Změnit jazyk
Změnit zemi

Jak řídit etické obchodní chování s filozofií společnosti Kyocera

Aplikujte zásady řízení společnosti Kyocera a podpořte etickou firemní kulturu ve své organizaci.
people smiling

Zjistěte, jak zásady řízení společnosti Kyocera pomáhají rozvíjet etickou firemní kulturu. 

Co je důležitější: etické obchodní postupy nebo zisky? Tato otázka je pro mnoho podniků stále rozporuplná, protože etický přístup často vyžaduje větší počáteční investice do zavedení osvědčených postupů - to pro organizaci znamená nižší zisky. Například vyplácení vyšších mezd, snižování úrovně znečištění investicemi do nových technologií nebo organizování firemních teambuildingů či komunitních iniciativ.to vše vyžaduje finanční prostředky. 

Přehlížení zásad orientovaných na lidi sice může přinést krátkodobé výhody, ale v konečném důsledku může poškodit pověst vaší značky v dlouhodobém horizontu, nemluvě o tom, že neetické rozhodnutí může mít za následek pokles produktivity a v nejhorším případě i finanční ztráty a vysoké pokuty. 

Než se však ponoříme hlouběji, začněme se základy podnikatelské etiky.  

Co jsou to etické obchodní postupy? 

Zjednodušeně řečeno, etika jsou zásady, které regulují naše chování a zajišťují, že budeme jednat správně. Podle Institutu podnikatelské etiky (Institute of Business Ethics) je podnikatelská etika "uplatňování etických hodnot v podnikatelském chování (...) relevantní jak pro chování jednotlivců, tak pro chování organizace jako celku".

Ačkoli se morálka může u jednotlivých lidí lišit, ve většině situací platí, žeje morální hranice zřejmá a odpovědnost za její respektování nebo překročení leží na vlastníkovi podniku. Je také nezbytné si uvědomit, že ačkoli etická firemní kultura pomáhá zajistit zákonnost podnikání, existuje rozdíl mezi etikou a právem. Podle Institutu podnikatelské etiky "etika přesahuje právní požadavky na podnik, a jde tedy o diskrétní rozhodnutí a chování, které se řídí hodnotami". Některá jednání mohou být zcela legální, ale vaši zaměstnanci, zákazníci i široká veřejnost je mohou vnímat jako neetická. 

Jak tedy rozlišit správné od špatného? Jak můžeme podnikat odpovědněji a udržitelněji?

Filozofie společnosti Kyocera je zde, aby vám pomohla.  

Etický kodex společnosti Kyocera 

Filozofie řízení společnosti Kyocera vštěpuje naší organizaci silný smysl pro morální odpovědnost. Dodržováním základní lidské etiky zajišťujeme, aby každé naše rozhodnutí bylo vedeno soucitem, respektem a spravedlností. Jsme živým důkazem toho, že etické vedení nebrání růstu společnosti ani nesnižuje její zisky. Náš celosvětový úspěch ukázal, že společenská odpovědnost firem je klíčem k dlouhodobé prosperitě a udržení pevných vztahů se zaměstnanci, partnery, zainteresovanými stranami i zákazníky. 

Filozofie společnosti Kyocera hraje klíčovou roli v etickém rozhodování, protože zdůrazňuje klíčové hodnoty a důležitost přístupu zaměřeného na lidi. 

Zde se dozvíte, jak filozofie řízení společnosti Kyocera přispívá k jejím etickým obchodním postupům:

Závazek k čestnému řízení: Filozofie společnosti Kyocera, která je ztělesněna ve větě "Dělej to, co je správné jako lidská bytost", klade velký důraz na společensky odpovědné řízení. Tento závazek zajišťuje, že rozhodnutí a činy společnosti jsou založeny na etických úvahách a že se k lidem a planetě chová s respektem a spravedlivě. Od upřednostňování dobrých životních podmínek zaměstnanců až po snižování vlastního dopadu na životní prostředí - "dělat to, co je správné jako lidská bytost" lze aplikovat na všechny aspekty našeho podnikání. Ve skutečnosti má celá naše filozofie kořeny v tomto jednoduchém, ale základním způsobu myšlení, který vštěpuje smysl pro morální odpovědnost celé naší organizaci. 

Transparentnost: Společnost Kyocera udržuje otevřený systém, v němž mají všichni zaměstnanci přístup k informacím o finančních výsledcích společnosti a rozhodovacích procesech. Jak je zdůrazněno v naší filozofii transparentního řízení: "Protože je celá společnost transparentní, můžeme se bez obav věnovat svým příslušným úkolům". Tato zásada řízení nám nejen pomáhá budovat důvěru u našich zaměstnanců a partnerů, ale také udržuje dobrou reputaci značky. 

