• Změnit jazyk
  Změnit zemi

  Ke stažení

  Získejte přístup ke všem souborům, ovladačům a manuálům, které budete potřebovat pro svoje zařízení.
  ikona USB a gesto překřížených šipek

  ECOSYS M3145idn

  • Ovladače
  • Dokumenty
  • Software

  Rozpoznali jsme váš operační systém Systémové informace půjdou sem

  Vyberte operační systém:

  Zvolte jazyk:

  V současné době neexistují žádné další dokumenty související s touto kategorií.
  V současné době neexistují žádné další dokumenty související s touto kategorií.
  V současné době neexistují žádné další dokumenty související s touto kategorií.

  Chcete-li stáhnout tento soubor, nejprve přijměte smluvní podmínky

  Právní text

  Před kliknutím na tlačítko „přijmout a pokračovat“ pro zahájení stahování softwaru („software“) nebo dokumentace („dokumentace“) byste si měli pečlivě přečíst podmínky této licenční smlouvy („smlouva“). Kliknutím na tlačítko „přijmout a pokračovat“ souhlasíte, že budete právně vázáni podmínkami této smlouvy, a souhlasíte, že se stanete držitelem licence. Pokud nesouhlasíte se všemi podmínkami této smlouvy, měli byste kliknout na tlačítko „zrušit“ a software a/nebo dokumentaci nestahovat a/nebo nepoužívat.

  Pokud přijmete podmínky této licenční smlouvy, Kyocera Document Solutions Europe BV („poskytovatel licence“) vám („držitel licence“, označuje jednotlivce nebo jeden subjekt) okamžitě poskytne omezenou nevýhradní a nepřenosnou licenci k používání softwaru a/nebo dokumentace za podmínek smlouvy.

  SOFTWARE

  1 Používání softwaru   

  1.1 Poskytovatel licence uděluje držiteli licence licenci k používání jedné kopie softwaru na jednom nebo více počítačích připojených k originální tiskárně, kopírce nebo multifunkčnímu zařízení „KYOCERA“. Používáním se rozumí jakékoli trvalé nebo dočasné používání softwaru a zahrnuje ukládání, načítání, instalaci, spouštění nebo zobrazování. Software nesmí být používán na žádném jiném hardwaru, pokud takové použití není povoleno na základě samostatné licenční smlouvy.

  2 Práva duševního vlastnictví 

  2.1 Všechna vlastnická práva a práva duševního vlastnictví k softwaru a veškerým odvozeným dílům zůstávají výlučně poskytovateli licence a/nebo jeho poskytovatelům licence. Držitel licence bere na vědomí tato vlastnická práva a nepodnikne žádné kroky, aby ohrozil, omezil nebo jakýmkoli způsobem zasahoval do práv poskytovatele licence v souvislosti se softwarem. Držitel licence dále nesmí odstraňovat nebo měnit žádné ochranné známky, loga, autorská práva nebo jiná vlastnická oznámení, legendy, symboly nebo štítky v softwaru bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele licence. Jakákoli nepovolená odchylka od této podmínky bude mít za následek automatické ukončení smlouvy. Poskytovatel licence si vyhrazuje právo podniknout právní kroky při porušení této podmínky

  3 Práva na kopírování softwaru

   3.1 Držitel licence smí software kopírovat, pouze pokud je to nezbytné pro použití softwaru. To zahrnuje instalaci a načtení softwaru do dočasné paměti (tj. RAM).

  3.2 Držitel licence může vytvořit a uložit jednu záložní kopii, pokud je to nezbytné pro zajištění pozdějšího použití. Kopie musí být takto označená. Pokud je software používán v podnikání a pokud jsou vytvářeny běžné záložní kopie všech dat, včetně softwaru, za účelem zabezpečení dat a zajištění toho, aby počítačový systém mohl být po zhroucení rychle znovu zprovozněn, smí být vytvořeno pouze tolik záložních kopií, kolik je naprosto nezbytné. Tyto kopie smí být používány pouze pro účely archivace.

  3.3 Držitel licence nesmí vytvářet žádné další kopie.

  3.4 Držitel licence nesmí dekompilovat software, kromě případů, kdy je taková činnost výslovně povolena zákonem. Držitel licence nesmí měnit žádné obchodní značky, sériová čísla ani jiné charakteristiky identifikující software ani žádné jiné právní informace.

  4 Převod softwaru 

  4.1 Při jakémkoliv převodu Softwaru na třetí stranu bude platnost licence automaticky ukončena. Nabyvatel bude považován za držitele licence ve smyslu této smlouvy.

  4.2 Software lze převádět, pouze pokud nabyvatel souhlasí s podmínkami této smlouvy. Držitel licence je povinen informovat nabyvatele o těchto podmínkách. Pokud držitel licence nemá kopii této smlouvy, může na vlastní náklady obdržet novou od poskytovatele licence.

  4.3 Po převodu je držitel licence povinen okamžitě zničit všechny kopie softwaru nebo jeho částí, včetně jakýchkoli změněných nebo upravených kopií nebo jejich částí. To platí také pro všechny záložní kopie.

  4.4 Držitel licence nesmí pronajímat ani dále rozdělovat jakákoli práva udělená touto licencí nebo převádět nebo udělovat sublicence, pokud to není ve smlouvě výslovně povoleno.

  5 Omezená záruka

  5.1 S výhradou níže uvedených omezení a vyloučení odpovědnosti poskytovatel licence zaručuje, že software bude v zásadě v souladu s veškerou dokumentací, která jej doprovází, a s jakýmkoli písemným popisem poskytnutým poskytovatelem licence.

  5.2 S výhradou ustanovení odstavce 5.1 je software poskytován „jak je“, bez jakékoli záruky, ať výslovné nebo předpokládané, včetně, ale nikoli výhradně, předpokládaných záruk vztahujících se k obchodovatelnosti, vhodnosti pro určitý účel, titulu a neporušování práv.

  5.3 Poskytovatel licence nezaručuje, že software bude bezchybný nebo že takové chyby budou opraveny, a držitel licence nese výlučnou odpovědnost za veškeré náklady a výdaje spojené s nápravou, opravou nebo škodami způsobenými takovými chybami.

  5.4 Poskytovatel licence neponese odpovědnost, pokud software nefunguje v souladu s omezenou zárukou stanovenou v článku 5.1 v důsledku jakékoli změny, úpravy nebo doplnění softwaru, které neprovedl poskytovatel licence, nebo v důsledku jakéhokoli zneužití, poškození nebo nesprávného používání softwaru, včetně použití softwaru s nekompatibilním vybavením nebo jiným nekompatibilním softwarem.

  6 Povinnost přezkoumání a oznámení

  6.1 Držitel licence je povinen zkontrolovat, zda software nemá zjevné vady. Zjevnou vadou se rozumí vada, která je zjevná průměrnému držiteli licence. Pokud poskytovatel licence není o takových vadách vyrozuměn do 14 dnů od stažení softwaru, záruka zaniká.

