ide zároveň o splnenie informačnej povinnosti Dodávateľa vo vzťahu k dotknutým osobám v zmysle článku 13, 14 GDPR, resp. § 19, § 20 Zákona o ochrane osobných údajov.

14.2. Ak je Odberateľ fyzickou osobou (dotknutou osobou), Dodávateľ bude spracúvať jeho osobné údaje pri dodávke Produktu a/alebo poskytovaní Služieb. Subjekty údajov môžu písomne kontaktovať Dodávateľa v súvislosti so spracovaním svojich osobných údajov na adrese info.sk@dcz.kyocera.com.

14.3. Dodávateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby na účely:
14.3.1. plnenie Zmluvy na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR;
14.3.2. splnenie právnej povinnosti Dodávateľa stanovenej všeobecne záväzným právnym predpisom na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR (napr. povinnosť Dodávateľa uchovávať účtovné a daňové doklady);
14.3.3. preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov Dodávateľa podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR; a
14.3.4. zasielanie obchodných oznámení na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR z dôvodu existencie oprávneného záujmu Dodávateľa na priamom marketingu.

14.4. Osobné údaje sa budú spracúvať len počas obdobia, ktoré je nevyhnutné na účel spracúvania. Vzhľadom k vyššie uvedenému:
14.4.1. na účel podľa bodu 14.2.1 sa osobné údaje spracúvajú do ukončenia záväzkov vyplývajúcich z príslušnej Zmluvy uzatvorenej so subjektom údajov. Tým nie je dotknutá možnosť Dodávateľa následne ďalej spracúvať takéto osobné údaje (v nevyhnutnom rozsahu) na účely podľa odsekov 14.2.2, 14.2.3 a/alebo 14.2.4;
14.4.2. na účel podľa bodu 14.2.2 budú osobné údaje spracúvané počas trvania príslušnej zákonnej povinnosti Dodávateľa;
14.4.3. na účely bodu 14.2.3. budú osobné údaje spracúvané do konca 5. kalendárneho roka nasledujúceho po skončení záväzkov zo Zmluvy. V prípade začatia a pokračovania súdneho, správneho alebo iného konania, v ktorom sú predmetom sporu práva alebo povinnosti Dodávateľa vo vzťahu k príslušnému subjektu údajov, lehota spracúvania osobných údajov na účely odseku 14.2.3 neuplynie pred skončením takéhoto konania;
14.4.4. na účely zasielania obchodných oznámení podľa odseku 14.2.4 sa osobné údaje spracúvajú, kým subjekt údajov nevyjadrí svoj nesúhlas s takýmto spracúvaním.

14.5. Dodávateľ je oprávnený preniesť osobné údaje príjemcom, s ktorými uzavrel zmluvu o spracúvaní osobných údajov a ktorí budú spracúvať osobné údaje pre Dodávateľa ako jeho sprostredkovatelia. Aktuálny zoznam sprostredkovateľov Dodávateľa je k dispozícii na adrese uvedenej na konci tohto odseku. Dotknutá osoba berie na vedomie, že zoznam sprostredkovateľov Dodávateľa sa môže časom meniť a aktualizovať. Podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR môže dodávateľ preniesť osobné údaje dotknutej osoby na interné administratívne účely iným spoločnostiam v skupine Dodávateľa z dôvodu existencie oprávneného záujmu Dodávateľa na skupinovom prenose podľa odôvodnenia 48 GDPR. Zoznam členov skupiny Dodávateľa je k dispozícii na konci tohto odseku. Dotknutá osoba berie na vedomie, že zoznam členov skupiny Dodávateľa sa môže časom meniť a aktualizovať.Zoznam sprostredkovateľov osobných údajov:

- COMPRAG, s.r.o., IČO: 264 44 631
- MyQ, spol. s r.o., IČO: 615 06 133
- Ing. Martin Šolc, IČO: 872 59 451
- iBetty s.r.o., IČO: 284 75 305
- Ing. Radek Tetík, IČO: 683 99 022

14.6. Najneskôr do konca kalendárneho štvrťroka nasledujúceho po uplynutí doby spracúvania podľa odseku 14.3 sa príslušné osobné údaje, ktorých účel spracúvania sa skončil, zlikvidujú (skartáciou alebo iným spôsobom, ktorý zabezpečí, aby sa k osobným údajom nedostali neoprávnené osoby) alebo anonymizujú.