Zisk se ctí: Příliš často se stává, že vedoucí představitelé firem volí snadnější cestu a snaží se rychle zbohatnout riskováním nebo pochybnými praktikami. Filozofie společnosti Kyocera "Usilovat o zisk čestně" je však důkazem toho, že podniky mohou usilovat o zisk a zároveň si zachovat pevný hodnotový systém. Jde o to nenechat se zlákat krátkodobým ziskem a dodržovat silné etické obchodní praktiky i v těžkých dobách. Jak je uvedeno v této klíčové zásadě: "Vedení společnosti Kyocera však musí vytrvale podnikat poctivě, usilovat o spravedlivý zisk a přispívat společnosti."

Týmová práce a spolupráce: Zásada rozšířené rodiny ve společnosti Kyocera vytváří silný pocit jednoty a společného cíle v rámci organizace. Princip se točí kolem toho, že se ke společnosti přistupuje jako k rozšířené rodině, přičemž se klade důraz na vzájemný respekt, důvěru a odpovědnost. Pokud se zaměstnanci cítí být spojeni se svou organizací, je pravděpodobnější, že budou jednat eticky a budou zvažovat širší důsledky svého jednání. Tímto způsobem jsme dosáhli toho, že kromě odpovědného podnikání vedeme harmonické vztahy se zákazníky, dodavateli a širší komunitou. 

Zastávat se pravdy: Uplatňováním filozofie Kyocera "Následuj pravdu a zásady" je organizace schopna prosazovat čestnost, poctivost a dodržování morálních zásad ve všech aspektech obchodní činnosti. Když čelí dilematům nebo náročným situacím, jsou zaměstnanci a vedoucí pracovníci povzbuzováni, aby se vraceli k těmto pravdám a zásadám jako k morálnímu kompasu, který zajišťuje, že rozhodnutí jsou v souladu s hodnotami a dlouhodobými cíli společnosti Kyocera. Důsledným dodržováním etických norem si společnost Kyocera vybudovala pověst důvěryhodného podnikatelského subjektu, který si získal respekt a loajalitu svých zainteresovaných stran a zákazníků. 

Osvojte si etické obchodní postupy 

Zapojení do udržitelného a odpovědného podnikání přináší nespočet výhod, od pomoci při budování důvěry zákazníků až po zlepšení chování zaměstnanců. Otázkou však stále zůstává: jak budete řídit své podnikání? Odoláte pokušení rychlého zisku, nebo zvolíte přístup, který více napomáhá dlouhodobému a udržitelnému úspěchu?  

Začleněním zásad řízení společnosti Kyocera do svého podnikání jste již dnes o krok blíže k získání pověsti etické a společensky odpovědné společnosti. Zaměření na etiku bude vyžadovat, abyste si v průběhu celého procesu připomněli některé zásadní body, jako je důležitost spravedlivého řízení, integrity, transparentnosti a pravdy. Nakonec se však etické vedení omezuje na jednu větu: dělat to, co je správné jako lidská bytost. 

people

"Etika podnikání: Dělejte to, co je správné jako lidská bytost."

Soubory cookie a Vaše soukromí

Používáme esenciální soubory cookie, abychom usnadnili a zefektivnili interakce s naším webem, statistické soubory cookie, abychom lépe porozuměli tomu, jak se náš web používá, a marketingové soubory cookie, které vám přizpůsobují reklamu. Předvolby cookie můžete vybrat pomocí níže uvedeného tlačítka „Předvolby“ nebo vybrat „Souhlasím“ a pokračovat se všemi soubory cookie.

Předvolby souborů cookie

Pole je povinné

Používáme cookies, abychom se ujistili, že naše webové stránky fungují správně, nebo příležitostně poskytujeme službu na Vaši žádost (například správu Vašich preferencí cookies). Tyto cookies jsou vždy aktivní, pokud nenastavíte v prohlížeči, aby je blokoval. To může bránit některým částem webu, aby pracovali správně.

Pole je povinné

Tyto soubory cookie nám umožňují měřit a zlepšovat výkon našich webových stránek.

Pole je povinné

Tyto cookies se ukládají pouze v případě, že s tím souhlasíte. Pomocí marketingových cookies sledujeme, jak kliknete a navštívíte naše webové stránky, abychom Vám ukázali obsah na základě Vašich zájmů a taky personalizovanou reklamu. V současné době tyto cookies nepřijímáte. Pokud je chcete přijímat, zaškrtněte toto políčko.