  6.2 O jakýchkoliv dalších vadách musí být poskytovatel informován do čtrnácti dnů od jejich objevení.

  6.3 Tato licence nemá vliv na žádné další povinnosti držitele licence, které jsou běžné v rámci podnikání.

  6.4 Pokud je tato povinnost porušena, má se za to, že držitel licence přijal software jako bezchybný.

  DOKUMENTACE

  7 Záruka

  7.1 S výjimkou případů, které jsou v tomto dokumentu výslovně stanoveny, poskytovatel licence vylučuje veškeré záruky, prohlášení, podmínky nebo jiné závazky jakéhokoli druhu, ať už výslovné nebo vyplývající, zákonné nebo jiné, a zvláště odmítá veškeré předpokládané záruky, včetně (mimo jiné) jakýchkoli záruk, prohlášení, podmínek nebo jiných závazků obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro určitý účel nebo uspokojivé kvality nebo přiměřené dovednosti a péče, v každém případě v maximální míře povolené platnými zákony. Aniž by bylo dotčeno výše uvedené, dokumentace je poskytována „jak je“, jak je dostupná a bez záruky jakéhokoliv druhu.

  7.2 Informace a názory vyjádřené v dokumentaci, včetně URL a dalších odkazů na webové stránky, se mohou bez předchozího upozornění změnit.

  7.3 Některé příklady zobrazené v dokumentaci jsou uvedeny pouze pro ilustraci a jsou fiktivní. Není zamýšleno ani by nemělo být odvozováno žádné spojení se skutečnými osobami nebo událostmi.

  8 Práva duševního vlastnictví

  8.1 Všechna vlastnická práva a práva duševního vlastnictví v dokumentaci a jakákoli odvozená díla zůstávají výhradně poskytovateli licence a/nebo jeho poskytovatelům licence. Držitel licence bere na vědomí tato vlastnická práva a nepodnikne žádné kroky, aby ohrozil, omezil nebo jakýmkoli způsobem zasahoval do práv poskytovatele licence v souvislosti s dokumentací. Držitel licence dále nesmí odstraňovat nebo měnit žádné ochranné známky, loga, autorská práva nebo jiná vlastnická oznámení, legendy,  symboly nebo štítky v dokumentaci bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele licence. Jakákoli nepovolená odchylka od této podmínky bude mít za následek automatické ukončení smlouvy. Poskytovatel licence si vyhrazuje právo podniknout právní kroky při porušení této podmínky.

  9 Práva na kopírování a používání dokumentace

  9.1 Držitel licence může tuto dokumentaci kopírovat a používat pro své interní, referenční účely. Dokumentace je poskytována držiteli licence pro vlastní použití a nikoliv pro další prodej.

  SOFTWARE A DOKUMENTACE

  10 Odpovědnost 

  10.1 Celková odpovědnost poskytovatele licence vůči držiteli licence za porušení této smlouvy nebo delikt je omezena na licenční poplatek zaplacený držitelem licence za software a/nebo dokumentaci. Strany se dohodly, že poskytovatel licence nenese žádnou odpovědnost za náhodné nebo následné škody, tj. ušlý zisk, ztrátu úspor nebo ztrátu způsobené přerušením provozu.

  10.2 Poskytovatel licence nenese vůči držiteli licence odpovědnost, na základě smlouvy, deliktu ani jinak, za jakýkoli:

  a) ušlý zisk; nebo 
  b) ztrátu dobrého jména; nebo 
  c) ztrátu podnikání; nebo 
  d) ztrátu obchodní příležitosti; nebo 
  e) ztrátu očekávaných úspor; nebo 
  f) ztrátu nebo poškození dat nebo informací; nebo 
  g) jiné zvláštní, nepřímé nebo následné škody.

  10.3 Omezení odpovědnosti stanovené v tomto článku neplatí, pokud jsou škody důsledkem záměrného úmyslného jednání nebo neúmyslné nedbalosti poskytovatele licence.

  11 Doba trvání a ukončení smlouvy 

  11.1 Tato Smlouva nabývá účinnosti v okamžiku, kdy držitel licence přijme podmínky této smlouvy kliknutím na tlačítko „přijmout a pokračovat“.

  11.2 Platnost této licence a právo držitele licence na používání softwaru a/nebo dokumentace končí automaticky, pokud držitel licence poruší některou z podmínek této smlouvy.

  11.3 Poskytovatel i držitel licence mohou ukončit tuto smlouvu prostřednictvím výpovědi s čtrnáctidenní (14) výpovědní lhůtou.

  11.4 V případě ukončení smlouvy musí držitel licence originál a veškeré kopie softwaru a/nebo dokumentace zničit a toto zničení potvrdit poskytovateli licence.

  12 Žádné další platné smlouvy, písemná forma 

  12.1 Tato smlouva upravuje smluvní vztah mezi poskytovatelem licence a držitelem licence s ohledem na smluvní závazek stanovený touto licencí. Žádné další smlouvy neexistují. Jakékoli předchozí smlouvy nebo dohody jsou po přijetí této smlouvy neplatné.

  12.2 Jakákoliv změna této smlouvy musí být provedena
  písemně.

  13 Oznámení 

  13.1 Jakékoliv oznámení pro poskytovatele licence musí být provedeno písemně a zasláno na následující adresu:

  KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS EUROPE B.V.

  Beechavenue 27

  1119 RA Schiphol-Rijk, Nizozemsko

  14 Rozhodné právo a příslušnost soudů 

  14.1 Veškeré vztahy mezi poskytovatelem licence a držitelem licence se považují za plně se řídící a vykládané v souladu s nizozemskými zákony, přičemž je vyloučeno použití Vídeňské úmluvy o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG).

   