14.7. V súvislosti so spracúvaním svojich osobných údajov majú dotknuté osoby viacero práv vrátane práva požadovať od Dodávateľa prístup k svojim osobným údajom (podľa článku 15 GDPR), ich opravu alebo vymazanie (podľa článku 16 alebo článku 17 GDPR) alebo obmedzenie spracúvania (podľa článku 18 GDPR) a namietať proti spracúvaniu (podľa článku 21 GDPR), ako aj práva na prenosnosť údajov (podľa článku 20 GDPR)

.14.8. Ak sa dotknutá osoba domnieva, že sa jeho osobné údaje spracúvajú v rozpore so zákonom, má právo obrátiť sa na Dodávateľa a žiadať nápravu. Ak sa zistí, že žiadosť dotknutej osoby je oprávnená, Dodávateľ bezodkladne odstráni chybný stav. Týmto nie je dotknutá možnosť dotknutej osoby podať sťažnosť priamo Úradu na ochranu osobných údajov SR alebo sa obrátiť so žalobou na príslušný súd.

14.9. Poskytnutie osobných údajov dotknutej osoby je zmluvnou požiadavkou. Dotknutá osoba nie je zo zákona povinná poskytnúť osobné údaje, ale Dodávateľ ich potrebuje na uzavretie a plnenie Zmluvy.14.10. Podaním Objednávky dotknutá osoba potvrdzuje, že sa oboznámila s informáciami o spracúvaní osobných údajov uvedenými v tomto článku Obchodných podmienok.

15. Osobitné prípady spracúvania osobných údajov

15.1. Ak Dodávateľ spracúva osobné údaje pre Odberateľa pri plnení Zmluvy (napr. v súvislosti s poskytovaním služieb vzdialenej alebo lokálnej podpory), platí tento článok 15, ktorý je zmluvou o spracúvaní osobných údajov podľa článku 28 GDPR.

15.2. Pri spracúvaní osobných údajov je Odberateľ prevádzkovateľom údajov a Dodávateľ je sprostredkovateľov údajov. Dodávateľ môže spracúvať osobné údaje výlučne na účely plnenia svojich záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy, a to počas trvania záväzkov Dodávateľa vyplývajúcich zo Zmluvy. Ak Dodávateľ vyhotovil kópiu spracúvaných osobných údajov, Dodávateľ po ukončení záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy takúto kópiu zlikviduje.

15.3. Dodávateľ je povinný spracúvať osobné údaje len na základe pokynov Odberateľa v súlade so Zmluvou. Odberateľ je zodpovedný za pokyny, ktoré dáva Dodávateľovi v súvislosti so spracovaním osobných údajov. Dodávateľ spracúva tie osobné údaje, ktoré Odberateľ spracúva v rámci Softvéru.

15.4. Dodávateľ bude spracúvať osobné údaje v súlade s GDPR. Dodávateľ prijme technické a organizačné opatrenia, aby zabránil neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k spracúvaným osobným údajom. Dodávateľ zabezpečí najmä dôvernosť zo strany osôb zapojených do spracovania osobných údajov.

15.5. Dodávateľ je oprávnený zapojiť do spracovania okrem svojich dodávateľov aj svojich vlastných zamestnancov (tzv. ďalší sprostredkovatelia ). Dodávateľ na žiadosť Objednávateľa informuje Objednávateľa o ďalších sprostredkovateľoch, ktorých zapojil do spracúvania, ako aj o akýchkoľvek zmenách v osobách týchto ďalších sprostredkovateľov a umožní Objednávateľovi vzniesť námietky proti takýmto zmenám.

15.6. Dodávateľ je povinný na žiadosť Odberateľa poskytnúť Odberateľovi súčinnosť pri uplatňovaní práv dotknutých osôb podľa kapitoly III GDPR. Dodávateľ má nárok na náhradu nákladov, ktoré mu odôvodnene vznikli pri poskytovaní pomoci Odberateľovi podľa tohto odseku 15.6 Obchodných podmienok.

16. Obmedzenie zodpovednosti Dodávateľa, zodpovednosť Odberateľa.

16.1. Dodávateľ zodpovedá Odberateľovi len za skutočnú škodu, ktorú mu spôsobil v súvislosti s dodaním Produktu a/alebo poskytnutím Služby. Zodpovednosť Dodávateľa za ušlý zisk alebo akúkoľvek inú formu nepriamej škody je vylúčená.

16.2. Dodávateľ vopred obmedzuje svoju zodpovednosť za škodu spôsobenú Odberateľovi v súvislosti s dodaním Produktu a/alebo poskytnutím Služby na sumu rovnajúcu sa dohodnutej cene za dodanie Produktu a/alebo poskytnutie Služby. To neplatí v prípade škody spôsobenej úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti a v prípade škody spôsobenej na prirodzených právach osoby.

16.3. V prípade straty údajov zodpovedá Dodávateľ len za také škody, ktoré zodpovedajú nákladom potrebným na obnovenie údajov pri ich riadnom zálohovaní zmluvným partnerom.