  Všechny
  JSON[{"sortDate":{"year":2023,"month":8,"dayOfMonth":7,"hourOfDay":14,"minute":49,"second":0},"title":"IB-53 Guia de instalação (Ver. 1)","extension":"PDF","size":"8 MB","osList":[],"languagesList":["pt"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/cz/documents/installationmanual/IB_53_Guia_de_instala__o_PT_pdf.download.pdf","fileName":"IB-53 Guia de instalação-PT.pdf","folderName":"Installation Manual","dcId":"/content/download-center/cz/documents/installationmanual/IB_53_Guia_de_instala__o_PT_pdf","dcPageTitle":"IB-53 Guia de instalação"},{"sortDate":{"year":2023,"month":8,"dayOfMonth":7,"hourOfDay":14,"minute":49,"second":0},"title":"IB-53 Installatiehandleiding (Ver. 1)","extension":"PDF","size":"8 MB","osList":[],"languagesList":["nl"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/cz/documents/installationmanual/IB_53_Installatiehandleiding_NL_pdf.download.pdf","fileName":"IB-53 Installatiehandleiding-NL.pdf","folderName":"Installation Manual","dcId":"/content/download-center/cz/documents/installationmanual/IB_53_Installatiehandleiding_NL_pdf","dcPageTitle":"IB-53 Installatiehandleiding"},{"sortDate":{"year":2023,"month":8,"dayOfMonth":7,"hourOfDay":14,"minute":49,"second":0},"title":"IB-53 Installationsanleitung (Ver. 1)","extension":"PDF","size":"8 MB","osList":[],"languagesList":["de"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/cz/documents/installationmanual/IB_53_Installationsanleitung_DE_pdf.download.pdf","fileName":"IB-53 Installationsanleitung-DE.pdf","folderName":"Installation Manual","dcId":"/content/download-center/cz/documents/installationmanual/IB_53_Installationsanleitung_DE_pdf","dcPageTitle":"IB-53 Installationsanleitung"},{"sortDate":{"year":2023,"month":8,"dayOfMonth":7,"hourOfDay":14,"minute":49,"second":0},"title":"IB-53 Installation guide (Ver. 1)","extension":"PDF","size":"8 MB","osList":[],"languagesList":["en"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/cz/documents/installationmanual/IB_53_Installation_guide_EN_pdf.download.pdf","fileName":"IB-53 Installation guide-EN.pdf","folderName":"Installation Manual","dcId":"/content/download-center/cz/documents/installationmanual/IB_53_Installation_guide_EN_pdf","dcPageTitle":"IB-53 Installation guide"},{"sortDate":{"year":2023,"month":8,"dayOfMonth":7,"hourOfDay":14,"minute":49,"second":0},"title":"IB-53 Guide d’installation (Ver. 1)","extension":"PDF","size":"8 MB","osList":[],"languagesList":["fr"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/cz/documents/installationmanual/IB_53_Guide_d_installation_FR_pdf.download.pdf","fileName":"IB-53 Guide d’installation-FR.pdf","folderName":"Installation Manual","dcId":"/content/download-center/cz/documents/installationmanual/IB_53_Guide_d_installation_FR_pdf","dcPageTitle":"IB-53 Guide d’installation"},{"sortDate":{"year":2023,"month":8,"dayOfMonth":7,"hourOfDay":14,"minute":49,"second":0},"title":"IB-53 Guía de instalación (Ver. 1)","extension":"PDF","size":"8 MB","osList":[],"languagesList":["es"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/cz/documents/installationmanual/IB_53_Gu_a_de_instalaci_n_ES_pdf.download.pdf","fileName":"IB-53 Guía de instalación-ES.pdf","folderName":"Installation Manual","dcId":"/content/download-center/cz/documents/installationmanual/IB_53_Gu_a_de_instalaci_n_ES_pdf","dcPageTitle":"IB-53 Guía de instalación"},{"sortDate":{"year":2023,"month":8,"dayOfMonth":7,"hourOfDay":14,"minute":49,"second":0},"title":"IB-53 Guida all\u0027installazione (Ver. 1)","extension":"PDF","size":"8 MB","osList":[],"languagesList":["it"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/cz/documents/installationmanual/IB_53_Guida_all_installazione_IT_pdf.download.pdf","fileName":"IB-53 Guida all\u0027installazione-IT.pdf","folderName":"Installation Manual","dcId":"/content/download-center/cz/documents/installationmanual/IB_53_Guida_all_installazione_IT_pdf","dcPageTitle":"IB-53 Guida all\u0027installazione"},{"sortDate":{"year":2023,"month":7,"dayOfMonth":14,"hourOfDay":14,"minute":31,"second":0},"title":"TuV_GS_Certificate_ECOSYS-M3145idn-M3645idn-M3645dn-M3145dn (Aug. 23)","extension":"PDF","size":"2 MB","osList":[],"languagesList":["en","de"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/cz/documents/certificate/TuV_GS_Certificates_ECOSYS_M3645idn_Series_pdf.download.pdf","fileName":"TuV-GS Certificates_ECOSYS_M3645idn_Series.pdf","folderName":"Certificate","dcId":"/content/download-center/cz/documents/certificate/TuV_GS_Certificates_ECOSYS_M3645idn_Series_pdf","dcPageTitle":"TuV_GS_Certificate_ECOSYS-M3145idn-M3645idn-M3645dn-M3145dn"},{"sortDate":{"year":2023,"month":6,"dayOfMonth":10,"hourOfDay":9,"minute":23,"second":0},"title":"UKCA_declaration-ECOSYS_M3645idn_M3145idn_M3645dn_M3145dn (June 2023)","extension":"PDF","size":"84 KB","osList":[],"languagesList":["en"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/cz/documents/certificate/Polaris_E_L_UKCA_declaration_pdf.download.pdf","fileName":"Polaris-E_L_UKCA_declaration.pdf","folderName":"Certificate","dcId":"/content/download-center/cz/documents/certificate/Polaris_E_L_UKCA_declaration_pdf","dcPageTitle":"UKCA_declaration-ECOSYS_M3645idn_M3145idn_M3645dn_M3145dn"},{"description":"\u003ca href\u003d\" https://www.kyoceradocumentsolutions.eu/content/download-center/eu/documents/usermanual/Firmware_Upgrade_Tool_user_manual_pdf.download.pdf\r\n\" rel\u003d\"noopener noreferrer\"\u003eLink to the User Manual\u003c/a\u003e\u003cbr\u003e\r\nThis tool can be used for updating the firmware of the product. Keeping the firmware to the latest improves security and stabilizes operation. For more information about the tool, refer to the user manual.\r\n","sortDate":{"year":2023,"month":5,"dayOfMonth":21,"hourOfDay":15,"minute":55,"second":0},"title":"Firmware Upgrade Tool (1.0.13.30)","extension":"ZIP","size":"5 MB","osList":[],"languagesList":[],"category":"application","dcLink":"/content/download-center/cz/applications/all/FirmwareUpgradeTool_zip.download.zip","fileName":"FirmwareUpgradeTool.zip","folderName":"All","dcId":"/content/download-center/cz/applications/all/FirmwareUpgradeTool_zip","dcPageTitle":"Firmware Upgrade Tool"},{"sortDate":{"year":2022,"month":10,"dayOfMonth":14,"hourOfDay":8,"minute":23,"second":19},"title":"FirmwareUpgradePackage ECOSYS M3145idn (latest)","extension":"ZIP","size":"199 MB","osList":[],"languagesList":[],"category":"application","dcLink":"/content/download-center/cz/applications/all/FirmwareUpgradePackage_ECOSYS_M3145idn_zip.download.zip","fileName":"FirmwareUpgradePackage_ECOSYS M3145idn.zip","folderName":"All","dcId":"/content/download-center/cz/applications/all/FirmwareUpgradePackage_ECOSYS_M3145idn_zip","dcPageTitle":"FirmwareUpgradePackage ECOSYS M3145idn"},{"sortDate":{"year":2022,"month":10,"dayOfMonth":2,"hourOfDay":11,"minute":49,"second":0},"title":"Firmware Upgrade Tool user manual (Ver. 1)","extension":"PDF","size":"786 KB","osList":[],"languagesList":["en"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/cz/documents/usermanual/Firmware_Upgrade_Tool_user_manual_pdf.download.pdf","fileName":"Firmware_Upgrade_Tool_user_manual.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/cz/documents/usermanual/Firmware_Upgrade_Tool_user_manual_pdf","dcPageTitle":"Firmware Upgrade Tool user manual"},{"description":"[Recommended] Printer drivers with advanced features","sortDate":{"year":2022,"month":8,"dayOfMonth":2,"hourOfDay":11,"minute":35,"second":0},"title":"KX Universal Printer Driver (v.8.4.1716)","extension":"ZIP","size":"161 MB","osList":["win10","win8","win7","winserver2019","winserver2016","winserver2012","win11","windowsserver2022"],"languagesList":[],"category":"driver","dcLink":"/content/download-center/cz/drivers/all/KX_Universal_Printer_Driver_zip.download.zip","fileName":"KX_Universal_Printer_Driver.zip","folderName":"All","dcId":"/content/download-center/cz/drivers/all/KX_Universal_Printer_Driver_zip","dcPageTitle":"KX Universal Printer Driver"},{"description":"Scan from TWAIN-supported applications","sortDate":{"year":2022,"month":7,"dayOfMonth":30,"hourOfDay":11,"minute":0,"second":0},"title":"TWAIN Driver (3.0)","extension":"ZIP","size":"52 MB","osList":["win10","win8","winserver2016","winserver2012","win11"],"languagesList":[],"category":"driver","dcLink":"/content/download-center/cz/drivers/all/TWAIN_Driver_zip.download.zip","fileName":"TWAIN_Driver.zip","folderName":"All","dcId":"/content/download-center/cz/drivers/all/TWAIN_Driver_zip","dcPageTitle":"TWAIN Driver"},{"description":"EN17050-1","sortDate":{"year":2022,"month":7,"dayOfMonth":15,"hourOfDay":14,"minute":55,"second":0},"title":"Declaration of Conformity_ECOSYSM3645idn_dn_M3145idn_dn (June 2023)","extension":"PDF","size":"78 KB","osList":[],"languagesList":["en"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/cz/documents/certificate/CE_declaration_ECOSYS_M3645idn_Series_pdf.download.pdf","fileName":"CE_declaration_ECOSYS_M3645idn_Series.pdf","folderName":"Certificate","dcId":"/content/download-center/cz/documents/certificate/CE_declaration_ECOSYS_M3645idn_Series_pdf","dcPageTitle":"Declaration of Conformity_ECOSYSM3645idn_dn_M3145idn_dn"},{"description":"[Recommended] Linux printer driver packages","sortDate":{"year":2022,"month":2,"dayOfMonth":11,"hourOfDay":9,"minute":48,"second":50},"title":"Linux Universal Driver (Phase9.3_20230720)","extension":"ZIP","size":"252 MB","osList":["linux"],"languagesList":[],"category":"driver","dcLink":"/content/download-center/cz/drivers/all/Linux_Universal_Driver_zip.download.zip","fileName":"Linux_Universal_Driver.zip","folderName":"All","dcId":"/content/download-center/cz/drivers/all/Linux_Universal_Driver_zip","dcPageTitle":"Linux Universal Driver"},{"sortDate":{"year":2021,"month":11,"dayOfMonth":14,"hourOfDay":14,"minute":22,"second":0},"title":"EC Declaration RoHS TK-3060 (Oct. 21)","extension":"PDF","size":"231 KB","osList":[],"languagesList":["en"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/cz/documents/certificate/1T02V30NL0_Polaris_E__pdf.download.pdf","fileName":"1T02V30NL0(Polaris-E).pdf","folderName":"Certificate","dcId":"/content/download-center/cz/documents/certificate/1T02V30NL0_Polaris_E__pdf","dcPageTitle":"EC Declaration RoHS TK-3060"},{"sortDate":{"year":2021,"month":11,"dayOfMonth":14,"hourOfDay":11,"minute":14,"second":0},"title":"EC Declaration RoHS TK-3160 (Oct. 21)","extension":"PDF","size":"232 KB","osList":[],"languagesList":["en"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/cz/documents/certificate/1T02T90NL0_6th_Plus__pdf.download.pdf","fileName":"1T02T90NL0(6th Plus).pdf","folderName":"Certificate","dcId":"/content/download-center/cz/documents/certificate/1T02T90NL0_6th_Plus__pdf","dcPageTitle":"EC Declaration RoHS TK-3160"},{"sortDate":{"year":2021,"month":11,"dayOfMonth":6,"hourOfDay":15,"minute":39,"second":0},"title":"EC.Declaration.RoHS_All..options (129) (Oct. 21)","extension":"ZIP","size":"27 MB","osList":[],"languagesList":["en"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/cz/documents/certificate/EC_Declaration_RoHS_All__129__options_zip.download.zip","fileName":"EC.Declaration.RoHS_All.(129).options.zip","folderName":"Certificate","dcId":"/content/download-center/cz/documents/certificate/EC_Declaration_RoHS_All__129__options_zip","dcPageTitle":"EC.Declaration.RoHS_All..options (129)"},{"sortDate":{"year":2021,"month":10,"dayOfMonth":22,"hourOfDay":9,"minute":55,"second":42},"title":"Environment Data Sheet ECOSYS M3145idn (ECOSYS M3145idn_EDS_BlueAngel.pdf)","extension":"PDF","size":"68 KB","osList":[],"languagesList":["en"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/cz/documents/environmentdatasheet/ECOSYS_M3145idn_EDS_BlueAngel_pdf.download.pdf","fileName":"ECOSYS M3145idn_EDS_BlueAngel.pdf","folderName":"Environmental Datasheet","dcId":"/content/download-center/cz/documents/environmentdatasheet/ECOSYS_M3145idn_EDS_BlueAngel_pdf","dcPageTitle":"Environment Data Sheet ECOSYS M3145idn"},{"description":"Printer driver for Mac OS","sortDate":{"year":2021,"month":4,"dayOfMonth":7,"hourOfDay":12,"minute":14,"second":38},"title":"Mac Universal Driver (5.5_2023.07.19)","extension":"ZIP","size":"35 MB","osList":["mac"],"languagesList":[],"category":"driver","dcLink":"/content/download-center/cz/drivers/all/Mac_Universal_Driver_zip.download.zip","fileName":"Mac_Universal_Driver.zip","folderName":"All","dcId":"/content/download-center/cz/drivers/all/Mac_Universal_Driver_zip","dcPageTitle":"Mac Universal Driver"},{"sortDate":{"year":2020,"month":10,"dayOfMonth":10,"hourOfDay":9,"minute":12,"second":6},"title":"DS_ECOSYS_M3145idn_M3645idn_CZ.pdf (DS_ECOSYS_M3145idn_M3645idn_CZ.pdf)","extension":"PDF","size":"1022 KB","osList":[],"languagesList":["cs"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/cz/documents/datasheet/DS_ECOSYS_M3145idn_M3645idn_CZ_pdf.download.pdf","fileName":"DS_ECOSYS_M3145idn_M3645idn_CZ.pdf","folderName":"Datasheet","dcId":"/content/download-center/cz/documents/datasheet/DS_ECOSYS_M3145idn_M3645idn_CZ_pdf","dcPageTitle":"DS_ECOSYS_M3145idn_M3645idn_CZ.pdf"},{"sortDate":{"year":2020,"month":8,"dayOfMonth":7,"hourOfDay":7,"minute":36,"second":53},"title":"DS_ECOSYS_M3145dn_CZ.pdf (DS_ECOSYS_M3145dn_CZ.pdf)","extension":"PDF","size":"2 MB","osList":[],"languagesList":["cs"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/cz/documents/datasheet/DS_ECOSYS_M3145dn_CZ_pdf.download.pdf","fileName":"DS_ECOSYS_M3145dn_CZ.pdf","folderName":"Datasheet","dcId":"/content/download-center/cz/documents/datasheet/DS_ECOSYS_M3145dn_CZ_pdf","dcPageTitle":"DS_ECOSYS_M3145dn_CZ.pdf"},{"description":"Microsoft