16.4. Ak Odberateľ spôsobí škodu, je povinný ju nahradiť v plnej výške bez ohľadu na to, či sa na ňu vzťahuje zmluvná pokuta alebo úrok z omeškania.

17. Záverečné ustanovenia, riešenie sporov

17.1. Nebezpečenstvo škody (t. j. najmä riziko náhodnej straty, zničenia alebo poškodenia) na dodávaných Produktoch a/alebo poskytovaných Službách prechádza na Odberateľa:
17.1.1. dodaním Produktu a/alebo poskytnutím Služieb osobe vykonávajúcej prepravu (dopravcovi) v prípade, že prepravu zabezpečuje Odberateľ.; 
17.1.2. dodaním Produktu a/alebo poskytnutím Služieb Odberateľovi, ak dopravu zabezpečuje Dodávateľ;
17.1.3. inštaláciou Zariadenia alebo Softvéru, ak sú predmetom Zmluvy;
17.1.4. odmietnutím Odberateľa prevziať Produkt a/alebo Služby alebo neposkytnutím súčinnosti potrebnej na prevzatie Produktu a/alebo Služieb;podľa toho, ktorá z uvedených možností nastane skôr.

17.2. Odberateľ súhlasí s doručovaním v súvislosti s výkonom práv a povinností podľa Zmluvy na elektronickú adresu vo forme e-mailu.

17.3. Dodávateľ je oprávnený vykonať technické optimalizácie, zmeny v dizajne a vybavení Produktu a Služieb, ktoré sa stali nevyhnutnými v dôsledku požiadaviek trhu alebo právnych predpisov, za predpokladu, že príslušné zmeny sú pre Odberateľa prijateľné, najmä nemajú negatívny vplyv na použiteľnosť na zmluvne určený účel a nemajú vplyv na výslovne sľúbené vlastnosti.

17.4. Všade tam, kde to neodporuje právnym predpisom, Kupujúci súhlasí, že všetky práva a pohľadávky Predávajúceho sa premlčia v lehote 10 rokov odo dňa, kedy mohli byť Predávajúcim vykonané/uplatnené prvýkrát. 

17.5. Odberateľ nie je oprávnený postúpiť svoje pohľadávky zo Zmluvy (vrátane zabezpečovacieho postúpenia pohľadávok), založiť svoje pohľadávky zo Zmluvy alebo previesť svoje záväzky zo Zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Dodávateľa.

17.6. Odberateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akékoľvek svoje pohľadávky voči akýmkoľvek pohľadávkam Dodávateľa.

17.7. Práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy a týchto Obchodných podmienok sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

17.8. Ak by jednotlivé ustanovenia týchto Obchodných podmienok boli alebo sa stali neplatnými, neúčinnými alebo nevykonateľnými vcelku alebo sčasti, účinnosť ostatných ustanovení tým nie je dotknutá. Ustanovenie, ktoré sa stalo neplatným, neúčinným alebo nevykonateľným, sa nahradí právne účinným ustanovením, ktoré sa čo najviac približuje účelu sledovanému neúčinným ustanovením.

17.9. Dodávateľ je oprávnený meniť tieto Obchodné podmienky a zverejniť nové znenie Obchodných podmienok na webovej stránke. Každá Zmluva sa vždy riadi Obchodnými podmienkami platnými v deň odoslania Objednávky, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak.

17.10. Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňom 1.4.2022.

Soubory cookie a Vaše soukromí

Používáme esenciální soubory cookie, abychom usnadnili a zefektivnili interakce s naším webem, statistické soubory cookie, abychom lépe porozuměli tomu, jak se náš web používá, a marketingové soubory cookie, které vám přizpůsobují reklamu. Předvolby cookie můžete vybrat pomocí níže uvedeného tlačítka „Předvolby“ nebo vybrat „Souhlasím“ a pokračovat se všemi soubory cookie.

Předvolby souborů cookie

Pole je povinné

Používáme cookies, abychom se ujistili, že naše webové stránky fungují správně, nebo příležitostně poskytujeme službu na Vaši žádost (například správu Vašich preferencí cookies). Tyto cookies jsou vždy aktivní, pokud nenastavíte v prohlížeči, aby je blokoval. To může bránit některým částem webu, aby pracovali správně.

Pole je povinné

Tyto soubory cookie nám umožňují měřit a zlepšovat výkon našich webových stránek.

Pole je povinné

Tyto cookies se ukládají pouze v případě, že s tím souhlasíte. Pomocí marketingových cookies sledujeme, jak kliknete a navštívíte naše webové stránky, abychom Vám ukázali obsah na základě Vašich zájmů a taky personalizovanou reklamu. V současné době tyto cookies nepřijímáte. Pokud je chcete přijímat, zaškrtněte toto políčko.