architecture v4 driver","sortDate":{"year":2020,"month":7,"dayOfMonth":31,"hourOfDay":9,"minute":52,"second":3},"title":"KX v4 Printer Driver (v.6.1.1603)","extension":"ZIP","size":"154 MB","osList":["win10","winserver2019","winserver2016"],"languagesList":[],"category":"driver","dcLink":"/content/download-center/cz/drivers/all/Kxv4Driver_signed_zip.download.zip","fileName":"Kxv4Driver_signed.zip","folderName":"All","dcId":"/content/download-center/cz/drivers/all/Kxv4Driver_signed_zip","dcPageTitle":"KX v4 Printer Driver"},{"description":"Scanner driver for Linux OS","sortDate":{"year":2020,"month":7,"dayOfMonth":19,"hourOfDay":13,"minute":27,"second":0},"title":"SANE Driver (2.0.0326)","extension":"ZIP","size":"15 MB","osList":["linux"],"languagesList":[],"category":"driver","dcLink":"/content/download-center/cz/drivers/all/SANE_Driver_zip.download.zip","fileName":"SANE_Driver.zip","folderName":"All","dcId":"/content/download-center/cz/drivers/all/SANE_Driver_zip","dcPageTitle":"SANE Driver"},{"description":"Scanner driver for Linux OS","sortDate":{"year":2020,"month":7,"dayOfMonth":19,"hourOfDay":13,"minute":26,"second":0},"title":"SANE driver (2.0.0326)","extension":"ZIP","size":"15 MB","osList":["linux"],"languagesList":[],"category":"driver","dcLink":"/content/download-center/cz/drivers/all/KyoceraSANE_v2_0_0326_zip.download.zip","fileName":"KyoceraSANE_v2.0.0326.zip","folderName":"All","dcId":"/content/download-center/cz/drivers/all/KyoceraSANE_v2_0_0326_zip","dcPageTitle":"SANE driver"},{"sortDate":{"year":2020,"month":7,"dayOfMonth":14,"hourOfDay":13,"minute":22,"second":55},"title":"EC Declaration RoHS ECOSYSM3145idn (Oct. 21)","extension":"PDF","size":"233 KB","osList":[],"languagesList":["en"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/cz/documents/certificate/RoHS_ECOSYSM3145idn_pdf.download.pdf","fileName":"RoHS_ECOSYSM3145idn.pdf","folderName":"Certificate","dcId":"/content/download-center/cz/documents/certificate/RoHS_ECOSYSM3145idn_pdf","dcPageTitle":"EC Declaration RoHS ECOSYSM3145idn"},{"sortDate":{"year":2020,"month":4,"dayOfMonth":30,"hourOfDay":19,"minute":16,"second":27},"title":"OSX printer driver (OSX_8.7105_M3145_3645dn~idn_3655_3660idn.zip)","extension":"ZIP","size":"9 MB","osList":["mac"],"languagesList":["de","no","fi","ru","pt","bg","lt","hr","fr","hu","sk","sl","ca","sr","sv","el","en","it","es","cs","pl","da","ro","nl","tr"],"category":"driver","dcLink":"/content/download-center/cz/drivers/all/OSX_8_7105_M3145_3645dn_idn_3655_3660idn_zip.download.zip","fileName":"OSX_8.7105_M3145_3645dn~idn_3655_3660idn.zip","folderName":"All","dcId":"/content/download-center/cz/drivers/all/OSX_8_7105_M3145_3645dn_idn_3655_3660idn_zip","dcPageTitle":"OSX printer driver"},{"sortDate":{"year":2020,"month":4,"dayOfMonth":30,"hourOfDay":19,"minute":16,"second":25},"title":"KX XPS printer driver (KXPSDrv_2.21123_M3145_36xxidn.zip)","extension":"ZIP","size":"26 MB","osList":["winserver2016","win10","winserver200864r2","win8","win7","winserver2012"],"languagesList":["de","no","fi","ru","pt","bg","lt","hr","fr","hu","sk","sl","ca","sr","sv","el","en","it","es","cs","pl","da","ro","nl","tr"],"category":"driver","dcLink":"/content/download-center/cz/drivers/all/KXPSDrv_2_21123_M3145_36xxidn_zip.download.zip","fileName":"KXPSDrv_2.21123_M3145_36xxidn.zip","folderName":"All","dcId":"/content/download-center/cz/drivers/all/KXPSDrv_2_21123_M3145_36xxidn_zip","dcPageTitle":"KX XPS printer driver"},{"sortDate":{"year":2020,"month":4,"dayOfMonth":30,"hourOfDay":19,"minute":16,"second":24},"title":"TWAIN / WIA scanner driver (Scanner_2.x.x_M3145_36xxidn.zip)","extension":"ZIP","size":"22 MB","osList":["winserver2016","win764","win10","winserver200864r2","win8","winserver2012"],"languagesList":["de","no","fi","ru","pt","bg","lt","hr","fr","hu","sk","sl","ca","sr","sv","el","en","it","es","cs","pl","da","ro","nl","tr"],"category":"driver","dcLink":"/content/download-center/cz/drivers/all/Scanner_2_x_x_M3145_36xxidn_zip.download.zip","fileName":"Scanner_2.x.x_M3145_36xxidn.zip","folderName":"All","dcId":"/content/download-center/cz/drivers/all/Scanner_2_x_x_M3145_36xxidn_zip","dcPageTitle":"TWAIN / WIA scanner driver"},{"sortDate":{"year":2020,"month":4,"dayOfMonth":30,"hourOfDay":19,"minute":16,"second":23},"title":"FAX driver (WiFiSetup_M3145_36xxidn.zip)","extension":"ZIP","size":"3 MB","osList":["winserver2016","win10","winserver200864r2","win8","win7","winserver2012"],"languagesList":["de","no","fi","ru","pt","bg","lt","hr","fr","hu","sk","sl","ca","sr","sv","el","en","it","es","cs","pl","da","ro","nl","tr"],"category":"driver","dcLink":"/content/download-center/cz/drivers/all/WiFiSetup_M3145_36xxidn_zip.download.zip","fileName":"WiFiSetup_M3145_36xxidn.zip","folderName":"All","dcId":"/content/download-center/cz/drivers/all/WiFiSetup_M3145_36xxidn_zip","dcPageTitle":"FAX driver"},{"sortDate":{"year":2020,"month":4,"dayOfMonth":30,"hourOfDay":19,"minute":16,"second":19},"title":"Classic driver PLC 5e / KPDL (ClassicDrv_M3145_36xxidn.zip)","extension":"ZIP","size":"752 KB","osList":["winserver2016","win10","winserver2008","winserver200864r2","win8","win7","winserver2012"],"languagesList":["de","no","fi","ru","pt","bg","lt","hr","fr","hu","sk","sl","ca","sr","sv","el","en","it","es","cs","pl","da","ro","nl","tr"],"category":"driver","dcLink":"/content/download-center/cz/drivers/all/ClassicDrv_M3145_36xxidn_zip.download.zip","fileName":"ClassicDrv_M3145_36xxidn.zip","folderName":"All","dcId":"/content/download-center/cz/drivers/all/ClassicDrv_M3145_36xxidn_zip","dcPageTitle":"Classic driver PLC 5e / KPDL"},{"sortDate":{"year":2020,"month":4,"dayOfMonth":30,"hourOfDay":19,"minute":16,"second":18},"title":"FAX driver (FAX_6.3.3426_M3145_36xxidn.zip)","extension":"ZIP","size":"42 MB","osList":["winserver2016","win10","winserver2008","winserver200864r2","win8","win7","winserver2012"],"languagesList":["de","no","fi","ru","pt","bg","lt","hr","fr","hu","sk","sl","ca","sr","sv","el","en","it","es","cs","pl","da","ro","nl","tr"],"category":"driver","dcLink":"/content/download-center/cz/drivers/all/FAX_6_3_3426_M3145_36xxidn_zip.download.zip","fileName":"FAX_6.3.3426_M3145_36xxidn.zip","folderName":"All","dcId":"/content/download-center/cz/drivers/all/FAX_6_3_3426_M3145_36xxidn_zip","dcPageTitle":"FAX driver"},{"sortDate":{"year":2020,"month":4,"dayOfMonth":30,"hourOfDay":19,"minute":16,"second":18},"title":"KX printer driver (KXDriver_7.2.1123_M3145_36xxidn.zip)","extension":"ZIP","size":"38 MB","osList":["winserver2016","win10","winserver2008","winserver200864r2","win8","win7","winserver2012"],"languagesList":["de","no","fi","ru","pt","bg","lt","hr","fr","hu","sk","sl","ca","sr","sv","el","en","it","es","cs","pl","da","ro","nl","tr"],"category":"driver","dcLink":"/content/download-center/cz/drivers/all/KXDriver_7_2_1123_M3145_36xxidn_zip.download.zip","fileName":"KXDriver_7.2.1123_M3145_36xxidn.zip","folderName":"All","dcId":"/content/download-center/cz/drivers/all/KXDriver_7_2_1123_M3145_36xxidn_zip","dcPageTitle":"KX printer driver"},{"sortDate":{"year":2020,"month":4,"dayOfMonth":30,"hourOfDay":18,"minute":25,"second":41},"title":"ÇALIŞTIRMA KILAVUZU\n (ECOSYSM3660idn_TR.pdf)","extension":"PDF","size":"11 MB","osList":[],"languagesList":["tr"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/cz/documents/usermanual/ECOSYSM3660idn_TR_pdf.download.pdf","fileName":"ECOSYSM3660idn_TR.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/cz/documents/usermanual/ECOSYSM3660idn_TR_pdf","dcPageTitle":"ÇALIŞTIRMA KILAVUZU\n"},{"sortDate":{"year":2020,"month":4,"dayOfMonth":30,"hourOfDay":18,"minute":25,"second":41},"title":"PODRĘCZNIK OBSŁUGI\n (ECOSYSM3660idn_PL.pdf)","extension":"PDF","size":"11 MB","osList":[],"languagesList":["pl"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/cz/documents/usermanual/ECOSYSM3660idn_PL_pdf.download.pdf","fileName":"ECOSYSM3660idn_PL.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/cz/documents/usermanual/ECOSYSM3660idn_PL_pdf","dcPageTitle":"PODRĘCZNIK OBSŁUGI\n"},{"sortDate":{"year":2020,"month":4,"dayOfMonth":30,"hourOfDay":18,"minute":25,"second":40},"title":"GUIA DE USO\n (ECOSYSM3660idn_PT.pdf)","extension":"PDF","size":"10 MB","osList":[],"languagesList":["pt"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/cz/documents/usermanual/ECOSYSM3660idn_PT_pdf.download.pdf","fileName":"ECOSYSM3660idn_PT.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/cz/documents/usermanual/ECOSYSM3660idn_PT_pdf","dcPageTitle":"GUIA DE USO\n"},{"sortDate":{"year":2020,"month":4,"dayOfMonth":30,"hourOfDay":18,"minute":25,"second":40},"title":"РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ\n (ECOSYSM3660idn_RU.pdf)","extension":"PDF","size":"18 MB","osList":[],"languagesList":["ru"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/cz/documents/usermanual/ECOSYSM3660idn_RU_pdf.download.pdf","fileName":"ECOSYSM3660idn_RU.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/cz/documents/usermanual/ECOSYSM3660idn_RU_pdf","dcPageTitle":"РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ\n"},{"sortDate":{"year":2020,"month":4,"dayOfMonth":30,"hourOfDay":18,"minute":25,"second":39},"title":"GHID DE OPERARE\n (ECOSYSM3660idn_RO.pdf)","extension":"PDF","size":"11 MB","osList":[],"languagesList":["ro"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/cz/documents/usermanual/ECOSYSM3660idn_RO_pdf.download.pdf","fileName":"ECOSYSM3660idn_RO.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/cz/documents/usermanual/ECOSYSM3660idn_RO_pdf","dcPageTitle":"GHID DE OPERARE\n"},{"sortDate":{"year":2020,"month":4,"dayOfMonth":30,"hourOfDay":18,"minute":25,"second":39},"title":"BRUKSANVISNING\n (ECOSYSM3660idn_SV.pdf)","extension":"PDF","size":"10 MB","osList":[],"languagesList":["sv"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/cz/documents/usermanual/ECOSYSM3660idn_SV_pdf.download.pdf","fileName":"ECOSYSM3660idn_SV.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/cz/documents/usermanual/ECOSYSM3660idn_SV_pdf","dcPageTitle":"BRUKSANVISNING\n"},{"sortDate":{"year":2020,"month":4,"dayOfMonth":30,"hourOfDay":18,"minute":25,"second":38},"title":" מדריך הפעלה\n (ECOSYSM3660idn_HE.pdf)","extension":"PDF","size":"11 MB","osList":[],"languagesList":["he"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/cz/documents/usermanual/ECOSYSM3660idn_HE_pdf.download.pdf","fileName":"ECOSYSM3660idn_HE.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/cz/documents/usermanual/ECOSYSM3660idn_HE_pdf","dcPageTitle":" מדריך הפעלה\n"},{"sortDate":{"year":2020,"month":4,"dayOfMonth":30,"hourOfDay":18,"minute":25,"second":38},"title":"HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ\n (ECOSYSM3660idn_HU.pdf)","extension":"PDF","size":"11 MB","osList":[],"languagesList":["hu"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/cz/documents/usermanual/ECOSYSM3660idn_HU_pdf.download.pdf","fileName":"ECOSYSM3660idn_HU.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/cz/documents/usermanual/ECOSYSM3660idn_HU_pdf","dcPageTitle":"HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ\n"},{"sortDate":{"year":2020,"month":4,"dayOfMonth":30,"hourOfDay":18,"minute":25,"second":37},"title":"GEBRUIKERSHANDLEIDING\n (ECOSYSM3660idn_NL.pdf)","extension":"PDF","size":"10 MB","osList":[],"languagesList":["nl"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/cz/documents/usermanual/ECOSYSM3660idn_NL_pdf.download.pdf","fileName":"ECOSYSM3660idn_NL.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/cz/documents/usermanual/ECOSYSM3660idn_NL_pdf","dcPageTitle":"GEBRUIKERSHANDLEIDING\n"},{"sortDate":{"year":2020,"month":4,"dayOfMonth":30,"hourOfDay":18,"minute":25,"second":37},"title":"GUIDA ALLE FUNZIONI\n (ECOSYSM3660idn_IT.pdf)","extension":"PDF","size":"17 MB","osList":[],"languagesList":["it"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/cz/documents/usermanual/ECOSYSM3660idn_IT_pdf.download.pdf","fileName":"ECOSYSM3660idn_IT.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/cz/documents/usermanual/ECOSYSM3660idn_IT_pdf","dcPageTitle":"GUIDA ALLE FUNZIONI\n"},{"sortDate":{"year":2020,"month":4,"dayOfMonth":30,"hourOfDay":18,"minute":25,"second":36},"title":"OPERATØRHÅNDBOK\n (ECOSYSM3660idn_NO.pdf)","extension":"PDF","size":"10 MB","osList":[],"languagesList":["no"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/cz/documents/usermanual/ECOSYSM3660idn_NO_pdf.download.pdf","fileName":"ECOSYSM3660idn_NO.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/cz/documents/usermanual/ECOSYSM3660idn_NO_pdf","dcPageTitle":"OPERATØRHÅNDBOK\n"},{"sortDate":{"year":2020,"month":4,"dayOfMonth":30,"hourOfDay":18,"minute":25,"second":35},"title":"ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ\n\n (ECOSYSM3660idn_EL.pdf)","extension":"PDF","size":"11 MB","osList":[],"languagesList":["el"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/cz/documents/usermanual/ECOSYSM3660idn_EL_pdf.download.pdf","fileName":"ECOSYSM3660idn_EL.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/cz/documents/usermanual/ECOSYSM3660idn_EL_pdf","dcPageTitle":"ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ\n\n"},{"sortDate":{"year":2020,"month":4,"dayOfMonth":30,"hourOfDay":18,"minute":25,"second":35},"title":"Operation Guide (ECOSYSM3660idn_EN.pdf)","extension":"PDF","size":"16 MB","osList":[],"languagesList":["en"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/cz/documents/usermanual/ECOSYSM3660idn_EN_pdf.download.pdf","fileName":"ECOSYSM3660idn_EN.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/cz/documents/usermanual/ECOSYSM3660idn_EN_pdf","dcPageTitle":"Operation Guide"},{"sortDate":{"year":2020,"month":4,"dayOfMonth":30,"hourOfDay":18,"minute":25,"second":34},"title":"GUÍA DE USO\n (ECOSYSM3660idn_ES.pdf)","extension":"PDF","size":"17 MB","osList":[],"languagesList":["es"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/cz/documents/usermanual/ECOSYSM3660idn_ES_pdf.download.pdf","fileName":"ECOSYSM3660idn_ES.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/cz/documents/usermanual/ECOSYSM3660idn_ES_pdf","dcPageTitle":"GUÍA DE USO\n"},{"sortDate":{"year":2020,"month":4,"dayOfMonth":30,"hourOfDay":18,"minute":25,"second":33},"title":"MANUEL D’UTILISATION\n (ECOSYSM3660idn_FR.pdf)","extension":"PDF","size":"17 MB","osList":[],"languagesList":["fr"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/cz/documents/usermanual/ECOSYSM3660idn_FR_pdf.download.pdf","fileName":"ECOSYSM3660idn_FR.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/cz/documents/usermanual/ECOSYSM3660idn_FR_pdf","dcPageTitle":"MANUEL D’UTILISATION\n"},{"sortDate":{"year":2020,"month":4,"dayOfMonth":30,"hourOfDay":18,"minute":25,"second":32},"title":" دليل التشغيل (ECOSYSM3660idn_AR.pdf)","extension":"PDF","size":"10 MB","osList":[],"languagesList":["ar"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/cz/documents/usermanual/ECOSYSM3660idn_AR_pdf.download.pdf","fileName":"ECOSYSM3660idn_AR.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/cz/documents/usermanual/ECOSYSM3660idn_AR_pdf","dcPageTitle":" دليل التشغيل"},{"sortDate":{"year":2020,"month":4,"dayOfMonth":30,"hourOfDay":18,"minute":25,"second":32},"title":"MANUAL D’INSTRUCCIONS\n (ECOSYSM3660idn_CA.pdf)","extension":"PDF","size":"10 MB","osList":[],"languagesList":["ca"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/cz/documents/usermanual/ECOSYSM3660idn_CA_pdf.download.pdf","fileName":"ECOSYSM3660idn_CA.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/cz/documents/usermanual/ECOSYSM3660idn_CA_pdf","dcPageTitle":"MANUAL D’INSTRUCCIONS\n"},{"sortDate":{"year":2020,"month":4,"dayOfMonth":30,"hourOfDay":18,"minute":25,"second":31},"title":"BETJENINGSVEJLEDNING\n (ECOSYSM3660idn_DA.pdf)","extension":"PDF","size":"10 MB","osList":[],"languagesList":["da"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/cz/documents/usermanual/ECOSYSM3660idn_DA_pdf.download.pdf","fileName":"ECOSYSM3660idn_DA.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/cz/documents/usermanual/ECOSYSM3660idn_DA_pdf","dcPageTitle":"BETJENINGSVEJLEDNING\n"},{"sortDate":{"year":2020,"month":4,"dayOfMonth":30,"hourOfDay":18,"minute":25,"second":30},"title":"Bedienungsanleitung (ECOSYSM3660idn_DE.pdf)","extension":"PDF","size":"19 MB","osList":[],"languagesList":["de"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/cz/documents/usermanual/ECOSYSM3660idn_DE_pdf.download.pdf","fileName":"ECOSYSM3660idn_DE.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/cz/documents/usermanual/ECOSYSM3660idn_DE_pdf","dcPageTitle":"Bedienungsanleitung"},{"sortDate":{"year":2020,"month":4,"dayOfMonth":30,"hourOfDay":18,"minute":25,"second":10},"title":"Quick Installation Guide (QG_ECOSYS_M3660idn.pdf)","extension":"PDF","size":"4 MB","osList":[],"languagesList":["de","no","fi","ru","sv","pt","el","en","it","fr","hu","es","cs","ar","pl","da","ro","ca","nl","tr"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/cz/documents/usermanual/QG_ECOSYS_M3660idn_pdf.download.pdf","fileName":"QG_ECOSYS_M3660idn.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/cz/documents/usermanual/QG_ECOSYS_M3660idn_pdf","dcPageTitle":"Quick Installation Guide"},{"sortDate":{"year":2020,"month":4,"dayOfMonth":30,"hourOfDay":17,"minute":38,"second":32},"title":"Safety Data Sheet - TK-3060 (TK3060-KDE-01-EN.pdf)","extension":"PDF","size":"93 KB","osList":[],"languagesList":["en"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/cz/documents/securitydatasheet/TK3060_KDE_01_EN_pdf.download.pdf","fileName":"TK3060-KDE-01-EN.pdf","folderName":"Safety Datasheet","dcId":"/content/download-center/cz/documents/securitydatasheet/TK3060_KDE_01_EN_pdf","dcPageTitle":"Safety Data Sheet - TK-3060"},{"sortDate":{"year":2020,"month":4,"dayOfMonth":30,"hourOfDay":17,"minute":38,"second":32},"title":"Safety Data Sheet - TK-3060 (TK3060-KDE-01-Multi.zip)","extension":"ZIP","size":"4 MB","osList":[],"languagesList":["de","no","fi","sv","pt","bg","el","lt","en","hr","it","fr","hu","es","cs","sk","sl","pl","da","ro","nl"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/cz/documents/securitydatasheet/TK3060_KDE_01_Multi_zip.download.zip","fileName":"TK3060-KDE-01-Multi.zip","folderName":"Safety Datasheet","dcId":"/content/download-center/cz/documents/securitydatasheet/TK3060_KDE_01_Multi_zip","dcPageTitle":"Safety Data Sheet - TK-3060"},{"sortDate":{"year":2020,"month":1,"dayOfMonth":11,"hourOfDay":13,"minute":15,"second":0},"title":"Kyocera Classic Universal Printer Driver (3.3)","extension":"ZIP","size":"15 MB","osList":["win10","win8","win7","winvista","winserver2016","winserver2012","winserver200864r2","winserver2008","winxp"],"languagesList":["ca","nl","en","fr","de","it","pt","es","sv"],"category":"driver","dcLink":"/content/download-center/cz/drivers/all/KyoClassicUniversal_v3_3_zip.download.zip","fileName":"KyoClassicUniversal_v3.3.zip","folderName":"All","dcId":"/content/download-center/cz/drivers/all/KyoClassicUniversal_v3_3_zip","dcPageTitle":"Kyocera Classic Universal Printer Driver"},{"sortDate":{"year":2018,"month":6,"dayOfMonth":6,"hourOfDay":15,"minute":33,"second":12},"title":"The port numbers used for NW-FAX were not documented in the fax manuals.When fax communication is not possible using the Network fax card it can be because of blocked ports in the firewall. (FAQ_NW-FAX_blocked_ports-UK.pdf)","extension":"PDF","size":"137 KB","osList":[],"languagesList":["en"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/cz/documents/faq/FAQ_NW_FAX_blocked_ports_UK_pdf.download.pdf","fileName":"FAQ_NW-FAX_blocked_ports-UK.pdf","folderName":"FAQ","dcId":"/content/download-center/cz/documents/faq/FAQ_NW_FAX_blocked_ports_UK_pdf","dcPageTitle":"The port numbers used for NW-FAX were not documented in the fax manuals.When fax communication is not possible using the Network fax card it can be because of blocked ports in the firewall."},{"sortDate":{"year":2018,"month":5,"dayOfMonth":13,"hourOfDay":9,"minute":9,"second":18},"title":"NÁVOD K OBSLUZE\n (ECOSYSM3660idn_CS.pdf)","extension":"PDF","size":"10 MB","osList":[],"languagesList":["cs"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/cz/documents/usermanual/ECOSYSM3660idn_CS_pdf.download.pdf","fileName":"ECOSYSM3660idn_CS.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/cz/documents/usermanual/ECOSYSM3660idn_CS_pdf","dcPageTitle":"NÁVOD K OBSLUZE\n"}]

  Servis Kyocera

  Prozkoumejte, jakým jiným způsobem Vám můžeme nabídnout podporu pro váš produkt KYOCERA.

  • Rozšíření záruky

   Chraňte své investice rozšířením záruky.

  • Originální toner Kyocera

   Pouze originální toner KYOCERA zaručuje kvalitu tisku, ekologické standardy a životnost produktů.

  • Ke stažení - Globální centrum

   Stáhněte si instalační soubory (obsažené na instalačním DVD), jako jsou ovladače tiskáren, nástroje a příručky z Globálního centra Kyocera.

  Potřebujete další podporu pro váš produkt?

  Spojte se s námi a náš tým Vám pomůže vyřešit jakoukoli výzvu.

  Soubory cookie a Vaše soukromí

  Používáme esenciální soubory cookie, abychom usnadnili a zefektivnili interakce s naším webem, statistické soubory cookie, abychom lépe porozuměli tomu, jak se náš web používá, a marketingové soubory cookie, které vám přizpůsobují reklamu. Předvolby cookie můžete vybrat pomocí níže uvedeného tlačítka „Předvolby“ nebo vybrat „Souhlasím“ a pokračovat se všemi soubory cookie.

  Předvolby souborů cookie

  Pole je povinné

  Používáme cookies, abychom se ujistili, že naše webové stránky fungují správně, nebo příležitostně poskytujeme službu na Vaši žádost (například správu Vašich preferencí cookies). Tyto cookies jsou vždy aktivní, pokud nenastavíte v prohlížeči, aby je blokoval. To může bránit některým částem webu, aby pracovali správně.

  Pole je povinné

  Tyto soubory cookie nám umožňují měřit a zlepšovat výkon našich webových stránek.

  Pole je povinné

  Tyto cookies se ukládají pouze v případě, že s tím souhlasíte. Pomocí marketingových cookies sledujeme, jak kliknete a navštívíte naše webové stránky, abychom Vám ukázali obsah na základě Vašich zájmů a taky personalizovanou reklamu. V současné době tyto cookies nepřijímáte. Pokud je chcete přijímat, zaškrtněte toto políčko.